Kontakt

Obsługą Programu MOST, zarówno jeżeli chodzi o studentów wyjeźdżajacych, jak i przyjeżdząjących, zajmuje się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Dziekanat Studiów.


Więcej informacji

  Strona ogólna Programu MOST

  Regulamin Programu MOST


Program wymiany akademickiej MOST

MOST to program mobilności studentów, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

 • slide
 • slide
 • slide

Dzięki Programowi MOST studenci mają możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta
 • wyboru dodatkowych, związanych ze swoim zainteresowaniem, zajęć dydaktycznych
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na innej uczelni niż macierzysta
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry


Uczestnikami Programu mogą zostać:

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia


Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich i magisterskich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego. Nie oznacza to, że student może być uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet. Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.