Świadomość i edukacja ekonomiczna - znaczenie i pomiar

 

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza do udziału w konferencji naukowej
"Świadomość i edukacja ekonomiczna - znaczenie i pomiar"
Scientific conference
Economic awareness and education - importance and measurement
9 grudnia 2016 r.
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
9 December 2016
Faculty of Economic Sciences
University of Warsaw
44/50 Długa Street
00-241 Warsaw
Tematyka konferencji / Conference theme

 

Tematyka

Problematyka świadomości i edukacji ekonomicznej stała się w ostatnich latach tematem ożywionej debaty naukowej w ekonomii na świecie i w Polsce. Wyniki badań prowadzonych przez różne ośrodki naukowe pokazują, że wysoki poziom świadomości ekonomicznej może stanowić kluczową determinantę skutecznych decyzji ekonomicznych, a poprzez to odgrywać rolę ‘bufora’ stabilności finansowej gospodarstw domowych (zarówno na poziomie mikro jak i makro). Szczególnie, zmniejszając poziom nierównowagi finansowej budżetów domowych, zmniejszając nadmierną ekspozycję na zadłużenie się, zwiększając poziom akumulowanych oszczędności czy przyczyniając się do niższej podatności gospodarstw domowych na ubóstwo.

Jedną z najpopularniejszych form interwencji, których celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekonomicznej są projekty edukacji ekonomicznej. Niestety wiele badań poddaje w wątpliwość skuteczność programów edukacji finansowej, wskazując na konieczność szukania bardziej systemowego i holistycznego podejścia do budowania świadomości ekonomicznej. Ponadto, obserwowany jest niedostatek opracowań metodycznych, które zdefiniowałyby koncepcję świadomości ekonomicznej, umiejscowiły ją w nurcie i dyscyplinach nauk ekonomicznych, ustrukturyzowały jej komponenty, a tym samym pozwoliły na wypracowanie skutecznych metod, technik i narzędzi jej pomiaru.

Oprócz waloru teoretycznego, opracowania metodyczne dotyczące badań z zakresu świadomości ekonomicznej, w obliczu niskiej skuteczności programów edukacji ekonomicznej, mogłyby mieć także walor aplikacyjny, skutkując lepiej dopasowanymi do potrzeb odbiorcy programami edukacyjnymi.

Problem badawczy

Obszar badawczy, zagadnienia badawcze oraz metody i techniki badania świadomości ekonomicznej, wyniki badań empirycznych poświęconych skuteczności projektów edukacji ekonomicznej.

Cel naukowy

Wypracowanie założeń programu badawczego z zakresu świadomości ekonomicznej wraz ze sformułowaniem głównych kierunków oraz metod badawczych, jak również wytycznych dla skutecznych projektów edukacji ekonomicznej.

 

Conference theme

The issue of economic awareness and education has in recent years become a subject of lively scientific debate in the economic field in Poland and all over the world. The results of research carried out by various scientific centers show that a high level of economic awareness may be a key determinant of effective economic decisions, and thus act as a protector of the financial stability of households (both at the micro and macro level). In particular, reducing the level of financial imbalances of household budgets, decreasing the excessive exposure to debt, increasing the level of accumulated savings, and/or contributing to lower vulnerability of households to poverty.

One of the most popular forms of intervention, aimed at raising economic awareness are economic education projects. Unfortunately, many studies cast doubt on the effectiveness of financial education programs, emphasizing the need to seek more systematic and holistic approach to building economic awareness. Also, there is an observed lack of methodological studies that would have defined the concept of economic awareness, placing it in the stream and disciplines of economic sciences, structuring its components, and thus allowing it to generate effective methods, techniques and tools to measure economic awareness.

Besides the theoretical value, methodological studies regarding research in the field of economic awareness in the face of low effectiveness of economic education programs, could also have practical value, resulting in education programs more suited to the needs of clients.

Scientific dilemma

Research scope, scientific questions, methods and techniques of studying economic awareness, the results of empirical research on the effectiveness of economic education projects.

Scientific aim

Developing objectives of the research program in the field of economic awareness , and formulating main directions for further studies and research methods, as well as guidelines for successful economic education projects.


Formuła i program konferencji / Conference framework

 

Formuła

Podczas wydarzenia planowane są cztery sesje (dwie metodologiczne i dwie empiryczne), w tym dwie sesje plenarne oraz dwie równoległe. W pierwszej sesji plenarnej prezentowane będą 3-4 referaty na temat roli, znaczenia oraz potrzeb i kierunków badań dot. świadomości i edukacji ekonomicznej. W kolejnych dwóch sesjach równoległych prezentowane będą referaty poświęcone obszarom i metodykom badań dot. świadomości i edukacji ekonomicznej (po 5-7 referatów w sesji).

Wnioski z tych sesji zostaną zaprezentowane i poddane pod dyskusję podczas czwartej sesji (plenarnej), której celem będzie wypracowanie postulatów dot. stworzenia programu badawczego w zakresie świadomości ekonomicznej i założeń dla skutecznych programów edukacji ekonomicznej.

Każdy autor będzie zobowiązany do przesłania pełnego tekstu referatu do organizatorów na miesiąc przed konferencją, celem zapoznania się z nim przez uczestników wydarzenia. Teksty będą umieszczone jako Working Papers WNE UW - Conference Proceedings na stronie internetowej www.wne.uw.edu.pl

Ramowy program

9 grudnia 2016 r. | WNE UW

10.00 - 12.00 Plenarna sesja otwierająca
  10.00 - 10.10 Otwarcie konferencji
  10.10 - 12.00 Obszar i kierunki badań w zakresie świadomości i edukacji ekonomicznej
3-4 wystąpienia po 15-20 minut oraz 50 min na dyskusję
12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 - 14.15 Zagadnienia i metody prowadzenia badań w zakresie świadomości i edukacji ekonomicznej
2 równoległe sesje
Po 5-7 wystąpień w sesji (10-15 min.) oraz 45 minut na dyskusję
14.15 - 14.30 Przerwa kawowa
14.30 - 15.50 Program badawczy w zakresie świadomości i edukacji ekonomicznej
Sesja plenarna podsumowująca ustalenia z sesji równoległych i wytyczająca główne założenia dot. programu badawczego w obszarze świadomości i edukacji ekonomicznej (kierunki, cele, metody, narzędzia)
15.50 - 16.00 Zamknięcie konferencji

 

Conference framework

During the conference four sessions are scheduled (two methodological and two empirical), including two plenary and two parallel sessions. During the first plenary session 3-4 papers will be presented on the role, importance and need and direction of research concerning economic awareness and education. During the following two parallel sessions papers on scientific scope and methods concerning economic awareness and education will be presented (5-7 papers in the session).

The conclusions from these sessions will be presented and discussed at the fourth plenary session, which aim will be to develop demands for creating a research program in the field of economic awareness and postulates for effective programs in economic education.

Each author will be required to send the full text of the paper to the organizers a month before the conference, so that the participants of the event can become familiar with the text (papers will be published in Working Papers WNE UW - Conference Proceedings on the www.wne.uw.edu.pl).

Framework program of the conference

9 December 2016 | WNE UW

10.00 - 12.00 Opening plenary session
  10.00 - 10.10 Opening of the conference
  10.10 - 12.00 Scope and direction of research in the field of economic awareness and education
3-4 presentations 15-20 min. each and 50 min. for joint discussion
12.00 - 12.15 Coffee break
12.15 - 14.15 Issues and methods of scientific research on the economic awareness and education
2 parallel sessions
5-7 presentations in each session (10-15 min. for each presentation) and 45 min. for joint
14.15 - 14.30 Coffee break
14.30 - 15.50 Research program in the field of economic awareness and education
Plenary session summarizing the findings of the parallel sessions and delineating main postulates for research program in the area of economic awareness and education (directions, goals, methods, tools)
15.50 - 16.00 Closing of the conference

 


Publikacje konferencyjne / Conference publications

 

Organizatorzy konferencji zapewniają uczestnikom dwie możliwości publikacyjne.

Wszystkie zaakceptowane referaty, które uzyskają pozytywną recenzję w trybie "double blind peer review" przygotowane w języku angielskim zostaną opublikowane przed konferencją w indeksowanym zbiorze "Working Papers WNE UW - Conference Proceedings" (por. WNE Working Papers).

Najlepsze teksty (wskazane przez komitet naukowy konferencji) po modyfikacjach (wskazanych w pierwszej recenzji i podczas konferencji) oraz uzyskaniu kolejnej pozytywnej recenzji zostaną następnie opublikowane w monografii wieloautorskiej „Świadomość i edukacja ekonomiczna – teoria i praktyka", która ukaże się w 2017 r.

 

Conference organizers provide participants with two options for publication.

All accepted papers prepared in English that obtain a positive review (in the “double blind peer review” process) will be published before the conference in the indexed Working Papers WNE UW - Conference Proceedings (see: WNE Working Papers).

The best texts (chosen by the scientific committee) after modifications (identified during the first review and during the conference) and which obtained another positive review will then be published in the multi-author monograph “Economic Awareness and Education - Theory and Practice”, which will be released in 2017.

 


Ważne terminy / Important dates

 

18.09.2016 przesyłanie abstraktów (1000 wyrazów ze spacjami) przez autorów.
Nadrzędne znaczenie dla akceptacji artykułów będzie miała ich zgodność z tematyką konferencji.
21.09.2016 akceptacja propozycji artykułów przez Organizatorów
20.10.2016 termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
30.10.2016 przesyłanie artykułów (working papers) przez autorów
14.11.2016 przekazanie autorom wyników recenzji artykułów
30.11.2016

ukazanie się specjalnego wydania "Working Papers WNE UW - Conference Proceedings"
(publikacją objęte będą wyłącznie teksty w j. angielskim, które uzyskają pozytywną recenzję)

09.12.2016 konferencja
13.12.2016 wskazanie przez komitet naukowy tekstów do publikacji w monografii
09.01.2017 przesyłanie finalnych wersji wybranych tekstów do publikacji w monografii
06.02.2017 zakończenie procesu recenzji artykułów
marzec/kwiecień
2017
planowane wydanie monografii konferencyjnej

 

18.09.2016 submission of abstracts (1000 words with spaces) by authors. For acceptance of papers, the deciding factor will be their compliance with the theme of the conference.
21.09.2016 acceptance of papers by Organizers
20.10.2016 deadline for paying conference fee
30.10.2016 submission of articles (working papers) by the authors
14.11.2016 informing the authors about the results of the review process
30.11.2016 publication of a special edition of “Working Papers WNE UW - Conference Proceedings”
the publication will only include texts in English that were positively assessed during the review process
09.12.2016 conference
13.12.2016 indication by the scientific committee of texts to be published in the monograph
09.01.2017 submission of the final version of texts selected for publication in the monograph
06.02.2017 completion of the article review process
marzec/kwiecień
2017
planned publication of the conference monograph

 


Organizatorzy / Organizers

 

Komitet Naukowy / Scientific committee Komitet Organizacyjny / Organizing committee
Przewodniczący / Chairman: prof. dr hab. Krzysztof Opolski
prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski
dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW
prof. zw. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga
prof. zw. dr hab. Alfred Janc
prof. zw. dr hab. Barbara Liberda
prof. zw. dr hab. Monika Marcinkowska
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
prof. zw. dr hab. Jan Szambelańczyk
dr Jarosław Górski
dr Agata Kocia
dr Tomasz Potocki 
Organizator / Organizer Partner Organizacyjny / Partners
wne  ksg

 


Rejestracja, opłaty i kontakt / Registration, fees and contact

 

Kontakt

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Agata Kocia, dr Jarosław Górski
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
I`y/kw|R=Bu^tTJcZzM*v83V]#[9XckPgjB.|2Vc6SYR&/ilE~C

Dodatkowe informacje w broszurze konferencyjnej.

Rejestracja i opłaty

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego / application form na adres I`y/kw|R=Bu^tTJcZzM*v83V]#[9XckPgjB.|2Vc6SYR&/ilE~C.

Termin zgłoszeń udziału czynnego (z publikacją i referatem) upływa 18 września 2016 r.

  • Koszt uczestnictwa czynnego z referatem i publikacją w Working Papers WNE UW: 800 zł (lub 185 euro) (wybrane najlepsze teksty zostaną dodatkowo opublikowane w monografii wieloautorskiej)
  • Koszt uczestnictwa czynnego z referatem bez publikacji: 600 zł (lub 140 euro) 
  • Koszt uczestnictwa biernego: 300 zł (lub 70 euro)

  • W każdym przypadku opłata obejmuje: udział w konferencji, wyżywienie konferencyjne, 1 egz. monografii, zawierającej wybrane teksty z konferencji (ukaże się w 2017 r.). 
  • Opłata nie obejmuje zakwaterowania. 

Wpłat należy dokonywać w terminie do 20.10.2016 r. na konto:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
nr konta: PL31 1160 2202 0000 0000 6084 9413
BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX (Bank Millenium, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa)

z tytułem: "opłata za udział czynny / bierny* w konferencji "ŚWIADOMOŚĆ FINANSOWA": IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA"
* wybrać właściwą opcję

Osoby zainteresowane uzyskaniem faktury proszone są o zgłoszenie tego faktu w formularzu rejestracji / application form uczestnictwa.

 

Contact

dr Agata Kocia, dr Jarosław Górski
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
I`y/kw|R=Bu^tTJcZzM*v83V]#[9XckPgjB.|2Vc6SYR&/ilE~C

Further information in conference brochure

Conference registration and contact:

Please fill and send application form to I`y/kw|R=Bu^tTJcZzM*v83V]#[9XckPgjB.|2Vc6SYR&/ilE~C.

  • The cost of participation in the conference with a presentation of paper and publication in the Working Papers WNE UW: 800 PLN or 185 EUR per person (selected best papers will also be published in a multi-actor monograph).
  • The cost of participation in the conference with a presentation of paper without publication in the Working Papers WNE UW: 600 PLN or 140 EUR per person (selected best papers will also be published in a multi-actor monograph).
  • The cost of passive participation (i.e. without a paper): 300 PLN or 70 EUR per person.

  • In both cases, the fee includes: participation in the conference, refreshments, 1 copy of a monograph which will include selected texts from the conference (to be published in 2017).
  • The fee does not include accommodation.

Payments should be made by 20.10.2016 to University of Warsaw account:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
account nymber: PL31 1160 2202 0000 0000 6084 9413
BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX (Bank Millenium, ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa)

with the title: Participation fee active / passive* in the conference FINANCIAL AWARENESS: FIRST NAME AND SURNAME OF THE PARTICIPANT
* choose the appropriate option

Persons interested in obtaining invoices are requested to report this fact in the application form.

 


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw