Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci studiów staną się ekspertami z dziedziny interdyscyplinarnej analizy danych (analizy statystyczne, machine learning, data mining, programowanie w R lub w Pythonie).

Wiedza

Absolent studiów:

 • ma zaawansowany stopień znajomości środowiska programistycznego R lub Python, w tym zna zasady budowania skomplikowanych algorytmów i optymalizacji (profilowania) kodu;
 • ma zaawansowany stopień znajomości działania algorytmów wykorzystywanych w uczeniu maszynowym (ang. machine learning), uczeniu głębokim (ang. deep learning) czy przetwarzaniu języka naturalnego (ang. natural language processing);
 • ma zaawansowany stopień znajomości teorii statystycznej i matematycznej potrzebnej do prawidłowego wnioskowania statystycznego w metodach ilościowych;
 • zna terminologię używaną w Data Science oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;
 • zna zasady i techniki poprawnej i efektywnej wizualizacji danych;
 • rozumie korzyści z zastosowania metod statystycznych w aplikacjach biznesowych;
 • zna nowoczesne metody przetwarzania danych;
 • zna specyfikę gromadzenia i wykorzystania danych i algorytmów statystycznych z poszanowaniem praw autorskich, własności przemysłowej i ochrony danych osobowych;
 • zna problemy, procesy, trendy i wyzwania we współczesnej analityce biznesowej;
 • zna publikacje, czasopisma i inne źródła wiedzy o zastosowaniu Data Science w biznesie.

Umiejętności

Absolwent studiów potrafi:

 • identyfikować i formułować na bazie obserwowanych zjawisk problemy badawcze możliwe do weryfikacji na podstawie dostępnych danych ilościowych;
 • dobrać i zastosować do rozwiązania danego problemu badawczego odpowiednie narzędzie statystyczne;
 • poprawnie wykorzystywać algorytmy uczenia maszynowego, uczenia głębokiego, przetwarzanie języka naturalnego oraz modelowania ekonometrycznego;
 • budować zaawansowane kody i procedury w języku R lub Python do analizy danych automatyzujące pracę;
 • opracowywać i komunikować wyniki swoich analiz statystycznych, a także potrafi opracowywać raporty i prezentacje prowadzonych prac badawczych, także w języku angielskim;
 • współdziałać i pracować w grupach i projektach analitycznych, przyjmując w nich różne role;
 • planować pracę analityczną, odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
 • pracować samodzielnie oraz zespołowo w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych;
 • łączyć wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do danych – od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem metod wnioskowania statystycznego, ekonometrii, wizualizacji, po raportowanie i prezentację danych;
 • zdefiniować i poszerzać wiedzę i umiejętności w obszarze Data Science, a także potrafi ukierunkowywać i planować rozwój innych osób w zakresie Data Science.

Kompetencje społeczne

Absolwent studiów:

 • na podstawie przedstawionych interpretacji uzyskanych wyników potrafi być krytyczny w stosunku do przedstawionych modeli, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wykorzystaniem tych metod w prowadzeniu własnej firmy lub pracy zawodowej;
 • potrafi dokonać merytorycznej oceny i weryfikacji poprawności stosowanych metod w aplikacjach biznesowych w środowisku R lub Python;
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. finanse, bankowość, ubezpieczenia, badania rynkowe, energetyka, sektor publiczny);
 • jest gotów do inicjowania projektów analitycznych wspomagających działania na rzecz interesu publicznego, a także działalność przedsiębiorczą;
 • jest gotów do profesjonalnego i odpowiedzialnego wypełniania obowiązków analityka danych (ang. data scientist);
 • jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej (rzetelności badawczej) i popierania działania na rzecz przestrzegania; wysokich standardów badań statystycznych z poszanowaniem zasad prawnych, m. in. praw własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i tajemnicy statystycznej.