Trzecia Misja Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego

Język angielski i współczesny świat -
język angielski dla licealistów

Trwają zapisy na lekcje on-line w ramach modułów

 

Regulamin

UWAGA: Zgodnie z regulaminem  w przypadku zajęć stacjonarnych uczestnicy mogą być zgłaszani wyłącznie przez swoje szkoły. Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs od Opiekuna Projektu (nauczyciela).
 

Harmonogram wsparcia

Informacje dostępne u organizatorów - prosimy o kontakt mailowy.

 


 

Kurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (w wieku 15-19 lat). Zapraszamy do udziału w intensywnych kursach rozwijających kompetencje w obszarze języka angielskiego w zakresie komunikacji i praktycznego wykorzystania oraz zachęcania i stymulowania do dalszego samodzielnego rozwijania.

Kurs ma na celu zachęcanie uczestników do pogłębiania zainteresowań związanych z językiem angielskim oraz literaturą i kulturą anglosaską, rozszerzanie wiedzy na tematy z zakresu m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest to niezwykła okazja zaznajomienia się uczestników z charakterystyką pracy akademickiej, sposobem prowadzenia badań, stawiania pytań badawczych oraz wyciągania wniosków.

Formuła kursu: krótkie (6 - 12 godzin dydaktycznych), intensywne kursy, systematyzujące wiedzę. 

Możliwy jest zapis na następujące moduły:

1. Język angielski i współczesny świat: zajęcia dadzą możliwość osłuchania się z akademicką angielszczyzną i pomogą postawić pierwszy krok w drodze na studia wyższe. W czasach, gdy uczelnie wyższe w Polsce stają się miejscem spotkań studentów z różnych stron świata a coraz więcej zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, znajomość tego języka jest ogromnym atutem. Nasze wykłady rozwijają zdolność krytycznego myślenia, zachęcają do stawiania hipotez i wyciągania wniosków, poszerzają słownictwo, oferują praktykę rozumienia ze słuchu i wspierają wszechstronny rozwój językowy


2. Telephoning: w toku prowadzonych zajęć poznamy poprawne sposoby skutecznego komunikowania się przez telefon w języku angielskim, co w dzisiejszym środowisku gospodarczym, zwłaszcza w sytuacji rosnącej roli pracy i kontaktów zdalnych, pozwoli z sukcesem odnajdować się na rynku pracy i/lub w prowadzeniu własnej działalności.


3. Emailing vs formal correspondence: w trakcie zajęć poznamy poprawne wzorce listu oraz maila, zostanie również przedstawiona różnica między sposobem pisania listu w języku angielskim i polskim. Podczas pisania korespondencji tradycyjnej jak i elektronicznej można natrafić na wiele pułapek; podczas spotkania dowiemy się jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Ponadto zajęcia pozwolą na osłuchanie się z językiem angielskim na akademickim poziomie i zdobycie umiejętności niezbędnych w dzisiejszej gospodarce rynkowej.


4. American vs British English for travelers: udział w zajęciach pozwoli poznać różnice między brytyjskim i amerykańskim językiem angielskim, dotyczące w szczególności tematyki podróży. Podczas kursu poruszone zostaną 3 obszary nauki języka: słownictwo, literowanie oraz gramatyka.


5. Word formation: 

Podczas egzaminu maturalnego ważne jest wykazanie się znajomością różnorodnego słownictwa z obszaru General English. Zajęcia będą poświęcone poszerzeniu słownictwa, biorąc pod uwagę obszary tematyczne występujące na egzaminie maturalnym. W trakcie zajęć zostaną omówione przedrostki (prefixes) oraz przyrostki (suffixes) umożliwiają tworzenie rzeczowników oraz negacji. Zostaną zaprezentowane również sposoby tworzenia rzeczowników z czasowników oraz tworzenia rzeczowników z przymiotników. Podczas spotkań i prac samodzielnych zostaną poruszone również kwestie różnić w wymowie czasowników i rzeczowników, gdy te są pisane w ten sam sposób. 

 

6. Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych (esej)

Obowiązkowym elementem podczas egzaminu maturalnego jest krótka wypowiedź pisemna. Może ona przyjąć formę listu, wiadomości e-mail lub krótkiego eseju. Celem ustrukturowanej wypowiedzi pisemnej jest przekazanie informacji oraz umiejętność poparcia przedstawionych tez. Podczas kursu przedstawione zostaną podstawowe zasady konstruowania wypowiedzi pisemnych różnego rodzaju, w tym zalecane słownictwo, wykorzystanie czasów oraz przykładowe treści. W trakcie kursu będą opracowywane przykładowe wypowiedzi pisemne, które będę sprawdzane, tak aby uczestnicy mogli otrzymać informację zwrotną dotyczących obszarów do poprawy.


Zapisy

 

Wczytywanie danych

Wybór modułu szkoleniowego


PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo W/]&U3orF[*S_2dJRQe]#[EsQn3Nga'dzKhrI@[BR


DANE KONTAKTOWEDANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

(dane wrażliwe)(dane wrażliwe)

Zapoznałem się z oświadczeniem (załącznikiem do umowy szkoleniowej) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z udziałem w projekcie „TRZECIA MISJA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO”.

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: W/]&U3orF[*S_2dJRQe]#[EsQn3Nga'dzKhrI@[BR

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw