Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci studiów staną się ekspertami z dziedziny analityki danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau).

Wiedza

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę z zakresu przetwarzania informacji zawartych w bazach danych oraz raportowania i wizualizacji, a dokładniej:

 • znać efektywne metody pracy z bazami danych oraz program SQL Developer od Oracle;
 • znać na poziomie zaawansowanym język zapytań SQL i wydajne metody służące do uzyskiwania informacji ze środowiska bazodanowego;
 • posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat funkcjonowania bazy danych w przedsiębiorstwie;
 • posiadać na poziomie zaawansowanym wiedzę na temat tworzenia profesjonalnych wizualizacji oraz kokpitów menedżerskich w Power BI i Tableau;
 • rozumieć w jaki sposób efektownie oraz efektywnie prezentować rezultaty analiz oraz wnioski z nich płynąc

Umiejętności

Absolwent studiów będzie posiadać umiejętność pracy z bazami danych oraz narzędziami Business Intelligence, a dokładniej:

 • samodzielnej pracy w dowolnym środowisku bazodanowym, w szczególności w Oracle oraz MS Access;
 • pisania efektywnych i wydajnych zapytań w języku SQL pozwalających na wykorzystanie informacji zawartych w wielu tabelach oraz wykonania różnorodnych agregacji danych;
 • tworzenia przejrzystych i czytelnych raportów analitycznych;
 • wizualizacji danych w wielu środowiskach, poczynając od wbudowanych narzędzi MS Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map, Power View), a kończąc na dedykowanych programach: Power BI i Tableau;
 • samodzielnego doboru metod wizualizacji danych oraz prezentowania wyników;
 • udostępniania kokpitów menedżerskich poprzez osadzenie ich na dedykowanym serwerze oraz zarządzanie dostępami odbiorców biznesowych;

Kompetencje

Absolwent studiów będzie posiadać następujące kompetencje społeczne:

 • szczególnie cenione na rynku pracy połączenie kompetencji technicznych w postaci analizy i agregacji danych oraz budowy zaawansowanych wizualizacji z kompetencjami miękkimi w postaci profesjonalnej, rzetelnej i zrozumiałej prezentacji rezultatów w otoczeniu biznesowym;
 • zdolność do analizy zakresu informacji znajdujących się w bazie danych oraz rozumienie możliwości ich wykorzystania w procesie podejmowania decyzji biznesowych;
 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu analizy danych pozwala na czynny udział w procesach decyzyjnych w przedsiębiorstwie;
 • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej i wykorzystania umiejętności praktycznych pisania zapytań oraz obsługi środowisk Oracle, Power BI, Tableau na wielu stanowiskach związanych z analizą i przetwarzaniem danych;
 • kompetencje do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. bankowość, consulting, FMCG, badania naukowe);
 • samodzielnej oraz zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.