Staff Groups of university teachers

Nauczyciel akademicki zatrudniony jest w jednej z trzech grup pracowniczych: badawczo-dydaktycznej, badawczej lub dydaktycznej.

1) Pracownik badawczo-dydaktyczny to pracownik zatrudniony na stanowisku: profesora, profesora uczelni, profesora wizytującego, adiunkta, starszego asystenta lub asystenta. 

Do podstawowych obowiązków pracownika badawczo-dydaktycznego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

2) Pracownik badawczy to pracownik zatrudniony na stanowisku: profesora, profesora uczelni, profesora wizytującego, adiunkta, badacza wizytującego, starszego asystenta lub asystenta. 

Do podstawowych obowiązków pracownika badawczego należy prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

3) Pracownik dydaktyczny to pracownik zatrudniony na stanowisku: profesora, profesora uczelni, wykładowcy wizytującego, adiunkta, starszego asystenta, asystenta, lektora lub instruktora.

Do podstawowych obowiązków pracownika dydaktycznego należy kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Dokładne zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa Regulamin pracy na Uniwersytecie Warszawskim