Przedmioty kluczowe dla studiów I i II stopnia

przedmioty kluczowe (1).pngPrzedmioty kluczowe to przedmioty ujęte w programie nauczania, które zawierają efekty kształcenia niezbędne do uzyskania dyplomu na danym kierunku czy specjalności studiów.

Listę kluczowych przedmiotów i przypisanych efektów kształcenia, obowiązujących w danym roku akademickim ustala Rada Dydaktyczna i ogłasza do 1 marca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym będą obowiązywać.

Przedmioty kluczowe muszą być zaliczone bez względu na to, czy student odbywa studia w całości na Wydziale Nauk Ekonomicznych, czy też wyjeżdża na część studiów do innej uczelni krajowej (np. program MOST) lub zagranicznej (np. program ERASMUS+ lub wyjazdy na podstawie umów dwustronnych z uczelniami partnerskimi).

Przedmioty te można zaliczyć na Wydziale bądź w innej uczelni po akceptacji na podstawie przedstawionych syllabusów przez Prodziekana ds. studenckich i Kierownika programu studiów.