23.05.2023, 07:33

Projekt dr. Jacka Lewkowicza z finansowaniem w konkursie SONATA 18 Narodowego Centrum Nauki

Serdecznie gratulujemy dr. Jackowi Lewkowiczowi z Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW, którego projekt „Populizm a wyniki gospodarcze: perspektywa ilościowa” otrzymał finansowanie w konkursie SONATA 18 Narodowego Centrum Nauki.

Opis projektu:

Konkurencja polityczna i różnice w ideologii partyjnej na poziomie parlamentów mają duże znaczenie ekonomiczne i społeczne, jako że przekładają się na prawodawstwo i polityki publiczne w wielu wymiarach. Typem ideologii politycznej, która wydaje się zyskiwać coraz większą uwagę w badaniach oraz debacie publicznej jest populizm. Znakomicie to widać na przykładzie debaty ekonomicznej, w której w ostatnim czasie często przyglądano się albo wpływowi populizmu na rozmaite wskaźniki gospodarcze, albo też czynnikom gospodarczym, które mogłyby sprzyjać pojawianiu się partii populistycznych i ich ewentualnym sukcesom wyborczym.

Pomimo, iż powstało już kilka baz danych umożliwiających prowadzenie tego typu badań, jednym z kluczowych wyzwań w tym obszarze pozostaje w dalszym ciągu kwestia definiowania zmiennych wskazujących, które partie polityczne powinno się zaliczać do ugrupowań populistycznych. Podobnie rzecz się ma odnośnie do indeksów mierzących intensywność poglądów populistycznych w danym kraju.

W odpowiedzi na to głównym celem projektu jest ilościowa analiza wiarygodności dostępnych miar populizmu politycznego oraz stabilności wyników uzyskiwanych w pracach ekonomistów zainteresowanych wpływem populizmu na ten czy inny wskaźnik gospodarczy.

Dodatkowo, w projekcie podjęta zostanie próba zaadresowania potencjalnych problemów związanych ze społeczną percepcją populizmu, a także próba określenia dynamiki populizmu na przestrzeni czasu i jego popularności wśród partii politycznych.

Badania będą prowadzone przede wszystkim na bazach danych umożliwiających realizację przedstawionych celów na globalnej próbie krajów na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Realizacja tych zadań badawczych w ujęciu ilościowym pozwoli na sformułowanie wniosków co do ewentualnych ograniczeń dostępnych miar populizmu, a w konsekwencji co do konkluzji płynących z istniejących badań, które je wykorzystują.

Dodatkowo, przeprowadzenie projektu dostarczy konkluzji co do ewentualnych problemów obejmujących percepcję populizmu z perspektywy wyborców oraz rzeczywistych zmian w poziomie populizmu w parlamencie. Co istotne, zweryfikowane zostanie, na ile partie polityczne przyjmują zachowania populistyczne reprezentowane przez konkurencyjne ugrupowania w ramach walki o głosy wyborców.

Dzięki wykorzystaniu aparatu ilościowego, tj. narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz algorytmów uczenia maszynowego, zweryfikowana zostanie rzetelność wybranych miar populizmu politycznego. Będzie to miało miejsce zarówno w kontekście skutków ekonomicznych lub społecznych populizmu, jak również w odniesieniu do skłonności do głosowania na populistyczne partie polityczne.

Ponadto, podjęta zostanie próba sprawdzenia, co wyborcy mogą rozumieć przez populizm, na ile populizmu w polityce jest coraz więcej i czy populistyczne hasła stają się coraz silniejsze. Co więcej, analizowane będą kwestie takie jak przyjmowanie zachowań populistycznych przez nowe i dotychczas istniejące partie polityczne w zależności od ideologii dominujących w parlamencie, jak również odporność na populizm.

Dzięki realizacji projektu obraz sceny politycznej w wymiarze ilościowym będzie kompletniejszy.