Serie wydawnicze

Polish Studies in Economics

Seria Polish Studies in Economics, pod redakcją dr hab. prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego, kierownika Zakładu Finansów Ilościowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, wydawana przez prestiżowe wydawnictwo Peter Lang, ma na celu przybliżenie szerokiemu  grupie czytelników wybranych prac stworzonych przez polskich ekonomistów, wywodzących się ze środowisk akademickich, jak również pracujących w publicznych i prywatnych instytucjach. Książki publikowane w tej serii koncentrują się przeważnie na kwestiach ważnych przede wszystkim dla Polski oraz Europy, lecz bez wątpienia przedstawione w nich analizy i wyniki badań mają duże znaczenie dla międzynarodowego grona ekonomistów, osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki oraz biznesmenów. W ten sposób autorzy i redaktorzy poszczególnych tomów pragną przyczynić się do pogłębienia dyskusji nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami badań najważniejszych zagadnień ekonomicznych. Redakcja serii jest również otwarta na publikację prac będących rezultatem współpracy między polskimi i zagranicznymi ekonomistami. Zapraszamy do publikacji monografii, prac zbiorowych, tomów pokonferencyjnych oraz innych rozpraw naukowych.

Nowości
Gabriela Grotkowska
Tom 13, ISBN 978-3-631-74815-2

Prace opublikowane w Polish Studies in Economics
 
Elżbieta Czarny, Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes (eds.)
Tom 8, ISBN 978-3-631-702628
 
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Tom 7, 2016, ISBN 978-3-631-66953-2 pb.
 
Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek (eds.)
Tom 6, 2015, ISBN 978-3-631-65566-5 pb.
 
Janusz Kudła, Konrad Walczyk, Robert Kruszewski, Katarzyna Kopczewska, Agata Kocia
Tom 5, 2015, ISBN 978-3-631-65830-7 hb.
 
Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik
Tom 4, 2015, ISBN 978-3-631-65576-4 pb.
 
Tomasz Żylicz
Tom 3, 2015, ISBN 978-3-631-65233-6 pb.
 
Jan Jakub Michałek, Michał Brzozowski, Andrzej Cieślik (eds.)
Tom 2, 2013, ISBN 978-3-631-62566-8 pb. 
 
Wojciech Grabowski
Tom 1, 2012, ISBN 978-3-631-63035-8 hb.

Badania Ekonomiczne

Badania Ekonomiczne to seria książkowa Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego powstała z inicjatywy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w 2005 r. W serii wydawane są książki monograficzne prezentujące zaawansowane  badania naukowych w zakresie nauk ekonomicznych adresowane przede wszystkim do osób zajmujących się nimi zawodowo – naukowców, polityków gospodarczych, studentów, ale też do osób, które z racji pozazawodowych zainteresowań, chciałyby poznać ważne dla ekonomicznego funkcjonowania społeczeństw zagadnienia wyjaśnione w naukowy sposób.

Dążeniem Komitetu Redakcyjnego opiniującego propozycje wydawnicze jest udostępnianie czytelnikowi wyników badań prowadzonych na najwyższym poziomie. Z tego powodu Komitet przywiązuje dużą wagę zarówno do doniosłości i aktualności problemów przedstawianych w książkach, jak i do jakości samych badań tak w  warstwie teoretycznej, jak i metodologicznej.

Komitet Redakcyjny serii Badania Ekonomiczne:

  • dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW (Przewodnicząca)
  • dr hab. Mikołaj Czajkowski, prof. UW
  • prof. dr hab. Dariusz Dziuba
  • dr hab. Jan Fałkowski
  • dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW
  • prof. dr hab. Krzysztof Opolski
  • dr hab. Wojciech Otto
  • prof. dr hab. Jerzy Wilkin

Zgłoszenia propozycji wydawniczych należy kierować do:

TyaSH8\#NY&v61cBtW'!bI4-%]#[HtV13wBxBEe3.zIKjO1eG?Axn, TyaSH8\#NY&v61cBtW'!bI]#[BbQ6#%BxeQr\C%[KZ8x.S2,

korzystając z Formularza zgłoszenia

Zapowiedzi

Nowości
Jacek Lewkowicz
Efektywność regulacji zbiorowych stosunków pracy w Polsce
Warszawa 2018, ISBN 978-832-353352-8 (możliwość zakupu)
 
Posługując się interdyscyplinarnym aparatem badawczym, autor przeprowadza ekonomiczną analizę regulacji rynku pracy, koncentrując się na polskim zbiorowym prawie pracy w zakresie dotyczącym związków zawodowych, strajków oraz partycypacji pracowniczej. Teoretyczne ramy rozważań stanowi przede wszystkim ekonomia instytucjonalna i ekonomiczna analiza prawa.

Prace opublikowane w Badaniach Ekonomicznych
 Mark Horridge, Bartłomiej Rokicki, Katarzyna Zawalińska
Regionalny model równowagi ogólnej TERM i przykłady jego zastosowania w Polsce
Warszawa 2017, ISBN 978-83-235-2881-4 (możliwość zakupu)
 
Regionalne modele równowagi ogólnej (Computable General Equilibrium, CGE) tworzą grupę modeli obecnie najczęściej wykorzystywanych w kształtowaniu efektów polityk makroekonomicznych na różnych poziomach agregacji terytorialnej. W celu ich spopularyzowania w Polsce powstała idea przedstawienia polskiej wersji modelu CGE o nazwie TERM (The Enormous Regional Model), obejmującego 16 województw, wraz z przykładami jego różnorodnego zastosowania do oceny wybranych polityk regionalnych i ich efektów w Polsce.
Książka poszerza wiedzę dotyczącą budowy i założeń teoretycznych tego rodzaju modeli oraz sposobów interpretacji generowanych przez nie wyników. Jest skierowana zarówno do osób zainteresowanych prowadzeniem własnych badań wykorzystujących regionalne modele CGE, jak i tych, które w swojej pracy zawodowej posługują się rezultatami analiz wykonanych za pomocą tego typu modeli makroekonomicznych.
W rozdziale pierwszym Autorzy szczegółowo omawiają założenia metodologiczne modelu TERM oraz proces jego kalibracji i dezagregacji regionalnej. Kolejne części pokazują praktyczne przykłady wykorzystania modelu TERM do oceny efektów różnych polityk makroekonomicznych w Polsce. Rozdział drugi zawiera analizę efektów wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w ramach wspólnej polityki rolnej w Polsce, przeprowadzoną na podstawie statycznej wersji modelu. W rozdziale trzecim oceniono wpływ inwestycji w działalność B+R na rozwój gospodarczy Polski i poszczególnych województw. Rozdział czwarty zawiera szczegółową analizę efektywności wsparcia w ramach instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej na terenie województwa wielkopolskiego przy użyciu dynamicznej wersji modelu TERM.
 
 
Redakcja naukowa: Urszula Sztandar-Sztanderska, Gabriela Grotkowska
Koszty kształcenia wyższego
Warszawa 2017, ISBN 978-83-235-2747-3 (możliwość zakupu)
 
Koszty związane z podejmowaniem studiów to jeden ze słabiej zbadanych aspektów wzrostu zainteresowania edukacją na poziomie wyższym w Polsce. Co roku setki tysięcy gospodarstw domowych w Polsce przeznaczają na ten cel niebagatelne środki. Chcąc kontynuować kształcenie, młodzi ludzie nie tylko inwestują poważne kwoty, lecz także często odsuwają w czasie decyzję o wejściu na rynek pracy, a tym samym tracą dochody z pracy, które mogliby uzyskać, aktywizując się zawodowo po ukończeniu szkół średnich. Jednocześnie znaczące fundusze na szkolnictwo wyższe asygnuje państwo.
Prezentowane wyniki analiz zostały opracowane w ramach projektu badawczego „Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19–30 lat dotyczących studiowania”, realizowanego przez zespół z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.
Autorzy identyfikują mechanizmy występujące w kontaktach między czterema głównymi interesariuszami procesu kształcenia na poziomie wyższym: uczelniami publicznymi, prywatnymi, studentami (i ich gospodarstwami domowymi) oraz państwem. Stosując najnowsze podejścia metodologiczne z zakresu ekonomii eksperymentalnej i wyboru warunkowego, podejmują próbę pomiaru wielkości, struktury oraz zróżnicowania kosztów edukacji na poziomie wyższym z perspektywy zarówno studenta, jak i uczelni.
 
Ewa Stanisławska
Adaptacyjne uczenie się a oczekiwania inflacyjne konsumentów
Warszawa 2016, ISBN 978-83-235-2389-5 (możliwość zakupu)

Autorka przybliża jeden z modeli formułowania oczekiwań ekonomicznych, tzw. adaptacyjne uczenie się. Publikacja zawiera prezentację różnych poglądów na proces formułowania oczekiwań: hipotezy racjonalnych oczekiwań, koncepcji ograniczonej racjonalności, koncepcji adaptacyjnego uczenia się, modeli lepkiej informacji, modeli racjonalnej nieuwagi oraz wyniki empirycznego badania procesu formułowania oczekiwań inflacyjnych konsumentów w krajach Unii Europejskiej z punktu widzenia modeli adaptacyjnego uczenia się.
Publikacja przeznaczona dla studentów ekonomii zainteresowanych tematyką oczekiwań inflacyjnych oraz ekonomistów i ekonometryków zajmujących się modelowaniem inflacji i polityką pieniężną.

 
Tomasz Gajderowicz
Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena
Warszawa 2016, ISBN 978-83-235-2222-5 (możliwość zakupu)

Książka jest kompleksowym opracowaniem kryteriów decyzji o podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia – fundamentalnej dla funkcjonowania rynku pracy oraz kluczowej dla zrozumienia skomplikowanego układu powiązań między pracodawcą a pracobiorcą. Modelowanie preferencji pracowników w zakresie użyteczności płynącej z zatrudnienia stanowi uzupełnienie luki w pojmowaniu natury substytucji pomiędzy szeroko definiowanymi korzyściami z podjęcia pracy. W badaniach opisanych w książce Autor dokonał adaptacji metody wyboru warunkowego (DCE) do analizy decyzji dotyczących podjęcia zatrudnienia. Dzięki takiemu podejściu uzyskał oszacowania parametrów funkcji użyteczności związanej z cechami pracy oraz precyzyjną wycenę (skłonność do zapłaty) za poszczególne poziomy atrybutów. Konstrukcja badania pozwoliła także na analizę wysokości płac progowych w zależności od cech ofert pracy. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość realnej poprawy efektywności istniejących kontraktów na rynku pracy za pomocą praktycznej implementacji prezentowanych narzędzi.

Paweł Strawiński
Propensity Score Matching: własności małopróbkowe
Warszawa 2014, ISBN 978-83-235-1688-0 (możliwość zakupu)

Książka omawia własności statystyczne metody propensity score matching w małej próbie. Porównano w niej na gruncie symulacji różne estymatory łączenia wykorzystujące prawdopodobieństwo w małych próbach. Porównaniu są poddane estymatory służące do szacowania przeciętnych efektów oddziaływania (ATE) oraz przeciętnych efektów oddziaływania wobec jednostek poddanych oddziaływaniu (ATT). Dla obu efektów porównywane są estymatory wykorzystujące łączenie 1 do 1 według prawdopodobieństwa oraz wykorzystujące ważenie obserwacji odwrotnością oszacowania prawdopodobieństwa poddania oddziaływaniu (propensity score).
Publikacja adresowana jest głównie do specjalistów z zakresu metod ilościowych w ekonomii, zajmujących się ilościową ewaluacją programów.

Tomasz Łyziak
Oczekiwania inflacyjne konsumentów: pomiar i testowanie
Warszawa 2014, ISBN 978-83-235-1296-7 (możliwość zakupu)

Książka zawiera przegląd metod umożliwiających regularną obserwację i analizę oczekiwań inflacyjnych na podstawie konsumenckich danych ankietowych oraz dokonuje oceny użyteczności tych miar we wnioskowaniu makroekonomicznym. Potrzeba pomiaru oczekiwań inflacyjnych wynika bowiem przede wszystkim z konieczności empirycznej weryfikacji różnych modeli formułowania oczekiwań oraz testowania wpływu oczekiwań na zmiany cen w gospodarce.

Katarzyna Śledziewska
Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna
Warszawa 2012, ISBN 978-83-235-0854-0 (możliwość zakupu)

Książka jest kompleksowym opracowaniem teorii regionalizmu handlowego oraz badań empirycznych wpływu tego procesu na współpracę gospodarczą na świecie. Regionalizm handlowy stał się w XXI wieku najczęściej wybieraną formą regulowania współpracy gospodarczej. Obecnie praktycznie każde państwo zawiera ze swoimi partnerami handlowymi regionalne porozumienia handlowe, tworząc strefy wolnego handlu bądź unie celne. Polskę jako państwo członkowskie Unii Europejskiej obowiązuje ponad trzydzieści takich regionalnych porozumień handlowych.

Gabriela Grotkowska
Czy Polska importuje bezrobocie? O wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji
Warszawa 2012, ISBN 978-83-235-0963-9 (możliwość zakupu)

W książce omówiono zagadnienia związków między otwarciem polskiej gospodarki a sytuacją na rynku pracy. Autorka, odwołując się do wybranych teorii wymiany międzynarodowej i ekonomii rynku pracy, stawia hipotezy dotyczące skutków dynamicznego przyrostu wymiany zagranicznej Polski w zakresie towarów, dla wynagrodzeń i zatrudnienia w poszczególnych działach przemysłu. Następnie, uwzględniając dane dotyczące gospodarki polskiej z okresu od początku transformacji do wejścia Polski do UE, weryfikuje postawione hipotezy. Obraz zależności rynku pracy i wymiany międzynarodowej okazuje się znacznie bardziej złożony i niejednoznaczny, niż wskazują na to formułowane w mediach opinie i oceny problemu.

Joanna Tyrowicz
Histereza bezrobocia w Polsce
Warszawa 2011, ISBN 978-83-235-0961-5

Celem książki jest całościowa analiza bezrobocia w aspektach mikro- i makroekonomicznych w okresie transformacji, w tym tzw. „drugiej fali bezrobocia” (czyli lat 2001-2003) oraz stopniowej poprawy sytuacji na polskim rynku pracy po roku 2007. Badania zaprezentowane w pracy obejmują zagadnienie lokalnej histerezy bezrobocia (z wykorzystaniem danych powiatowych), wraz z prezentacją czynników determinujących istnienie tego zjawiska oraz indywidualnej histerezy bezrobocia (z wykorzystaniem zbiorów BAEL), gdzie obiektem analizy są osoby, które w latach 1995-2010 doświadczyły bezrobocia.Praca ma charakter zdecydowanie empiryczny, a rozważania teoretyczne służą jedynie osadzeniu pytań badawczych w szerszych ramach. Wkład Autorki do rozwoju rozumienia procesów gospodarczych dotyczy przede wszystkim wykorzystania nowych technik estymacyjnych oraz nowych zbiorów danych umożliwiających przetestowanie po raz pierwszy w odniesieniu do kraju transformującego się formułowanych wcześniej w teorii hipotez.

Agnieszka Fihel
Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna
Warszawa 2011, ISBN 978-83-235-0936-3 (możliwość zakupu)

Prezentowana książka jest próbą identyfikacji najważniejszych czynników determinujących zróżnicowanie długości życia kobiet i mężczyzn. Analiza sięgająca połowy XVIII wieku przedstawia zmianę skali i charakteru przedwczesnej umieralności mężczyzn: wzorzec obserwowany w okresie wczesnej modernizacji determinowany był czynnikami biologicznymi, podczas gdy wzorzec rejestrowany w okresie dojrzałego społeczeństwa przemysłowego wynikał z zachowań ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia. Badanie dotyczy także najnowszych zmian w dziedzinie umieralności – rosnące znaczenie jakości życia sprzyja upowszechnianiu się zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych wśród mężczyzn, a tym samym „doganianiu” kobiet pod względem długowieczności.

Ewa Aksman
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007
Waszawa 2010, ISBN 978-83-235-0779-6 (możliwość zakupu)

Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i jej wpływu na dobrobyt społeczny w Polsce w okresie od drugiej połowy lat 90. XX w., przy czym rozważanymi instrumentami zmiany nierówności dochodów są wybrane świadczenia społeczne po stronie wydatków publicznych i PIT po stronie dochodów publicznych. Ponieważ w ramach teorii wyboru społecznego, opartej na indywidualnych funkcjach użyteczności, nie można empirycznie wyznaczyć dobrobytu społecznego bazując na rozkładach dochodów, dobrobyt ten jest oceniany parametrycznie, tzn. za pomocą jego skróconej funkcji (abbreviated social welfare function) jako rosnącej funkcji średniego dochodu i malejącej funkcji miernika zróżnicowania dochodów.

Łukasz Hardt

 


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw