Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

Kurs sprawozdawczości finansowej 

 

Kurs ma na celu rozwój kompetencji uczestników w obszarze przygotowania i opracowania dokumentów finansowych. Zdobyta w czasie szkolenia wiedza i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej pozwolą na efektywniejsze zrozumienie działalności firm i instytucji użytku publicznego w ich otoczeniu ekonomicznym.

Program szkolenia obejmuje szerokie i elastyczne podejście do problematyki sprawozdawczości finansowej, uwzględniające różne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym odmienne strategie, modele biznesowe i potrzeby informacyjne ich interesariuszy, jak również prezentuje sposoby i możliwości jej praktycznego w wykorzystania w rozmaitych obszarach biznesowych, wymagających podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. .

Program obejmuje trzy, wzajemnie ze sobą powiązane moduły, w których wiedza jest przekazywana za pomocą technik umożliwiających samodzielną pracę uczestników, ich wzajemną interakcję i bieżące uzyskiwanie informacji zwrotnej od prowadzących. Zajęcia mają w dużej mierze charakter warsztatowy, a prezentowana wiedza jest na bieżąco objaśniana i operacjonalizowana za pomocą licznych przykładów, case studies oraz ćwiczeń w ramach pracy grupowej i indywidualnej.

Formuła: Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. "Szkolenia". 

Czas trwania kursu to 32 godziny dydaktyczne.  

Regulamin

Harmonogramy wsparcia

  • Uprzejmie informujemy, iż jesteśmy w trakcie ustalania grafiku zajęć na semestr zimowy 2021/2022.

Zapisy

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA


DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKASTATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU


Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego


(dane wrażliwe)(dane wrażliwe)

Zapoznałem się z oświadczeniem (załącznikiem do umowy szkoleniowej) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z udziałem w projekcie „TRZECIA MISJA WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO”.

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: \VzW|-Z5tv@cDpFjk.smEQ+]#[PQfGimIyV34R$y8btnXcNBs

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw