Płatne zajęcia dla studentów UW

Informujemy, że na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a instytucjami zewnętrznymi oraz organizacjami Uczelni, płatne zajęcia oferowane na podstawie niniejszych porozumień dla naszych studentów przez te instytucje będą traktowane przez UW jako przedmioty równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Poniżej podane są nazwy instytucji spoza UW oraz innych organizacji Uczelni, których zajęcia uznaje się jako przedmioty równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim:

1.   Przedmioty oferowane przez Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego

2.    Fundacja Pro Art-Tech oferuje przedmiot:

  •  „Akademia filmowa”

3.    Przedmioty oferowane przez Filmotekę Narodową

4.    Teatr Żydowski – Centrum Kultury Jidysz oferuje przedmiot:

  •  „Żydowski Uniwersytet Otwarty”