24.05.2024, 09:41

Konkurs Rotman International Trading Competition (RITC 2025) – na zgłoszenia oczekujemy do 2 czerwca br.

Konkurs Rotman International Trading Competition (RITC) jest szeroko rozpoznawalnym konkursem międzynarodowym. Dedykowany studentom zainteresowanym rynkami finansowymi, zarządzaniem ryzykiem, inwestowaniem czy handlem algorytmicznym gromadzi przedstawicieli uczelni z całego świata. Tegoroczna edycja odbędzie się końcem lutego 2025 r. na Rotman School of Management w Toronto w Kanadzie.

Drużyna UW, której opiekunem jest dr hab. Robert Ślepaczuk, prof. ucz., odnosi w rozgrywkach rokrocznie znaczące sukcesy. W 2023 r. uplasowała się aż na 2. pozycji! Z kolei rok później – zajęła zaszczytne 4. miejsce.

Zadania konkursowe polegają na wykonaniu określonych zagadnień z wykorzystaniem aplikacji Rotman Interactive Trader (RIT) stworzonej na University of Toronto oraz wykorzystywanej zarówno do rozegrania konkursu, jak i do prowadzenie zajęć.

RITC cieszy się uznaniem uniwersytetów zajmujących czołowe miejsca w Rankingu Szanghajskim, m.in.: Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, UC Berkley, UCLA, University of Toronto, Cornell University czy Duke University.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem konkursu oraz kwestionariuszem udziału. Zapraszamy do złożenia CV (zgodnie ze wzorem oraz wypełnionym kwestionariuszem na adres mailowy: c9vZ`AHhP[s]63V*kymUYQf.]#[V-c@Qy'cFG0U!s_zc'S6OZWu). Przesyłając aplikację należy również dołączyć klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 2 czerwca br. (niedziela). Informacje o zakwalifikowanych osobach zostaną ogłoszone w piątek 7 czerwca na stronie.

 

Rekrutacja przeprowadzana jest wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria merytoryczne - jedynymi kryteriami branymi pod uwagę będą te wskazane w liście ocenianych kryteriów (każdemu kryterium przypisana będzie odpowiednia waga punktowa), a na każdym z etapów – rekrutacji, przygotowania i realizacji projektu oraz po jego zakończeniu będą stosowane wdrożone na UW mechanizmy równościowe (wydziałowy i ogólnouczelniany Plan Równości Płci) i inne wewnątrzuniwersyteckie regulacje z obszaru równościowego (www.rownowazni.uw.edu.pl/wiedza/biblioteka), w tym zasady antymobbingowe, zapobiegające molestowaniu seksualnemu, a także zasady antydyskryminacyjne uwzględniające takie przesłanki, jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, religia, światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orientacja seksualna.

Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy będą zobowiązani do przekazania informacji dotyczącej np. statusu na rynku pracy (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w „Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji 1 Szczegółowe informacje o stosowaniu ww. zasad oraz „Wytyczne dotyczące zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027” ” (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-na-lata-2021-2027/
Konkurs jest przeprowadzany w ramach programu FERS Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności.

Zapraszamy do zaopznania się z pełną treścią ogłoszenia.