Zapomogi

Zapomoga to:

Zapomoga - jest jednorazowym świadczeniem skierowanym do osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu roku akademickiego student może otrzymać 2 zapomogi (zapomogi wypłacane są jednorazowo i są bezzwrotne).

Każda z nich musi dotyczyć innego zdarzenia, np. zapomoga nr 1: utrata dochodu z powodu klęski żywiołowej, zapomoga nr 2: konieczność poniesienia kosztów leczenia.

Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. zapomóg (dU7!Lw\oqZgH*R296$D'hS&vm+[]#[_3'o6gDY.NI2tE-uu/6zq5hlvwH), można je składać przez cały rok.


Kto może się ubiegać o zapomogę?

Student Uniwersytetu Warszawskiego, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, pod warunkiem, że studiuje nie dłużej niż 6 lat. 
Świadczenie to nie przysługuje jeśli:
•    posiadasz tytuł zawodowy  magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
•    posiadasz tytuł zawodowy  licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


Wnioskowanie o zapomogę

Składanie wniosków przez system USOSweb

Po zalogowaniu na stronie www.usosweb.uw.edu.pl na swoje indywidualne konto, należy wejść  do zakładki  DLA WSZYSTKICH, a następnie  WNIOSKI. Należy wypełnić formularz wniosek o zapomogę dla właściwego roku akademickiego.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o zapomogę powinien zostać złożony niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe. 


Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/.