08.11.2022, 13:41

Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy / Варшавський університет для України

FE_POWER_poziom_pl_UA.png

 

 
„Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” (komponent projektu Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego) to program, który ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Program „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” ma charakter interdyscyplinarny i skupia aż 19 różnych działań, realizowanych przez pracowników z 21 jednostek UW. Jego kierownikiem jest dr Agnieszka Różycka z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, odpowiedzialna również za pozyskanie programu.

Wartość programu to 13 045 248,75 zł. Okres jego realizacji obejmuje okres od 15 października 2022 r. do 31 października 2023 r. Planowane jest przeszkolenie minimum 3 000 osób.

W ramach programu będą realizowane różne działania, mające na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy:

 • kursy języka polskiego jako obcego
 • kursy języka angielskiego
 • kursy innych języków (portugalski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski)
 • warsztaty planowania kariery i aktywizacji zawodowej
 • wielopokoleniowe adaptacyjne spacery miejskie po Warszawie
 • warsztaty i wsparcie psychologiczne
 • warsztaty z przedsiębiorczości
 • warsztaty „jak uczyć się skutecznie"
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci i młodzieży
 • eksperymentalne warsztaty przyrodnicze
 • kursy komputerowe (Excel, Word, Power Point, podstawy programowania)
 • webinaria wspierające opiekunów, wychowawców i trenerów zaangażowanych w pomoc dzieciom z Ukrainy
 • wsparcie prawne migrantów (warsztaty + konsultacje)
 • intensywny kurs przygotowujący do podjęcia studiów lub pracy w języku polskim
 • dostosowanie kompetencji wysoko wykwalifikowanych migrantów
 • wykłady otwarte połączone z warsztatami
 • konferencja podsumowująca z uroczystym wręczeniem certyfikatów
 • wsparcie osób z Ukrainy, tłumacze, asysta językowa
 • obsługa informatyczna platformy e-learningowej.

Do realizacji programu zaangażowani są pracownicy następujących jednostek:

 • Wydział Nauk Ekonomicznych,
 • Wydział Neofilologii,
 • Wydział Polonistyki,
 • Wydział Psychologii,
 • Wydział Biologii,
 • Wydział Pedagogiczny,
 • Wydział Prawa i Administracji,
 • Uniwersytet Otwarty,
 • Biuro ds. Rozwoju UW,
 • Welcome Point,
 • Biuro Karier,
 • Ośrodek Badań nad Migracjami,
 • Ośrodek Studiów Amerykańskich,
 • Biblioteka Uniwersytecka,
 • Centrum Pomocy Psychologicznej,
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
 • Biuro Innowacji Dydaktycznych,
 • Centrum Badań nad Kulturą Warszawy,
 • Studium Europy Wschodniej,
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej,
 • Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW.

O przebiegu poszczególnych elementów projektu będziemy informować w kolejnych etapach. 

Kontakt w sprawie kursów: misjaua@wne.uw.edu.pl 

tel.: 22 55 49 183 informacja PL
tel.: 22 55 49 186 informacja PL/ інформація UKR

Źródło finansowania: Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

---

Ми раді повідомити про програму «Варшавський Університет для України», координатором якої є Факультет Економічних Наук Варшавського Університету.

«Варшавський Університет для України» (компонент проекту Третій Місія Факультету Сучасних Мов Варшавського Університету) ця програма спрямована на підтримку біженців з України, які прибули до Польщі після 24 лютого цього року.

Програма «Варшавський Університет для України» має міждисциплінарний характер, вона об’єднує аж 19 різноманітних заходів, які здійснюють співробітники 21 підрозділів Варшавського університету. Його менеджером є д-р. Агнешка Рожицька з факультету Економічних Наук Варшавського Університету, яка також відповідає за заснування програми.

Вартість програми 13 045 248,75 злотих. Термін його реалізації охоплює період з 15 жовтня 2022 року по 31 жовтня 2023 року. Планується навчити не менше 3 тис. осіб.

У рамках програми будуть реалізовані різні заходи для підтримки біженців з України:

 • Курси польської мови як іноземної
 • Курси англійської мови
 • Інші мовні курси (португальська, французька, іспанська, німецька, італійська)
 • Семінари з планування кар’єри та перекваліфікування
 • Прогулянки Варшавою для кількох поколінь
 • Семінари та психологічна підтримка
 • Підприємницькі семінари
 • Семінари «як ефективно вчитися»
 • Адаптаційні зустрічі для дітей та молоді
 • Експериментальні майстер класи
 • Курси інформатики (Excel, Word, Powerpoint, основи програмування),
 • Вебінари для підтримки репетиторів, педагогів та тренерів, які допомагають дітям з України
 • Правова підтримка мігрантів (семінари + консультації)
 • Інтенсивний курс підготовки до навчання або роботи польською мовою
 • Адаптація компетенцій висококваліфікованих мігрантів
 • Відкриті лекції в поєднанні з воркшопами
 • Підсумкова конференція з урочистим врученням сертифікатів
 • Підтримка для людей з Україна, перекладачі, платформа мовна
 • Допомоги  IT-підтримка  е-learning.

До реалізації програми залучені працівники наступних підрозділів:

 • Факультет Економічних Наук, 
 • Факультет Сучасних мов,
 • Факультет Полоністики,
 • Факультет Психології,
 • Факультет Біології,
 • Факультет Педагогіки,
 • Факультет права та адміністрації,
 • Відкритий університет,
 • Бюро розвитку Варшавського університету,
 • Welcome Point,
 • Офіс кар’єр,
 • Факультет досліджень міграції,
 • Факультет американських досліджень,
 • Університетська бібліотека,
 • Центр психологічної допомоги,
 • Центр викладачів іноземних мов та європейської освіти,
 • Офіс дидактичних інновацій,
 • Центр досліджень культури Варшави,
 • Факультет Східної Європи,
 • Факультет прикладної лінгвістики,
 • Університетський центр трансферу технологій.

Про перебіг окремих елементів проекту ми будемо повідомляти на наступних етапах.

Контакт у справі курсів: misjaua@wne.uw.edu.pl

tel.: 22 55 49 183 informacja PL
tel.: 22 55 49 186 informacja PL/ інформація UKR

Джерело фінансування: Програма співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду з операційної програми «Знання, освіта та розвиток».