22.05.2023, 07:45

Żegnamy Prof. Włodzimierza Siwińskiego [informacja o pogrzebie]

Z wielkim smutkiem informujemy, iż odszedł Prof. Włodzimierz Siwiński. Trudno przecenić wkład Profesora w rozwój nauk ekonomicznych w Polsce oraz rozkwit Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Włodzimierz Siwiński uzyskał magisterium na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1961, po obronie pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem profesora Czesława Bobrowskiego. Następnie został przyjęty do Katedry profesora Oskara Lange. W roku 1968 obronił pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem profesora Henryka Fiszla, a w 1976 roku uzyskał habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1970-tych i 1980-tych kilkukrotnie przybywał na stażach zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie Amsterdamskim, gdzie w roku 1970 roku ukończył podyplomowe studia europejskie, a także na Kent State University (1978) oraz Indiana University (1984). Od 1987 roku był profesorem tytularnym, od 1992 roku profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych.

Dorobek naukowy Profesora Włodzimierza Siwińskiego jest ogromny i dotyczy głównie ekonomii międzynarodowej. Jego pasją, już od lat 1960-tych była teoria handlu. Jej właśnie poświęcił swoje pierwsze publikacje naukowe (w szczególności książki Zasada kosztów komparatywnych i efektywność handlu zagranicznego oraz Kapitalizm wielonarodowy: przesłanki i bariery integracji europejskiej). W latach późniejszych eksplorował także pozahandlowe aspekty funkcjonowania gospodarki światowej (m.in. w wydanej w 1985 – wspólnie z Romualdem Kudlińskim – książce Szkice o gospodarce światowej). Po transformacji zainteresowania Profesora Siwińskiego koncentrowały się wokół problemów otwierania się gospodarki polskiej i przystępowania do Unii Europejskiej.

Od wczesnych lat swojej kariery akademickiej, Profesor Włodzimierz Siwiński intensywnie angażował się w działania organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim. Już w 1974 roku został wybrany zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych, którą to funkcję sprawował do roku 1977. Po powrocie ze stażu w Kent State University, w latach 1979-1981 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. W 1981 roku został dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Począwszy od roku 1987 przez 6 lat był prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w latach 1993-1999 pełnił zaszczytną funkcję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki wyjątkowym talentom organizacyjnym Profesora, ale przede wszystkim wyjątkowej umiejętności budowania kompromisów i atmosfery współpracy, Uniwersytet Warszawski w tym czasie znakomicie się rozwijał przechodząc trudny okres transformacji systemowej polskiej gospodarki. W 1993 roku, a więc w pierwszym roku kadencji rektorskiej Profesora, rozpisano konkurs na projekt nowego gmachu BUW, a w 1999 roku nowa Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego została oddana do użytku.

Profesor Siwiński był intensywnie zaangażowany we współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, działając na rzecz zwiększenia wymiany naukowej w zakresie nauki i dydaktyki, także w celu podniesienia jakości kształcenia i badań naukowych w Polsce, w szczególności na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1984-1986 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka Studiów Polskich na Indiana University w Bloomington. Był członkiem Polish American Fulbright Commission. W 1999 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa New York University , a także President’s Medal for Excellence nadany przez Indiana University. 

Profesor Siwiński działał aktywnie na rzecz integrowania środowiska akademickiego w Polsce i podejmowania inicjatyw związanych z reformowaniem systemu szkolnictwa wyższego. Był jednym z założycieli Fundacji Rektorów Polskich. Działał w ważnych państwowych instytucjach jak Komitet Badań Naukowych oraz Państwowa Komisja Akredytacyjna, a także w międzynarodowych instytucjach zajmujących się rozwojem szkół wyższych i badań. 

Zapamiętamy Profesora Włodzimierza Siwińskiego, nie tylko jako wybitnego badacza i wyjątkowego nauczyciela akademickiego, ale przede wszystkim jako osobę niezwykle pogodną i życzliwą, darzącą każdego rozmówcę uwagą i szacunkiem, a przede wszystkim – jako osobę będącą dobrym duchem Wydziału Nauk Ekonomicznych.

 

Uroczystości pożegnania Pana Profesora Włodzimierza Siwińskiego odbędą się w czwartek, 25 maja 2023 r.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Kościele Sióstr Wizytek, Krakowskie Przedmieście 34, o godz. 11.30. Po niej odbędą się uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Powązki Wojskowe, ul. Powązkowska 43/45.


Uniwersytet Warszawski zapewni możliwość przejazdu autokarem z Krakowskiego Przedmieścia na Cmentarz (oraz powrót po zakończeniu uroczystości).