Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

  1. Udział w minimum 60% zajęć potwierdzony wpisem na listę obecności.
  2. Zdanie egzaminu semestralnego i końcowego z przedmiotów objętych tzw. podstawowym programem studiów z wynikiem co najmniej 80% łącznej liczby ECTS.
  3. Uzyskanie pozytywnej oceny z warsztatów ekonomicznych.
  4. Uzyskanie dwóch pozytywnych ocen pracy dyplomowej (od promotora i recenzenta).
  5. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego (ocenę wystawia 3 osobowa komisja powołana spośród wykładowców studiów).

Słuchacze, którzy spełnią powyższe kryteria, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ocena na świadectwie będzie średnią arytmetyczną 3 ocen:

  1. Oceny z realizacji programu studiów (wyliczonej jako średnia arytmetyczna 15 ocen z egzaminu końcowego oraz 8 ocen uzyskanych z warsztatów ekonomicznych).
  2. Oceny z pracy dyplomowej (wyliczonej jako średnia arytmetyczna oceny promotora i oceny recenzenta).
  3. Oceny z egzaminu dyplomowego.