Procedura składania prac dyplomowych

 KROK 1

Student przesyła mailem pracę dyplomową do Dziekanatu Studiów, do osoby prowadzącej administracyjnie dany program i rok studiów – dziekanat na tej podstawie tworzy miejsce repozytoryjne w APD/USOS dla tej pracy. Praca zawiera oświadczenie promotora podpisane odręcznie (skan podpisu) lub cyfrowo oraz oświadczenie Autora. Plik elektroniczny musi mieć stosowną nazwę, zgodnie z tabelą poniżej.

Praca w wersji elektronicznej jest w formacie edytowalnym (np. *.doc, *.odt, *.txt) i/lub w *.pdf z możliwością przeszukiwania i kopiowania tekstu.

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 otrzymują komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe bezpłatnie.

Natomiast za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym lub dodatkowego suplementu do dyplomu w języku obcym od studenta pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

Student dostarcza komplet dokumentów do Dziekanatu Studiów (można przesłać pocztą z dopiskiem Dziekanat Studiów pok. K4 lub dostarczyć osobiście na Wydział zostawiając na Portierni z dopiskiem pok. K4).

Są to:

  • praca dyplomowa wydrukowana w 1 egzemplarzu dwustronnie, w tym pierwsze 3 strony jednostronnie. Oprawa miękka bindowana, z okładką przednią przezroczystą. Należy prawidłowo wpisać nazwę kierunku studiów.

 KROK 2

Po utworzeniu miejsca repozytoryjnego w systemie APD/USOS, student wgrywa samodzielnie pracę dyplomową. Aby wgrać pracę, należy ze strony USOSweb z zakładki AKTUALNOŚCI wybrać pozycję: APD - Archiwum prac dyplomowych i wykonać następujące czynności:

Zalogować się i otworzyć zakładkę "MOJE PRACE", a następnie kliknąć na tytuł swojej pracy i wpisać następujące dane dotyczące pracy:

  • tytuł w języku angielskim
  • streszczenie
  • słowa kluczowe

Następnie zatwierdzić dane: "ZAPISZ DANE PRACY".

Wgrać pracę w formacie „pdf”, a następnie wybrać opcję „Przekaż do zatwierdzenia przez opiekuna”.


 KROK 3

Student w momencie składania pracy powinien być rozliczony z Pracownią Informatyczną WNE, Biblioteką WNE, BUW, SzJO oraz ze Studium WF. Student nie wypełnia karty obiegowej, kartę wystawia w USOSweb dziekanat studiów.


 KROK 4

Promotor niezwłocznie po jej wgraniu przez studenta, przekazuje pracę do sprawdzenia programem antyplagiatowym JSA dostępnym w APD/USOS – program sprawdza pracę pod kątem niezgodnego z przepisami wykorzystania cudzej własności intelektualnej. Jeśli raport nie budzi zastrzeżeń, promotor niezwłocznie akceptuje raport JSA i kolejno pracę w APD/USOS. Promotor ma obowiązek wydrukować raport antyplagiatowy i podpisany dostarczyć do Dziekanatu Studiów do czasu obrony.


 KROK 5

Dziekanat Studiów wpisuje do APD/USOS nazwiska recenzentów niezwłocznie po ich wskazaniu przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Zaakceptowanie pracy w APD/USOS przez promotora, powoduje automatyczne przekazanie jej do recenzji w wersji elektronicznej. Dziekanat Studiów przekazuje recenzentom równolegle kopie papierowe prac. Promotor nie otrzymuje papierowej kopii pracy dyplomowej.


 KROK 6

Promotor i recenzent wgrywają do APD/USOS recenzje pracy dyplomowej, najpóźniej na 3 dni przed planowaną obroną. Dziekanat studiów drukuje recenzje przygotowując teczki do obron. Nie ma innej możliwości przekazania recenzji niż przez APD/USOS.


Osoby, które złożyły pracę dyplomową, ale jej nie obroniły, zgłaszają do dziekanatu w terminie składania prac dyplomowych (zgodnie z kalendarzem akademickim) chęć obrony.


 

Nazewnictwo plików

 Ze względu na wymagania systemu archiwizacji prac, plikom zawierającym pracę należy nadać nazwę ściśle według następującego wzoru: typ dyplomu-pesel.roz, gdzie:

  • „typ dyplomu” oznacza kod dyplomu ze słownika USOS (zob. tabelę poniżej);
  • „pesel” to numer PESEL studenta (lub sztuczny PESEL w przypadku obcokrajowców);
  • „roz” jest rozszerzeniem pliku: .pdf - format Acrobat, .doc - dokument Word.

Nazwy muszą być zapisane dużymi literami, nie mogą zawierać spacji oraz polskich znaków (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź).

Tabela kodów prac dyplomowych zawarta jest w Załączniku C do Uchwały.