Perspektywy zawodowe


Absolwent kierunku "Informatyka i ekonometri" posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metod ilościowych wykorzystywanych w ekonomii oraz praktyczne umiejętności:

 • nieograniczonego samodzielnego poszerzania własnej wiedzy specjalistycznej w oparciu o wyniki najnowszych badań z ekonomii, finansów, ubezpieczeń i dziedzin pokrewnych,
 •  biegłego formułowania i weryfikowania hipotez badawczych dotyczących różnorodnych procesów ekonomicznych, z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i narzędzi analitycznych,
 •  łatwego budowania i samodzielnego modyfikowania modeli mikro- i makroekonometrycznych badających zjawiska gospodarcze,
 •  dogłębnego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Absolwenta wyróżnia:

 •  zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów oraz szeregu metod ilościowych – ułatwia mu podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym dla instytucji i przedsiębiorstw,
 •  szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność swobodnego łączenia wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do danych – od pozyskania, przetwarzania, analizowania z użyciem metod wnioskowania statystycznego, ekonometrii, aż do metod data-mining,
 •  samodzielność predestynująca do zajmowania kierowniczych stanowisk oraz umiejętność szybkiego pogłębiania wiedzy i doskonalenia nabytych kwalifikacji.

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku "Informatyka i ekonometria":

 • kompetencje wysoko wyspecjalizowanych analityków danych, mających pogłębione umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej oraz kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych - do rozwiązywania złożonych problemów analityczno-badawczych,
 • zaawansowana wiedza i umiejętności z wybranych obszarów nauk ścisłych i społecznych, w tym z mikroekonomii, makroekonomii, metod ilościowych w finansach, metod aktuarialnych, informatyki oraz matematyki,
 • kompetencje i praktyczne umiejętności w zakresie przetwarzania i analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania wielowymiarowego oraz przetwarzania dużych zbiorów danych („data mining” i „big data”),
 • kwalifikacje w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych, w tym wybranych języków programowania z grupy C++, SQL i 4GL, a także wybranych narzędzi analitycznych, obliczeniowych i ekonometrycznych z grupy STATA, SAS, R CRAN, Eviews oraz Matlab,
 • pogłębione umiejętności w zakresie wnioskowania statystycznego, modelowania ekonometrycznego oraz prognozowania szeregów czasowych, które wraz z praktycznymi kompetencjami informatycznymi z zakresu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych – umożliwiają wykonywanie dowolnie złożonych, specjalistycznych zadań w działach analitycznych i badawczych,
 • wiedza na temat modelowania oraz praktyczne umiejętności stosowania modeli statystyczno-ekonometrycznych w zaawansowanej analizie danych oraz w analizie symulacyjnej,
 • wykształcona świadomość korzyści ekonomicznych płynących z kompleksowego zarządzania danymi i informacjami pozyskiwanymi z danych, w procesie podejmowania decyzji strategicznych dla firm i przedsiębiorstw,
 • kompetencje i umiejętności w zakresie aktywnego uczestniczenia w zespołach realizujących złożone projekty analityczno-badawcze oraz kwalifikacje do indywidualnej pracy twórczej
 • znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Absolwent posiada wiedzę, indywidualnie dobraną specjalizację oraz umiejętności niezbędne są do:

 • podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych instytucjach rynku finansowego i ubezpieczeniowego,
 • prowadzenia działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych oraz znajomości narzędzi informatycznych i ekonometrycznych,
 • samodzielnej lub zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.

Absolwent jest także w stanie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym podejmować dalsze studia - podyplomowe i doktoranckie.

Przykłady stanowisk:

 • Programista - C, C++, SQL 
 • Analityk danych z wykorzystaniem STATA, MATLAB, R, SPSS, Maxima, SAS
 • Administrator danych
 • Analityk data mining
 • Projektant/administrator hurtowni danych
 • Aktuariusz 
 • Analityk finansowych szeregów czasowych)
 • Specjalista ds. prognoz (prognozowanie, analiza symulacyjna i metody Monte-Carlo)
 • Analityk ryzyka
 • Specjalista ds. modelowania ekonometrycznego