Trzecia Misja Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego

Język angielski dla maturzystów

Trwa nabór na kurs jesienny

Kurs adresowany jest do tegorocznych maturzystów, przystępujących do matury w najbliższym roku szkolnym, oraz do uczniów starszych klas szkół średnich. Udział w kursie umożliwi nabycie kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim w kontekście przygotowania do matury na poziomie rozszerzonym. Serdecznie zapraszamy uczniów z całej Polski.

Kurs obejmuje powtórzenie i utrwalenie reguł gramatyki, oraz przygotowanie do testu jak i do wypowiedzi ustnej obecnych na maturze z języka angielskiego. Każdy uczestnik ma zapewnione materiały, pomoc językową i regularny kontakt online z naszymi specjalistami – moderatorami kursu.

W zależności od potrzeb, przygotowanie do matury będzie miało różnorodną formę – spotkania on-line „na żywo (praca z całą grupą, ćwiczenia w parach i zespołach kilkuosobowych, konsultacje indywidualne) oraz samodzielna praca na platformie edukacyjnej, z wykorzystaniem zamieszczonych tam autorskich materiałów ćwiczeniowych, nagrań audio i prezentacji wideo. Wszystkie narzędzia wykorzystywane na kursie są rekomendowane do bezpiecznego użytku przez władze Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia realizowane będą w podziale na 7 modułów tematycznych:

 

  1. Rozumienie ze słuchu: praca nad poprawą umiejętności rozumienia słowa mówionego w naturalnym kontekście (rodzaje i tematyka tekstów zgodne z podstawą programową), elementy wymowy angielskiej, przegląd typowych technik stosowanych przy konstruowaniu pytań w zadaniach rozumienia ze słuchu, jak efektywnie rozwiązywać zadania na rozumienie ze słuchu, ćwiczenia praktyczne o różnym stopniu zaawansowania.
  2. Mówienie: przegląd typowych środków leksykalnych i gramatycznych, właściwych dla sytuacji komunikacyjnych wymaganych na ustnym egzaminie maturalnym, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, istotne normy kulturowe współokreślające poprawność wypowiedzi i sprawność komunikacyjną kandydata, elementy wymowy angielskiej, z uwzględnieniem aspektów trudnych dla Polaków (płynność wypowiedzi, artykulacja, intonacja, formy zredukowane, łączenie międzywyrazowe), ćwiczenia praktyczne. 
  3. Rozumienie tekstów pisanych: przegląd strategii i technik ułatwiających zrozumienie tekstu pisanego, analiza typowych schematów konstrukcyjnych zadań maturalnych na czytanie ze zrozumieniem, omówienie typów tekstów do czytania wprowadzenie do analizy tekstu literackiego, elementy kultury krajów angielskiego obszaru językowych w zakresie ułatwiającym odbiór tekstu pisanego. 
  4. Wypowiedź pisemna: ćwiczenia leksykalne, frazeologiczne, gramatyczne, stylistyczne, właściwe dla tekstu użytkowego (poziom podstawowy) i argumentacyjnego (poziom rozszerzony), techniki konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnych przewidzianych dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, ćwiczenia praktyczne w zakresie spójności tekstu, stosowności kulturowej, logiki wypowiedzi, doboru środków leksykalno-gramatycznych, informacja zwrotna o problemach i postępach kandydata. 
  5. Repetytorium gramatyczno-leksykalne z elementami składni kontrastywnej: omówienie charakterystycznych dla testu maturalnego zjawisk i konstrukcji gramatycznych (zakres środków leksykalnych zgodnych z podstawą programową IV.1.P, zakres środków gramatycznych uwzględniający specyfikację w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/15, przegląd typowych kategorii błędów gramatycznych, frazeologicznych i leksykalnych popełnianych przez Polaków (kategorie i przykłady błędów wybrane na podstawie korpusów uczniowskich i danych udostępnianych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne), ćwiczenia utrwalające. 
  6. Wiedza o teście językowym: podstawowe informacje o konstrukcji testu językowego i skutecznych sposobach rozwiązywania zadań testowych przykładowe analizy. 
  7. Analiza kompletnych arkuszy maturalnych (zadań testowych), z uwzględnieniem problemów zgłaszanych w czasie zajęć i uzasadnieniem poprawności/niepoprawności poszczególnych odpowiedzi.

 

 

Regulamin

  • Regulamin projektu Język angielski dla maturzystów
  • W przypadku kursów stacjonarnych: zgodnie z regulaminem uczestnicy mogą być zgłaszani wyłącznie przez swoje szkoły. Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs od Opiekuna Projektu (nauczyciela).
  • W przypadku kursów on-line: prosimy zainteresowane osoby o indywidualne wypełnienie formularza

Harmonogramy wsparcia

 

 

Zapisy

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Jeśli brakuje Twojej placówki - zgłoś to mailowo h.BPq+2F@e^Cy=izk_O]#[Vr27SG*1|nT7'zNptP8


DANE KONTAKTOWEDANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

(dane wrażliwe)(dane wrażliwe)

Zapoznałem się z oświadczeniem (załącznikiem do umowy szkoleniowej) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach związanych z udziałem w projekcie „TRZECIA MISJA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO”.

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: h.BPq+2F@e^Cy=izk_O]#[Vr27SG*1|nT7'zNptP8

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw