Konsekwencje ściągania i plagiatu

Od 2004 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW obowiązuje  polityka „Zero tolerancji dla ściągania”, która obejmuje wszystkie formy zaliczeń i egzaminów oraz prace autorskie studentów, w tym rozprawy dyplomowe. Jedną z podstawowych zasad, zawartych we wdrożonym dokumencie jest dbanie o etyczne uzyskiwanie zaliczeń wszystkich zajęć oraz przygotowywanie prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich.

Uchwalone zasady odnoszą się do głównych dokumentów Uczelni i Wydziału, zgodnie z którymi jakość nauki i nauczania jest podstawą procesów dydaktycznych Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Na podstawie Regulaminu Studiów na UW oraz w związku z polityką WNE "Zero tolerancji dla ściągania", student, któremu zostanie udowodnione ściąganie na egzaminie / zaliczeniu lub popełni plagiat w pracy pisemnej, zaliczeniowej lub dyplomowej, ma obowiązek powtórzenia przedmiotu PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - grupa repetytoryjna.

Ponadto, każda sprawa związana z naruszeniem zasad etycznego zachowania na egzaminach lub naruszenia praw autorskich w pracach, jest kierowana do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

  Zasady ramowe programu "Zero tolerancji dla ściągania"