Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Akademia umiejętności menedżerskich 

 

Kurs dedykowany osobom pełniącym lub przygotowującym się do pełnienia funkcji kierowniczych. Szkolenie dotyczy 4 obszarów kompetencji związanych z umiejętnościami kierowniczymi, a ich celem jest podnoszenie kwalifikacji osób, które wykonują pracę związaną z kierowaniem ludźmi i procesami pracy. Każdemu obszarowi odpowiada jeden moduł szkoleniowy:

Moduł 1: Komunikacja i negocjacje

Moduł 2: Zarządzanie kapitałem ludzkim

Moduł 3: Zarządzanie pracą zespołu

Moduł 4: Zarządzanie strategiczne, tworzenie i realizacja planów

Rejestracja na każdy z modułów odbywa się będzie niezależnie (w formularzu rejestracyjnym należy wskazać wybrany moduł). Możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym module szkoleniowym. W tym celu należy przesłać kolejne formularze zgłoszeniowe, każdorazowo wskazując w nich inny wybrany moduł .

Podczas zajęć doskonalone są umiejętności identyfikowania i radzenia sobie z konfliktami oraz rozwiązywania konfliktów interesów na drodze negocjacji. Zdobywana jest wiedza nt. skutecznej komunikacji, radzenia sobie z konfliktami oraz profesjonalnego prowadzenia negocjacji. Zajęcia posłużą do zdobycia umiejętności stosowania podstawowych metod zarządzania kapitałem ludzkim. Umożliwia to efektywne wykorzystanie potencjału ludzi współpracujących ze sobą, co jest bardzo ważne w pracy każdego menedżera.

Tematy poruszane na zajęciach to m.in. zasady i metody rekrutacji, planowanie rozwoju pracowników oraz zarządzanie efektywnością pracy. Współcześnie wiele rodzajów pracy człowieka wymaga łączenia kompetencji, doświadczeń, efektywnego dzielenia i realizacji zadań w zespołach. Kompetencje z obszaru zarządzania pracą zespołu są uważane za kluczowe umiejętności współczesnego menedżera. Przedstawione będą zasady planowania pracy zespołu, doboru ról, skutecznej motywacji oraz efektywnego przywództwa. Strategia wyznacza firmie kierunek rozwoju oraz pozwala na optymalne wykorzystanie nie tylko posiadanych zasobów, ale także szans i potencjałów. Udział w module czwartym będzie okazją do rozwinięcia umiejętności analitycznych oraz planistycznych.

Formuła: Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia".

Czas trwania kursu (jednego modułu) to 15 godzin dydaktycznych. 

Regulamin

Harmonogram wsparcia

  • Informacja o harmonogramach dostępna u organizatorów szkolenia - prosimy o kontakt. 
  • Uprzejmie informujemy, iż jesteśmy w trakcie ustalania grafiku zajęć na semestr zimowy 2021/2022.

 

Zapisy

Wczytywanie danych

Wybór modułu szkoleniowegoPODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA


DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKASTATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego


(dane wrażliwe)(dane wrażliwe)

Zapoznałem się z oświadczeniem (załącznikiem do umowy szkoleniowej) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z udziałem w projekcie „TRZECIA MISJA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO”.

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: loFI!Hir-`WJm5#]e0u@G&C]#[`j.5l*X\iwO5SB{UnpZ2Pt+

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw