Wytyczne dotyczące prac

Prace licencjackie i magisterskie mogą mieć postać tradycyjną lub formę artykułu naukowego. Praca dyplomowa broniona na kierunku prowadzonym w języku polskim może być napisana w języku polskim lub angielskim. Praca dyplomowa broniona na kierunku prowadzonym w języku angielskim jest napisana w języku angielskim.


Tematyka pracy dyplomowej:

 • jest określana w ramach uzgodnień pomiędzy promotorem a studentem,
 • powinna być zgodna z kierunkiem studiów,
 • może stanowić interdyscyplinarne powiązania z innymi dyscyplinami nauki.

Tytuł pracy dyplomowej:

 • musi informować o tematyce oraz zakresie pracy dyplomowej,
 • wymaga zatwierdzenia przez promotora pracy.

Praca dyplomowa może być napisana przez dwoje studentów. Wszyscy Autorzy składają oświadczenia w pracy o wkładzie merytorycznym i procentowym w każdym rozdziale pracy. Wkład pracy każdego studenta jest równy - wynosi po 50% w przypadku pracy w formie tradycyjnej, i nie mniej niż po 40% w przypadku artykułu (uwzględniając max. 20% wkład promotora w artykuł naukowy). Promotor musi wykazać w recenzji (w sekcji uwagi), że współautorstwo dwojga studentów jest uzasadnione.


Praca dyplomowa może wykorzystywać fragmenty prac zaliczeniowych z innych przedmiotów z toku studiów, muszą być one jednak rozszerzone pod nadzorem promotora. Student zamieszcza stosowne oświadczenie w pracy o wykorzystaniu fragmentów pracy zaliczeniowej oraz wkładzie w ich powstanie (oświadczenie jak przy pracy pisanej przez dwoje studentów).
 


Wymagania odnośnie Tradycyjnych prac dyplomowych ​​​​​

Prace licencjackie

 1. muszą mieć jasno określony cel badawczy oraz mogą zawierać hipotezę badawczą,
 2. muszą wykorzystywać aktualną literaturę naukową krajową lub zagraniczną,
 3. muszą wykazywać przygotowanie dyplomanta do prowadzenia badań naukowych,
 4. muszą wykorzystywać instrumentarium badawcze prezentowane podczas studiów lub wykraczające poza program,
 5. mogą mieć formę pogłębionego referatu (o charakterze opisowym), opracowanego na podstawie literatury lub stanowić prezentację badania własnego, przy czym, jeśli praca oparta jest na literaturze przedmiotu, od autora oczekuje się samodzielności konstrukcji i sposobu interpretacji przedstawionego materiału,
 6. w przypadku pracy tradycyjnej, powinny mieć objętość do ok. 50 stron standardowego maszynopisu (100 tys. znaków ze spacjami).

Prace magisterskie

 1. muszą zawierać hipotezę badawczą i mieć jasno określony cel badawczy,
 2. muszą wykorzystywać aktualną literaturę naukową zagraniczną, w odniesieniu do teorii, metody, jak i wyników empirycznych,
 3. muszą wykazywać umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych przez dyplomanta,
 4. muszą wykorzystywać instrumentarium badawcze prezentowane podczas studiów lub wykraczające poza program,
 5. muszą stanowić prezentację badania własnego,
 6. w przypadku pracy tradycyjnej, powinny mieć objętość do ok. 80 stron standardowego maszynopisu (160 tys. znaków ze spacjami).

Dodatkowo, wszystkie prace muszą spełniać wymogi formalne, określone w załącznikach B i D do Uchwały.