Język angielski i współczesny świat - Nowa Matura 2023

Logo UE


Grupa docelowa

Kursy "Nowa Matura 2023" skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do Nowej Matury 2023.
Zgodnie z kryteriami rekrutacji w pierwszej kolejności zapraszamy na kursy tegorocznych maturzystów. 


Procedura dokonywania zapisów

Kursy zdalne: zgodnie z regulaminem zajęć on-line prosimy zainteresowane osoby o indywidualne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szkoły zainteresowane rezerwacją całej zdalnej grupy szkoleniowej prosimy o kontakt mailowy: misja@wne.uw.edu.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać "Rekrutacja na kursy zdalne z języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych".

Ogólna procedura zapisów na kursy zdalne:

  1. Prosimy aby osoby zainteresowane udziałem w kursie indywidualnie wypełniły formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
  2. Po weryfikacji zgłoszenia na adres e-mailowy Uczestnika kursu (oraz Rodzica/Opiekuna Prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie wysłana umowa szkoleniowa wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: misja@wne.uw.edu.pl).
  3. Po odesłaniu kompletu podpisanych dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej, gdzie Uczestnik indywidualnie dokona wyboru grupy szkoleniowej.

Kursy stacjonarne: zgodnie z Regulaminem rekrutacji w przypadku zajęć stacjonarnych uczestnicy mogą być zgłaszani wyłącznie przez swoje szkoły. Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs od Opiekuna Projektu (nauczyciela).

Zainteresowane kursami stacjonarnymi szkoły prosimy o kontakt mailowy: misja@wne.uw.edu.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać "Rekrutacja na kursy stacjonarne z języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych".

Tematyka

Kursy "Nowa Matura 2023" skierowane są do osób zdających maturę z języka angielskiego w nowej formule.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu absolwent szkoły ponadpodstawowej spełnia wymagania z zakresu języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego (podstawa programowa III.1.P, III.1.R i III.DJ). Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne nawiązują do działań językowych składających się na kompetencję komunikacyjną zdefiniowaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego i określają nadrzędne cele kształcenia językowego. Wymagania szczegółowe rozwijają i doprecyzowują cele ogólne, m.in. wyznaczają zakres kształconych umiejętności, tematykę zadań oraz możliwe rodzaje tekstów wykorzystywanych w procesie kształcenia językowego


Formuła kursu

Krótkie (w zależności od modułu: od 6 do 12 godzin dydaktycznych; jeden cykl to jeden pełny kurs), intensywne kursy, systematyzujące wiedzę.

Praca hybrydowa: udział w lekcjach on-line (wymagana obecność na minimum 80% spotkań) i obowiązkowa praca z materiałami dydaktycznymi na platformie szkoleniowej. 

Udział w wybranym module wymaga wypełnienia osobnego formularza zgłoszeniowego.


INNE KURSY

Zapraszamy też na inne nasze darmowe kursy dla młodzieży.

Prowadzimy nieprzerwaną rekrutację na warsztaty z ekonomii eksperymentalnej on-line pt. "Pogromcy mitów ekonomicznych".
Aktualnie trwa rekrutacja do grupy jesiennej (przewidywany start: listopad 2022, opcja stacjonarna i zdalna).

Klinkni, żeby się zapisać!


Moduły tematyczne do wyboru oraz harmonogramy

MATURA - NOWA FORMUŁA


​​​ Moduł 8: MATURA 2023: Use of English (nauka leksykogramatyki) 

Kurs stanowi repetytorium gramatyczno-leksykalne z elementami składni kontrastywnej. Podczas zajęć nastąpi omówienie charakterystycznych dla testu maturalnego zjawisk i konstrukcji gramatycznych oraz przegląd typowych kategorii błędów gramatycznych, frazeologicznych i leksykalnych popełnianych przez Polaków. Dopełnienie kursu stanowić będą ćwiczenia utrwalające na platformie interaktywnej.

 Kurs zakończony. Zachęcamy do wybrania innego kursu.


 


​​​ Moduł 9: MATURA 2023: Write it Right (nauka pisania) 

Podczas realizacji kursu wykorzystane zostaną ćwiczenia leksykalne, frazeologiczne, gramatyczne i stylistyczne, właściwe dla tekstu użytkowego (poziom podstawowy) i argumentacyjnego (poziom rozszerzony). Ponadto zaprezentowane zostaną techniki konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnych, a także przeprowadzone zostaną ćwiczenia praktyczne (zadania na platformie e-learningowej) w zakresie spójności tekstu, stosowności kulturowej, logiki wypowiedzi czy doboru środków leksykalno-gramatycznych.

Start kursów może ulec opóźnieniu w przypadku nieuzbierania się grupy szkoleniowej. Jeden cykl to jeden pełen kurs.

 Kurs zakończony. Zachęcamy do wybrania innego kursu.

​​​ Moduł 11: MATURA 2023: Reading and the English-Speaking World  

Kurs dedykowany jest licealistom, którzy chcą rozszerzyć swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim, rozwiązywania zadań maturalnych w tym zakresie oraz wiedzę o brytyjskiej kulturze. Kurs obejmuje również pracę nad poszerzeniem słownictwa, elementy słuchania i mówienia. Teksty, na których będziemy pracować, to nie tylko typowe zadania maturalne, ale także ciekawy materiał kulturowy, oparty na fragmentach literatury i filmów w języku angielskim.

Start kursów może ulec opóźnieniu w przypadku nieuzbierania się grupy szkoleniowej. Jeden cykl to jeden pełen kurs.

HARMONOGRAM: CYKL 4 (ostatnia grupa kursu!)

Zajęcia Dzień Godzina
1 19.01 (Cz) 16:30-18:45
2 20.01 (Pt) 16:30-18:45

 


 

 

​​​ Moduł 12: MATURA 2023: Listening to the English-Speaking World 

Kurs rozwija umiejętności słuchania ze zrozumieniem wypowiedzi i tekstów w języku angielskim i ma dwa zasadnicze cele:  

  1. Językowy: ugruntowanie umiejętności rozumienia ze słuchu, doskonalenie wymowy, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy, reagowania na wypowiedzi rozmówcy, poszerzenie słownictwa.
  2. Ogólnohumanistyczny: zajęcia będą oparte na materiałach dotyczących współczesnej kultury krajów anglojęzycznych. Krótkie nagrania i fragmenty filmów, wybrane i opracowane na potrzeby kursu, będą stanowić punkt wyjścia do konwersacji na tematy oscylujące wokół uniwersalnych zagadnień, takich jak dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych, sport, kultura i trendy społeczne, angielski jako lingua franca współczesnego świata i inne.

Start kursów może ulec opóźnieniu w przypadku nieuzbierania się grupy szkoleniowej. Jeden cykl to jeden pełen kurs.

HARMONOGRAM: CYKL 5 (ostatnia grupa kursu!)

Zajęcia Dzień Godzina
1 02.02 (Cz) 16:30-19:00
2 03.02 (Pt) 16:30-19:00


 

​​​ Moduł 13: MATURA 2023: English Through Translation  

Celem kursu jest zachęcenie uczestników do przyjrzenia się fragmentom tekstów literackich napisanych w języku angielskim i podjęcia próby stworzenia ich wersji w języku polskim oraz sparafrazowania w języku angielskim. Będziemy czytać teksty znanych autorów, analizować niuanse strukturalne i gramatyczne, z naciskiem na te kwestie, które uczący się angielskiego na ogół uważają za najbardziej problematyczne, wyławiać z tekstów nowe, przydatne słownictwo, skupiać się na elementach kulturowych i próbować napisać to co czytamy jeszcze raz, innymi słowami. Warto zobaczyć jak wiele rzeczy można zrobić z tekstem i rozwinąć skrzydła kreatywności!  

Start kursów może ulec opóźnieniu w przypadku nieuzbierania się grupy szkoleniowej. Jeden cykl to jeden pełen kurs.

 Kurs zakończony. Zachęcamy do wybrania innego kursu. 

​​​ Moduł 14: MATURA 2023: Native Conversations with Writing  

Kurs prowadzony będzie przez Trenera, dla którego język angielski jest językiem ojczystym. Omawiając rozmaite tematy (popularnonaukowe, kulturowe itp.) uczestnicy będą mogli osłuchać się z językiem, poznać nowe frazy, konstrukcje i struktury lingwistyczne, a także stworzyć krótkie teksty, znajdujące zastosowanie w debatach i prezentacjach grupowych.

Start kursów może ulec opóźnieniu w przypadku nieuzbierania się grupy szkoleniowej. Jeden cykl to jeden pełen kurs.

 

 Kurs zakończony. Zachęcamy do wybrania innego kursu.

​​​ Moduł 15: MATURA 2023: Discovering Grammar  

W przystępny sposób, z dużą liczbą ćwiczeń i wyjaśnieniami dostosowanymi do potrzeb uczniów, kurs omawia najbardziej kłopotliwe zagadnienia gramatyki angielskiej, z powiązanymi informacjami kulturowymi (np. różnice między gramatyką brytyjską i amerykańską, jak i dlaczego niektóre formy niepoprawne stają się nagle poprawne, czy istnieje standardowa odmiana angielskiego i in.). Ta wiedza przydatna będzie na każdym egzaminie (np. maturalnym) i pozwoli uczestnikom kursu z większą pewnością siebie używać języka angielskiego na co dzień.

Start kursów może ulec opóźnieniu w przypadku nieuzbierania się grupy szkoleniowej. Jeden cykl to jeden pełen kurs.

HARMONOGRAM: CYKL 5 (ostatnia grupa kursu!)

Zajęcia Dzień Godzina
1 19.01 (Cz) 16:30-19:00
2 20.01 (Pt) 16:30-19:00

 

WAŻNE:

Prosimy wypełnić formularz: ZAPISY (poniżej)

Po wypełnieniu i wysłania formularza i po pozytywnym przejściu rekrutacji otrzymają Państwo umowę szkoleniową wraz z instrukcją jej podpisywania. 

Po odesłaniu podpisanej umowy uczestnik kursu otrzyma dostęp do kursu na platformie szkoleniowej - uczestnik dokonuje wyboru grupy na platformie szkoleniowej.
Zapisy

Prosimy o dokonywanie zapisów na otwarte kursy.

Wczytywanie danych

Wybór modułu szkoleniowego


PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".
Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo misja@wne.uw.edu.pl

DANE KONTAKTOWE


DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".


DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 196
e-mail: misja@wne.uw.edu.pl