Zapomogi

Zapomoga to:

  • świadczenie jednorazowe
  • przyznawane na udokumentowany wniosek studenta
  • przyznawane w sytuacji gdy student znalazł się  z przyczyn niezależnych od siebie przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu. 

Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 5500 zł. Zapomogę można uzyskać 2 razy w roku akademickim, z 2 różnych powodów.


Kto może się ubiegać o zapomogę?

Student Uniwersytetu Warszawskiego, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, pod warunkiem, że studiuje nie dłużej niż 6 lat. 
Świadczenie to nie przysługuje jeśli:
•    posiadasz tytuł zawodowy  magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
•    posiadasz tytuł zawodowy  licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


Wnioskowanie o zapomogę

Składanie wniosków przez system USOSweb

Po zalogowaniu na stronie www.usosweb.uw.edu.pl na swoje indywidualne konto, należy wejść  do zakładki  DLA WSZYSTKICH, a następnie  WNIOSKI. Należy wypełnić formularz wniosek o zapomogę dla właściwego roku akademickiego.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o zapomogę powinien zostać złożony niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe. 


Więcej informacji o zapomogach znajduje się na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej Uniwersytetu Warszawskiego.