Co badają młodzi ekonomiści?


Ekonomia jest dziedziną nauki, która charakteryzuje się znaczną dynamiką tak, jak dynamicznie zmienia się rzeczywistość społeczna i gospodarcza. Przed osobami prowadzącymi badania naukowe w dziedzinie ekonomii stoi niezwykłe zadanie opisania i zrozumienia tej rzeczywistości.

W ramach prowadzenia badań naukowych ekonomiści starają się odpowiedzieć na pytania o przyczyny i skutki różnych działań podejmowanych przez ludzi. Obserwujemy rezultat tych działań – na przykład dokonany wydatek, zawartą umowę, przeprowadzoną inwestycję – i próbujemy ustalić jakie czynniki do niego doprowadziły, jakie są współzależności między tymi czynnikami, czy te same czynniki mogłyby doprowadzić do innego wyniku. Wskazówką dla poszukiwania tych odpowiedzi obok wiedzy teoretycznej są  często wyniki badań prowadzonych w innych krajach, w innych warunkach albo w innym czasie.

Badania naukowe w obszarze nauk ekonomicznych pozwalają się zrealizować zarówno humanistom, jak i umysłom ścisłym, a jeszcze lepiej jeśli badacz potrafi połączyć sposoby analizy nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych. Zrozumienie zachowania i decyzji ludzi wymaga interdyscyplinarnego podejścia łączącego wiedzę ekonomiczną z socjologią, psychologią czy prawem, a także z całym aparatem narzędzi badawczych wykorzystywanych w tych dziedzinach, w tym ankiety, wywiady, analiza logiczna tekstu. Jednocześnie ekonomia często korzysta z zaawansowanych narzędzi matematycznych czy ekonometrycznych.


kierunki badań


EM_www.png

Ekonomia Międzynarodowa

Przedmiotem badań jest wpływ otoczenia zewnętrznego gospodarki na decyzje podejmowane przez konsumentów, przedsiębiorstwa i rządy, m.in. w zakresie handlu międzynarodowego,  przepływów kapitału, polityki pieniężnej i rynków walutowych oraz przepływu pracowników.


EP www.png

Ekonomia Przedsiębiorstwa

Badania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ekonomicznych i matematycznych do analizy zjawisk zachodzących w sferze biznesu, w tym różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej, a także finansowych i organizacyjnych uwarunkowań działalności podmiotów gospodarczych.


MSEMat www.png

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Studenci prowadzą badania naukowe koncentrujące się w największym stopniu na budowaniu i modyfikowaniu modeli teoretyczno-analitycznych, wykorzystujących gruntowne przygotowanie studentów w zakresie analizy matematycznej, algebry, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i ekonometrii.


MseMen www.png

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie 

Badania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu metod ekonomicznych i matematycznych w zarządzaniu. W ramach badań wykorzystywane są metody analityczne, za pomocą których Studenci gromadzą i opracowują dane pochodzące z przedsiębiorstw i innych organizacji podejmujących decyzje gospodarcze.


informatyka_www.png

Informatyka i Ekonometria

Uczestnicy studiów zgłębiają możliwości wykorzystania zaawansowanych narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych do modelowania zjawisk ekonomiczno-społecznych z zakresu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, metod aktuarialnych, demografii oraz ekonomii instytucjonalnej i behawioralnej.


FIR_www.png

Finanse i Rachunkowość

Badania dotyczą 4 głównych kierunków: rynków finansowych, w tym wyceny instrumentów finansowych, bankowości m.in. modelowania polityki pieniężnej, rachunkowości - w zakresie takich czynników jak ujawnienie informacji i ryzyka w sprawozdaniach finansowych  oraz ubezpieczeń - m.in. badanie ekonomiki towarzystw ubezpieczeniowych.


FPP_www.png

Finanse Publiczne i Podatki


Przedmiotem badań są interakcje między polityką fiskalną a przedsiębiorstwami i mieszkańcami. Prowadzone analizy badawcze dotyczą zarówno skali mikro- konsumenta, przedsiębiorstwa, samorządu, jak i makro – całych gospodarek.


FIM_www.png

Finance, International Investment and Accounting

Badania naukowe obejmują makroekonomię gospodarki otwartej, handel międzynarodowy, zarządzanie finansami międzynarodowymi czy bankowość międzynarodową. W trakcie badań uwaga koncentrowana jest na czynnikach wpływających na międzynarodowe przepływy kapitału portfelowego i inwestycji bezpośrednich


Data_Science_www.png

Data Science and Business Analytics

Studenci, prowadząc badania, uczą się skutecznego gromadzenia, przetwarzania i dogłębnej analizy danych, biegłego formułowania i weryfikowania hipotez a także komunikatywnej prezentacji wyników pracy. Analiza danych prowadzona jest z uwzględnieniem metodologii przetwarzania wielowymiarowego za pomocą wybranych języków programowania z grupy S, Python, SQL, C++ i 4GL, a także wybranych narzędzi analitycznych, obliczeniowych i ekonometrycznych takich jak R, Python czy Sas.


International Economics_www.png

International Economics

Studenci analizują transakcje na globalnych rynkach towarów i kapitału oraz międzynarodowy przepływ pracowników. Prowadzona badania dotyczą także handlu międzynarodowego,  przepływów kapitału czy polityki pieniężnej.


_QF_www.png

Quantitative Finance

Badania naukowe dotyczą m.in. aplikacji oraz walidacji matematycznych i statystycznych modeli wyceny instrumentów finansowych, zagadnień związanych z zarządzaniem portfelem aktywów, tworzenia algorytmicznych systemów transakcyjnych czy zarządzania i modelowania ryzyka.