Zasady odpłatności


Zasady odpłatności dla studentów z obywatelstwem polskim

Zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim przepisami, zasada opłatności dotyczy:

 • kształcenia na studiach niestacjonarnych
 • powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce
 • kształcenia na studiach w językach obcych
 • prowadzenia zajęć nieobjętych programem studiów

Zasady odpłatności dla studentów z obywatelstwem innym niż obywatelstwo polskie

Cudzoziemcy podejmują studia na Uniwersytecie Warszawskim na zasadach odpłatności. Wysokość opłat określona jest w cenniku studiów.

Opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce
 • cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski
 • cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • posiadacza ważnej Karty Polaka
 • osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 (w celu prowadzenia badań naukowych) lub art. 151b ust. 1 (w celu mobilności długoterminowej naukowca) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat na podstawie decyzji ministra lub dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o przyznaniu stypendium.