Program "Szkoła Orłów"

Głównym celem głównym Programu "Szkoła Orłów" jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów, poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (daw. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy numer MNiSW/2020/142/DIR/KH.

O programie

O stypendium programu „Szkoła Orłów” może aplikować student Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który podjął studia licencjackie prowadzone przez WNE UW w roku akademickim 2019/2020 lub 2020/2021 jako laureat lub finalista krajowej lub międzynarodowej olimpiady przedmiotowej lub sportowej oraz student po ukończeniu I lub II roku studiów licencjackich prowadzonych przez WNE UW, którego średnia ocen za ostatni semestr jest nie niższa niż 4.0

Istotą programu jest objęcie studenta tutoringiem, czyli indywidualnym wsparciem opiekuna naukowego. Student pod kierunkiem opiekuna prowadzi badania naukowe uczestnicząc w projekcie badawczo-dydaktycznym. Efektem tej współpracy będzie publikacja naukowa, złożona do czasopisma. Do rozliczenia wystarcza tekst, który jest w recenzji w czasopiśmie naukowym, nie jest konieczna publikacja. Publikacją może być również praca licencjacka pisana w formie artykułu naukowego, a tutorem promotor pracy dyplomowej. 

Student zakwalifikowany do programu podpisuje umowę i otrzymuje stypendium w kwocie 1370 zł brutto miesięcznie, wypłacane w ratach kwartalnych. Publikacja musi powstać do 31.07.2022 r.

Każdy student uczestniczący w Programie wybiera swojego opiekuna naukowego, z którym określa temat, cel badawczy i szczegółowy plan działań  naukowych, a także odbywa cotygodniowe konsultuje, mające na celu monitorowanie postępów w pracy.

rekrutacja do programu

W określonym terminie na adres mailowy: szkola.orlow@wne.uw.edu.pl należy przesłać:

  • życiorys, z uwzględnieniem osiągnięć w ramach krajowych lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych lub sportowych,
  • list motywacyjny, uwzględniający zainteresowania i plany na przyszłość,
  • temat badawczy z krótkim opisem planu badawczego oraz wskazaniem opiekuna naukowego, który jest gotowy poprowadzić ten temat – nie dłuższy niż jedna strona A4.

Ramowy plan badawczy powinien opisywać tematykę i cel naukowy (maksymalnie 1 strona A4) z określeniem tutora, który może taki temat prowadzić. Warto, by plan badawczy był skonsultowany z tutorem, do planu badawczego można załączyć akceptację mailową od potencjalnego tutora. Można złożyć maksymalnie trzy plany badawcze – powiązane z trzema różnymi tutorami. Dodatkowo należy złożyć CV oraz list motywacyjny, w którym opisane są zainteresowania i plany na przyszłość.

Komisja programu ocenia dokumentację i przeprowadza rozmowy z kandydatami do stypendium. Na tej podstawie powstaje lista rankingowa, w ramach której komisja kwalifikuje studentów do opieki u konkretnego tutora. Tutorzy mogą mieć pod opieką ok. 2-3 studentów.

Dokumenty

kontakt

W sprawach naukowych związanych z tematem badawczym – mailowo, u poszczególnych tutorów. Kontakty do potencjalnych opiekunów naukowych zamieszczone są folderze programu "Szkoła Orłów".

W sprawach administracyjnych i warunków konkursu, prosimy o kontakt: