Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2024 / 2025

Zasady rekrutacji reguluje Zarządzenie Nr 9 KJD WNE UW z dnia 28 maja 2024 r.

Link do rekrutacji w IRK: WKRÓTCE

Minimalna liczba uczestników wymagana do uruchomienia studiów: 20 osób.

Limit przyjęć: 60 miejsc.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

Przewiduje się maksymalnie dwie tury rekrutacji. Druga tura zostanie uruchomiona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszej turze.

I TURA

 • termin rejestracji w IRK: 05.06.2024 - 30.09.2024
 • ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 1.10.2024
 • termin dostarczenia dokumentów: 05.06.2024 - 7.10.2024
 • ogłoszenie wyników: 9.10.2024

II TURA

 • termin rejestracji w IRK: 10.10.2024 - 23.10.2024
 • ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 24.10.2024
 • termin dostarczenia dokumentów: 10.10.2024 - 29.10.2024
 • ogłoszenie wyników: 31.10.2024

ZASADY REKRUTACJI

 1. W ramach danej tury rekrutacji kandydat dokonuje kompletnego zgłoszenia, tj.:

  • w terminie rejestracji w IRK (zgodnie z harmonogramem) - dokonuje prawidłowej rejestracji w systemie IRK, tj. zapisuje się na studia SP-DS w edycji 2024/2025 za pomocą konta zawierającego kompletne dane wymagane przez system (w tym prawidłowo wprowadzone zdjęcie do identyfikacji wizualnej) oraz adres e-mail i numer telefonu,

  • do jednego dnia po zakończeniu terminu rejestracji w IRK - uiszcza opłatę rejestracyjną w kwocie 85 zł (zgodnie z postanowieniem nr 12 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 października 2021 r. - dokument reguluje także zasady zwrotu opłaty rekrutacyjnej)

UWAGA: Faktura VAT stanowiąca dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej dokonanej przez kandydata, może być wystawiona wyłącznie według standardowych zasad obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim, tj. w terminie do 3 miesięcy od zaksięgowania opłaty na koncie bankowym uczelni. Wniosek o wystawienie faktury jest kierowany przez dziekanat studiów podyplomowych do Kwestury Uniwersytetu Warszawskiego.

 • w terminie składania dokumentów (zgodnie z harmonogramem) - składa w dziekanacie studiów podyplomowych lub przesyła listem poleconym kompletny i prawidłowo uzupełniony zestaw dokumentów, o którym mowa w pkt. 2, na adres:

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
z dopiskiem: "SP-DS - rekrutacja"

 1. Kompletny i prawidłowo uzupełniony zestaw dokumentów zawiera:

 • odręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia (wydruk z IRK),

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnego wydanego za granicą), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu (na wydziale) lub notariusza [jeśli dyplom zawiera miejsce na podpis posiadacza, to musi posiadać ten podpis pod rygorem nieważności]

  • lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;

 • CV wg własnego wzoru kandydata,

 • 2 podpisane kopie umowy o odpłatności za studia podyplomowe według wzoru z zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 stycznia 2024 r., uzupełnionej o wymagane dane (imię i nazwisko, PESEL, dane teleadresowe, nr konta bankowego kandydata):

UWAGA: Umowa o finansowanie studiów przez osobę trzecią jest umową trójstronną (między uczestnikiem, pracodawcą a Uniwersytetem Warszawskim), więc de facto wymaga trzech kopii. Zasady rekrutacji wymagają obowiązkowo dwóch kopii umowy, gdyż dopuszczamy sytuację, w której kandydat nie jest pewny kto będzie fiansował jego studia. Oznacza to też, że przypadku klaryfikacji rzeczonej sytuacji, możliwa jest wymiana umowy na odpowiedni wzór.

INSTRUKCJA UZUPEŁNIENIA WZORU UMOWY

 1. Preferujemy użycie wzoru zawartego na stronie oraz uzupełnienie go w MS Word.
 2. Uzupełniamy:
  • w wersji ze strony internetowej:
   • imię i nazwisko,
   • nr PESEL,
   • dane teleadresowe,
   • nr konta bankowego kandydata,
  • w wersji z IRK:
   • osoba reprezentująca UW: dr hab. Gabrielę Grotkowską, prof. ucz. – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, na podstawie pełnomocnictwa Rektora UW z dnia 1 września 2020 r., nr BP-015-0-342/2020,
   • kwoty opłaty za studia podyplomowe oraz rat wraz z datami odpowiedniego z zarządzenia KJD,
   • nr konta bankowego kandydata.
 3. Nie uzupełniamy daty, nr umowy oraz nr konta bankowego uczelni - do uzupełnienia przez Dziekanat / sekcję finansową.
 4. Podpisujemy (niebieskim długopisem) zarówno umowę, jak i RODO (pod tekstem na ostatniej stronie).
 5. Zadeklarowanie planu ratalnego jest na tym etapie dobrowolne, ale musi się zgadzać z tym, który potem zostanie wybrany w IRK.
 1. Kwalifikowani są prawidłowo zapisani kandydaci według kolejności dokonania kompletnych zgłoszeń, tj. uwzględniających wszystkie elementy wymienione w ust. 1. W przypadku wysyłki dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki na Wydział Nauk Ekonomicznych.

UWAGA: Po otrzymaniu kompletu dokumentacji przez administrację studiów, podaniu nadawany jest kolejny wewnętrzny numer roboczy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której komplet nie zawiera odręcznie podpisanego podania - wówczas niemożliwe jest przyjęcie dokumentów do formalnej weryfikacji.

Dokumenty są weryfikowane po względem kompletności, a pracownik administracji może poinformować kandydata o ewentualnych brakach w dokumentacji oraz przypomnieć o konieczności uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeśli ta nie została wniesiona. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w odpowiednich terminach, zgodnych z harmonogramem rekrutacji, zgłoszenie nie będzie kwalifikowane w dniu ogłoszenia wyników.

Jeżeli dokumentacja zostanie złożona w terminie składania dokumentacji, ale po terminie na uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, zgłoszenie zostaje bez rozpatrzenia. Kandydat musi dokonać ponowne kompletnego zgłoszenia w kolejnej turze rekrutacji (jeśli taka zostanie uruchomiona.

 1. W dniu ogłoszenia wyników wszyscy prawidłowo zapisani kandydaci są informowani o wyniku rekrutacji poprzez system IRK.

  • Osoby niezakwalifikowane otrzymują poprzez system IRK elektroniczną decyzją o nieprzyjęciu na studia, wraz z uzasadnieniem.

  • Zakwalifikowani w danej turze kandydaci zostają przyjęci na studia (otrzymują elektroniczną decyzję o przyjęciu na studia) oraz otrzymują informacje dotyczące dalszego postępowania przed rozpoczęciem zajęć.

UWAGA: Wybór trybu studiowania (a tym samym grupy stacjornej lub zdalnej) nie jest elementem rekrutacji. Po przyjęciu na studia kierownik rozsyła do uczestników formularz, w którym deklarowany jest preferowany tryb studiowania. Należy przy tym pamiętać, że w sali komputerowej mamy 32 stanowiska komputerowe, więc liczy się tu szybkość złożenia deklaracji.

 1. W przypadku osiągnięcia limitu przyjęć, każdy kolejny kandydat powyżej limitu wpisywany jest na listę rezerwową według kolejności dokonania kompletnego zapisu na studia. W przypadku rezygnacji uczestnika ze studiów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, na jego miejsce zostaje przyjęty pierwszy kandydat z listy rezerwowej.

 2. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w dniu ogłoszenia wyników dla danej tury rekrutacji, w IRK uruchamiana jest kolejna tura (zgodnie z harmonogramem).