Program Mobilności Studentów MOST

Opis programu

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. 

Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.


Historia

Z inicjatywą utworzenia polskiego programu mobilności dla studentów uniwersytetów na zasadach Socratesa wystąpił ówczesny przewodniczący KRUP prof. Stefan Jurga.
Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej z prof. Chwirotem naczele (prof. Tadeusz Marek, prof. Joachim Cieślik, prof. Wojciech Witkowski, prof. Zofia Ratajczak). Rektorzy na posiedzeniu KRUP dnia 13 grudnia 1999 roku zawarli porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia programu MOST (systemu mobilności studentów). Przystąpiła do niego na początku większość uniwersytetów. Aktualnie jego uczestnikami są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Prowadzenie tego programu KRUP zleciła Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
Na wniosek UKA KRUP zmieniła regulamin dnia 21 lutego 2003 roku, umożliwiając studentom dłuższe planowanie pobytu na innej uczelni.

Obecnie studenci, którzy biorą udział w Programie MOST mają możliwoœć wyjazdu na jedną z 20 uczelni. Do najczꜶciej wybieranych przez studentów należą - Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Gdański. Pierwsze trzy uczelnie przyjmują około 60% ogółu uczestniczących w Programie.Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku

  1. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (most.uka.uw.edu.pl).

   Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wybierz Uczelnię oraz kierunek, na który chciałbyś/-abyś wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie dwie możliwości wyboru).

   Masz na to czas do 15 maja w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 listopada w przypadku wyjazdu na semestr letni.

  2. Wydrukuj wypełniony kwestionariusz, podpisz i przedstaw go swojemu Prodziekanowi ds. studenckich w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

  3. Zaopiniowany kwestionariusz złóż Koordynatorowi Programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim - Magdalenie Mars.

   Masz na to czas do 18 maja w razie wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki, bądź do 2 grudnia, jeśli planujesz wyjazd w semestrze letnim.

   Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora w formie PDF do systemu IRK MOST.

  4. Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna:
   • do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego,
   • do 30 grudnia w przypadku semestru letniego.

  5. O wynikach kwalifikacji na semestr zimowy lub cały rok akademicki studenci oraz Prorektorzy ds. studenckich poszczególnych uczelni informowani są listownie pomiędzy lipcem a wrześœniem, a o wynikach na semestr letni pomiędzy styczniem a lutymW razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (www.uka.amu.edu.pl) oraz Biura Spraw Studenckich (www.bss.uw.edu.pl), na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany.

W celu uzyskania możliwości zakwaterowania w akademiku należy zgłosić się po skierowanie do Biura Spraw Socjalnych UW, Pałac Kazimierzowski, pok. 31

Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Sekcja Mobilności i Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW.


Tryb postępowania do studiowania w ramach PMS MOST

- Uczelnie zgłaszają liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach, na które mogą przyjąć studentów.

- Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna opracowuje zbiorczą informację o tych miejscach i rozsyła do uczelni uczestniczących w programie. Informacja o miejscach zamieszczona jest także na stronie internetowej UKA. Oferta ta jest ogłaszana raz w roku (15 kwietnia) i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym (30 października).
- Na podstawie tej oferty studenci składają wnioski w swoich macierzystych uczelniach i za ich pośrednictwem przesyłają do Biura UKA.
- Biuro UKA kojarzy wnioski z ofertą miejsc i kieruje studentów do odpowiednich uczelni, informując o rozdziale miejsc uczelnię przyjmującą studenta, uczelnię macierzystą studenta oraz samego studenta. Biuro wskazuje kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej za MOST w uczelni przyjmującej.
- Po otrzymaniu decyzji UKA student jest zobowiązany uzgodnić ze swoimi władzami program jaki zamierza zrealizować w innej uczelni. Decyzja o studiowaniu w ramach tego programu jest możliwa tylko w ramach indywidualnego toku studiów i student wyjeżdżający do innej uczelni winien uzyskać aprobatę dla zaproponowanego programu. Dziekan, realizując zadania uczelni w zakresie kształcenia, winien zadbać, aby cele związane z kształceniem zostały osiągnięte. Zadaniem uczelni przyjmującej jest stworzenie warunków, aby student mógł uzgodniony program zrealizować. Na niektórych uczelniach wprowadzono dla studentów wzory porozumienia dotyczące planowanego programu oraz wzory wykazu zaliczeń. UKA nie wprowadziła go jako obowiązującego, dając zainteresowanemu i uczelniom możliwość indywidualnego rozwiązania tej sprawy. Wzór tych formularzy Biuro UKA może udostępnić zainteresowanym na ich prośbę. 


Zasady studiowania

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma punktów ECTS nie była mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

Porozumienie o programie zajęć zaakceptowane przez Prodziekana ds. studenckich uczelni macierzystej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej w momencie podejmowania tam studiów. Przed rozpoczęciem semestru student powinien skontaktować się z Koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu przyjazdu, informacji dotyczących miejsca w akademiku lub ustalenia punktów ECTS za dany przedmiot.

Student zalicza wybrane przedmioty zgodnie z ustalonym „Porozumieniem o programie zajęć”, otrzymuje wpisy z zaliczonych przedmiotów na tzw. „Wykaz zaliczeń”, który na zakończenie sesji egzaminacyjnej przedstawia Prodziekanowi ds. studenckich wydziału przyjmującego (ważne: punktacji ECTS, zaliczeń, ocen uczelnia przyjmująca nie wpisuje do indeksu). Na zakończenie swojego pobytu w uczelni przyjmującej student otrzymuje Certyfikat Programu MOST, który wraz z tzw. Wykazem zaliczeń przedstawia Prodziekanowi ds. studenckich jednostki macierzystej i na tej podstawie uzyskuje wpisy do indeksu.


Regulamin i linki

 

Więcej informacji o MOST znaleźć można na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, która koordynuje działanie programu:
www.most.amu.edu.pl


Kontakt

Uczelniany Koordynator MOST
Magdalena Mars
Biuro Spraw Studenckich UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 21
tel 22 55 20 468
e-mail: 8}?w|/=NRsE@p_i1UBuGPKavS]#[`_}\^vz90|ixcS$m6+~9HTG[I


Koordynator MOST na WNE
dr Maciej Tymiński
ul. Długa 44/50, pok. 305
00-241 Warszawa
tel: 22 831 32 01 do 03 w. 156
e-mail: 8}?w|/=NRsE@p_i1UBuGPKa]#[$r5efx.6809#Vh_&^~Z9Y8N

Osoba kontaktowa na WNE
Aleksandra Szczecina
ul. Długa 44/50, pok.K3
00-241 Warszawa
tel: 22 55 49 179
e-mail: 8}?w|/=NRsE@p_i1UBuGPKav]#[tq6[wox4AU\4_Er%MK['FTRc


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw