23.01.2024, 08:28

Konkurs Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych „Granty dla Ośrodków” - Wsparcie Działalności Ośrodków Badawczych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Konkurs ma na celu wspieranie działalności ośrodków badawczych WNE, przyczyniającej się do realizacji strategicznych celów WNE, takich jak wzrost liczby publikacji naukowych, pozyskiwanie grantów, zwiększanie międzynarodowej obecności oraz rozwój tzw. trzeciej misji Uniwersytetu, obejmującej zaangażowanie społeczne i popularyzację osiągnięć naukowych.

W ramach Konkursu można zgłaszać programy działań, które obejmują m.in. organizację seminariów i konferencji naukowych, działania promujące wyniki badań, oraz inicjatywy zwiększające rozpoznawalność ośrodka (np. prowadzenie stron internetowych, mediów społecznościowych, podcastów).

W ramach Konkursu można finansować programy o budżecie nieprzekraczającym 40 000 zł, realizowane w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Budżet Konkursu na rok 2024 ustalono na 120 000 zł.

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności kosztów, udziału kosztów osobowych, kryteriów oceny wniosków i inne zasady konkursu opisane są w Zarządzeniu Dziekana nr 1 z dnia 19 stycznia 2024 roku.

Wnioski o dofinansowanie w edycji 2024, można składać do 29 lutego  2024 z użyciem kwestionariusza stanowiącego załącznik do ww. Zarządzenia. Formularz w formie edytowalnej można pobrać tu. Będzie on też załączony do informacji w Newsleterze WNE UW.