Stypendium Rektora

Stypendium rektora jest świadczeniem, które ma na celu nagrodzenie najlepszych studentów z danego kierunku w danym roku akademickim. Stypendium przyznawane jest na podstawie wyróżniających się wyników w nauce (średniej ocen), osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych.


Kto może się ubiegać o stypendium?

  • Studenci I roku I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich, spełniający warunki określone w Obwieszczeniu Rektora UW,
  • Studenci starszych lat, spełniający warunki określone w Obwieszczeniu Rektora UW.

Jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium Rektora

  • Wniosek należy złożyć przez system USOSweb w wyznaczonym przez Rektora terminie określonym w Obwieszczeniu,
  • Poprawny wniosek powinien zawierać wszystkie osiągnięcia, na podstawie których student chce ubiegać się o przyznanie stypendium.

Na jaki okres jest przyznawane stypendium?

  • Stypendium rektora jest przyznawane na okres trwającego roku akademickiego.
  • Stypendium wypłacane jest przez okres do dziewięciu miesięcy, od października do czerwca danego roku akademickiego.

 

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie oraz w Obwieszczeniu Rektora UW.