08.02.2024, 09:49

Dr Jacek Lewkowicz ze stopniem doktora habilitowanego.

6 września br. Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Warszawskiego nadała dr. Jackowi Lewkowiczowi stopień doktora habilitowanego.

Przedstawione do oceny w tym postępowaniu osiągnięcie nosiło tytuł "Instytucje de iure i de facto w ujęciu empirycznym".

Serdecznie gratulujemy!


Dr hab. Jacek Lewkowicz jest ekonomistą i prawnikiem, specjalizującym się w zagadnieniach takich jak m.in.: ekonomia instytucjonalna, ekonomia polityczna, prawo i ekonomia, prawo pracy czy prawo handlowe.

Wśród osiągnięć naukowych dr. hab. Jacka Lewkowicza warto wymienić m.in. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych badaczy wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej czy Stypendium Programu START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców.