Ulgi w płatnościach


Podstawy ubiegania się o ulgę w płatnościach

Podstawą do udzielenia studentowi ulgi w płatnościach za studia są:

  • wyróżniające się wyniki w nauce
  • wyróżniające się osiągnięcia naukowe
  • wyróżniające się osiągnięcia sportowe studenta we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym
  • szczególnie ważna działalność społeczna na rzecz Uniwersytetu, w tym w uczelnianej organizacji studenckiej

Zasady oraz Terminy składania podania o przyznanie ulgi w płatnościach

Wniosek należy złożyć  do Prodziekan ds. studenckich nie później niż do dnia rozpoczęcia semestru, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. Oryginał wniosku z odręcznym podpisem oraz dołączonym uzasadnieniem podstawy do ubiegania się o zniżkę należy złożyć u Prodziekan ds. Studenckich.

Ulga w czesnym udzielana jest na kolejny semestr po uzyskaniu osiągnięcia naukowego, jej suma nie może przekroczyć 70% kwoty czesnego.