Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2023 / 2024

Zasady rekrutacji reguluje Zarządzenie Nr 5 Prodziekana Ds. Studenckich - Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Link do rekrutacji w IRK: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2023/programme/SP-SQL/

Limit przyjęć: 64 miejsca.

Minimalna liczba uczestników wymagana do uruchomienia studiów: 20 osób.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

 I TURA

 • termin rejestracji w IRK: 8.05.2023 - 8.10.2023
 • ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 9.10.2023
 • termin dostarczenia dokumentów: 8.05.2023 - 16.10.2023
 • ogłoszenie wyników: 17.10.2023

W związku z wyczerpaniem miejsc w pierwszej turze, nie przewidujemy kolejnych tur rekrutacji.


ZASADY REKRUTACJI

 1. W ramach danej tury rekrutacji kandydat dokonuje kompletnego zgłoszenia, tj.:

  • w terminie rejestracji w IRK (zgodnie z harmonogramem) - dokonuje prawidłowej rejestracji w systemie IRK, tj. zapisuje się na studia SP-DS w edycji 2022/2023 za pomocą konta zawierającego kompletne dane wymagane przez system (w tym prawidłowo wprowadzone zdjęcie do identyfikacji wizualnej) oraz adres e-mail i numer telefonu,

  • do jednego dnia po zakończeniu terminu rejestracji w IRK - uiszcza opłatę rejestracyjną w kwocie 85 zł (zgodnie z postanowieniem nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 października 2021 r.) [faktura VAT stanowiąca dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej dokonanej przez kandydata, może być wystawiona wyłącznie według standardowych zasad obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim, tj. w terminie do 3 miesięcy od zaksięgowania opłaty na koncie bankowym uczelni. Wniosek o wystawienie faktury jest kierowany przez dziekanat studiów podyplomowych do Kwestury Uniwersytetu Warszawskiego], 

  • w terminie składania dokumentów (zgodnie z harmonogramem) - składa w dziekanacie studiów podyplomowych lub przesyła listem poleconym kompletny i prawidłowo uzupełniony zestaw dokumentów, o którym mowa w ust. 2, na adres:

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

z dopiskiem: "SP-PRK-SQL - rekrutacja"

 1. Kompletny i prawidłowo uzupełniony zestaw dokumentów zawiera:

  • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z IRK),

  • kserokopię podpisanego przez kandydata dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnego wydanego za granicą), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu (na wydziale) lub notariusza lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;

  • CV wg własnego wzoru kandydata,

  • 2 podpisane kopie umowy o odpłatności za studia podyplomowe według wzoru z zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2022 r. (wzory dla kierunku dostępne są na stronie internetowej Wydziału), uzupełnionej o wymagane dane (imię i nazwisko, PESEL, dane teleadresowe, nr konta bankowego kandydata):

INSTRUKCJA UZUPEŁNIENIA WZORU UMOWY

 1. Używamy wzoru zawartego na stronie.
 2. Uzupełniamy imię i nazwisko, PESEL, dane teleadresowe, nr konta bankowego kandydata.
 3. Nie uzupełniamy daty, nr umowy oraz nr konta bankowego uczelni - do uzupełnienia przez Dziekanat / sekcję finansową.
 4. Podpisujemy zarówno umowę, jak i RODO (pod tekstem na ostatniej stronie).
 5. Zadeklarowanie planu ratalnego jest na tym etapie dobrowolne, ale musi się zgadzać z tym, który potem zostanie wybrany w IRK.
 1. Kwalifikowani są prawidłowo zapisani kandydaci według kolejności dokonania kompletnych zgłoszeń, tj. uwzględniających wszystkie elementy wymienione w pkt. 1. W przypadku wysyłki dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki na Wydział Nauk Ekonomicznych.

 2. W dniu ogłoszenia wyników wszyscy prawidłowo zapisani kandydaci są informowani o wyniku rekrutacji i dalszych krokach poprzez system IRK.

 3. Osoby niezakwalifikowane otrzymują poprzez system IRK elektroniczną decyzją o nieprzyjęciu na studia, wraz z uzasadnieniem. Zakwalifikowani w danej turze kandydaci zostają przyjęci na studia (otrzymują elektroniczną decyzję o przyjęciu na studia), pod warunkiem uiszczenia opłaty za studia podyplomowe.

 4. W przypadku osiągnięcia limitu przyjęć, każdy kolejny kandydat powyżej limitu wpisywany jest na listę rezerwową według kolejności dokonania kompletnego zapisu na studia. W przypadku rezygnacji uczestnika ze studiów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, na jego miejsce zostaje przyjęty pierwszy kandydat z listy rezerwowej.

 5. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w dniu ogłoszenia wyników dla danej tury rekrutacji, w IRK uruchamiana jest kolejna tura (zgodnie z harmonogramem).

 6. Uczestnik dokonuje opłaty na indywidualne konto studenta w systemie USOS zgodnie z wybranym programem ratalnym i terminem wyznaczonym przez KJD w odrębnym zarządzeniu, jednak nie później niż do ostatniego dnia przed rozpoczęciem zajęć.

 7. Po dokonaniu opłaty za studia Uczestnik zostaje wpisany na listę uczestników studiów podyplomowych, a tym samym nabywa prawa i obowiązki uczestnika studiów podyplomowych, zgodnie z zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.