Najczęściej zadawane pytania

Kiedy i gdzie mogę otrzymać informację na temat przyznanego stypendium i jego wysokości?

O przekazaniu wniosku do rozpatrzenia student zostanie powiadomiony drogą mailową. Informacje o przyznanym stypendium i jego wysokości będą dostępne w ogólnouniwersyteckim systemie USOS w zakładce "dla wszystkich  "lista pism administracyjnych".


Do kiedy muszę wysłać dokumenty, aby otrzymać wyrównanie kwoty za dany miesiąc?

Dokumenty należy wysłać do 18 dnia danego miesiąca.


Jakie dokumenty potrzebne są do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium?

Kompletna aplikacja powinna zawierać: 

  • Oświadczenie o dochodach (wypełnione w systemie USOS)
  • Wniosek o stypendium (wypełniony w systemie USOS)
  • Oświadczenia o dochodach podlegających opodatkowaniu z US za rok poprzedni
  • Zaświadczenia z ZUS o składkach zdrowotnych / KRUS
  • Oświadczenia A (brak zmian w sytuacji zarobkowej) lub B (aktualna sytuacja zarobkowa)
  • Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
  • W przypadku dochodu poniżej 527 zł należy przedstawić zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialnej rodziny
  • Zaświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów
  • W przypadku wystąpienia innych sytuacji, należy również złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzających te sytuacje.

Jak mogę skontaktować z Wydziałową Komisją Stypendialną?

W zawiązku z panującą pandemią COVID19, Komisja Stypendialna WNE UW pracuje zdalnie. Zapraszamy do kontaktu mailowego: komisjastypendialnawne@uw.edu.pl lub bpm@uw.edu.pl

Ewentualne zmiany w funkcjonowaniu Komisji będą ogłaszane na stronie WNE UW oraz na profilu FB Komisji Stypendialnej: https://www.facebook.com/wkswneuw


Czy wniosek o przyznanie stypendium należy wysłać pocztą tradycyjną czy można złożyć go on-line?

Od 1 października 2021 wnioski składane są tylko i wyłącznie elektronicznie. Całość procedury przyznawania stypendiów odbywa się za pośrednictwem systemu USOSweb.


Gdzie znajdę informację o zasadach przyznawania Stypendium Rektora?

Wszelkie informację na temat zasad przyznawania Stypendium Rektora należy kierować do Biura Pomocy Materialnej: bpm@uw.edu.pl.


Na jaki okres jest przyznawane stypendium?

Stypendium jest przyznawane na okres jednego semestru. Aby otrzymać stypendium na kolejny semestr, należy wypełnić wniosek o przyznaniu stypendium na następny wypadający semestr.