Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej wne.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Tytuły podstron
  • Tytuły stron nie zawsze są adekwatne do prezentowanej treści
 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Znacznik języka strony lub treści tekstowej.
  • Wersja angielska strony nie posiada właściwego znacznika języka
 • Nagłówki
  • Strony serwisu mogą zawierać błędne użycie znaczników nagłówków.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Strona posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
 • Pola formularzy
  • Przyciski formularzy są puste lub nie posiadają informacji tekstowej.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Serwis posiada elementy sterujące niedostępne za pomocą klawiatury.
 • Elementy klikalne
  • Występują problemy z dostępnością elementów klikalnych.
 • Obszary strony, tzw. landmarki
  • Strona nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
  • Na podstronie plany zajęć i programy studiów występują elementy klikalne, które się rozwijają. Brak informacji o ich rozwinięciu i zwinięciu.
 • Zabezpieczenia Captcha
  • Zabezpieczenia Captcha użyte w formularzu potrzeb i zmian, jest tylko w wersji graficznej.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
  • Strona może zawierać materiały wideo bez napisów.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Strona posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Serwis posiada elementy klikalne, które nie są obsługiwalne przy użyciu klawiatury.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Strona posiada elementy rozwijalne, które nie są obsługiwalne przy użyciu klawiatury.
 • Slajdery
  • Serwis posiada slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Responsywność (RWD)
  • Strona nie umożliwia dynamicznego dopasowywania zawartości do wielkości ekranu.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada niewyróżnione odnośniki.
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy trudne w obsłudze.
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne przy użyciu ScreenReader-a.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie wne.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Ireneusz Kulesz. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: s'%K{w24=R1*qEZSWiAl&]#[]nw4ak-O2Aq3g9c58_J]p, telefon 225549151. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Opis w przygotowaniu

Services * .wne.uw.edu.pl use cookies stored on users' computers. They are necessary for the proper operation of mechanisms websites Faculty of Economic Sciences.

Detailed information on cookies Operating Policy, University of Warsaw in services are available on http://en.uw.edu.pl/cookie-statement