Konkurs o Nagrodę im. Profesora Władysława Baki na najlepszą pracę licencjacką

baka2.jpg

Nagroda im. Profesora Władysława Baki przyznawana jest corocznie, za najlepszą pracę licencjacką obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, z funduszu ofiarowanego Wydziałowi przez małżonkę zmarłego prof. Władysława Baki

Prof. Władysław Baka (1936-2021) przez całe swoje życie zawodowe związany był z Wydziałem Ekonomii Politycznej, przekształconym później w Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotnie podkreślał, iż właśnie Uniwersytet Warszawski był dla niego najważniejszym miejscem pracy, miejscem z którym się identyfikował, do którego wracał. Prof. Baka był lubianym i cenionym wykładowcą.

Prof. Baka  ukończył studia na Wydziale Ekonomii Politycznej UW w 1958 r., a następnie rozpoczął na tym Wydziale karierę akademicką. W 1966 r. obronił pracę doktorską, której promotorem był prof. Czesław Bobrowski, a w 1971 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1977 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Kiedy w latach 80. prof. Baka zaangażował się w proces reform polskiego systemu gospodarczego, zainteresował się problematyką bankowości centralnej i polityki pieniężnej. W latach 1981-1985 był pełnomocnikiem rządu do spraw reformy gospodarczej, a w latach 1985-1988 oraz 1989-90 pełnił funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Był twórcą systemu bankowego III Rzeczypospolitej. Pełnił funkcję Gubernatora z ramienia Polski w Banku Światowym. W wyniku wysiłków prof. Baki oraz Zdzisława Sadowskiego nastąpił powrót Polski do międzynarodowych instytucji finansowych.

Prof. Baka aktywnie uczestniczył w budowie współczesnego systemu bankowego, w tym zabezpieczeń dot. gwarantowania depozytów klientów. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz został Laureatem Ogólnopolskiego Plebiscytu na "Dziesięciu Najwybitniejszych Polskich Bankowców Dziesięciolecia Reform 1989-1999".

O konkursie

Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją im. Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Stroną organizacyjną konkursu zajmuje się Dziekanat Studiów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Celem konkursu jest:

  • promowanie wysokiej jakości prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów studiów licencjackich prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a przez to promowanie podejmowania studiów II stopnia;
  • promowanie prac licencjackich podejmujących w szczególności problemy szeroko rozumianej polityki gospodarczej i bankowości
  • upamiętnienie postaci prof. dr. hab. Władysława Baki, wieloletniego profesora Wydziału Nauk Ekonomicznych. 

Kto może uczestniczyć w konkursie?
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac licencjackich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym odbywa się konkurs.

Zasady wyłaniania laureatów

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Konkursową powołaną przez Radę Wydziału (Kapitułę ds. Nagrody im. Profesora Władysława Baki).

Szzczegółowe zasady znajdują się w regulaminie Konkursu.

Nagrody

Laureaci Nagrody otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne. Kapituła Konkursu może przyznać:

  • nagrodę główną w wysokości 5000 zł oraz 
  • nie więcej niż dwa wyróżnienia w wysokości 2000 zł.

Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu nagrody głównej i/lub wyróżnień.

Laureaci Nagrody im. Profesora Władysława Baki autorstwa Promocja WNE UW