Wymagane dokumenty

Po uzyskaniu kwalifikacji na studia, kandydat składa następujące dokumenty:

 1. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, wraz z suplementem do dyplomu bądź zaświadczenie o obronie. Prosimy o przyniesienie ze sobą kserokopii dyplomu i suplementu wraz z oryginałem dokumentów.

  Kandydaci, składający zaświadczenie o obronie, składają dodatkowo wygenerowane z systemu IRK i podpisane "Oświadczenie kandydata, który w procesie rekrutacji na studia II stopnia posługuje się zaświadczeniem o ukończeniu studiów" (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”)

   Zaświadczenia o obronie tegorocznych absolwentów WNE UW będą przekazane bezpośrednio z Dziekanatu studiów do Biura Rekrutacji, nie ma potrzeby odbioru zaświadczeń o obronie z Dziekanatu Studiów.

 2. ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata - dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”)
 4. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej]
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim - dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 6. deklaracja o zapoznaniu się z wysokością opłat za studia na WNE UW
 7. potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 8. W przypadku kandydatów, legitymujących się dyplomem zagranicznym - honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego [więcej]
 9. Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą składają dodatkowo dokumenty wymienione tutaj.

Składanie dokumentów przez osoby trzecie

W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.