Informacje ogólne

Proces dyplomowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego reguluje uchwała Rady Dydaktycznej z 15 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania wraz z załącznikami. Załącznik D - wzór układu pracy dyplomowej.

Uchwała ta jest spisem praktyk Wydziału w zakresie dyplomowania, stosowanych od wielu lat.

Stanowi przejrzysty przewodnik dla studentów i promotorów po zasadach i wymaganiach stawianych pracom dyplomowym.

Seminarium dyplomowe

Student może wybrać seminarium dyplomowe z listy dostępnych na kierunku seminariów. Listę seminariów dyplomowych dedykowanych dla kierunku i poziomu studiów określa Kierownik Jednostki Dydaktycznej (dalej KJD - na Wydziale Nauk Ekonomicznych jest to Prodziekan ds. studenckich).


KJD informuje studentów przed terminem rozpoczęcia rejestracji na seminaria dyplomowe o dostępnej ofercie seminariów.


Rejestracja na seminarium jest możliwa, o ile są wolne miejsca.


Student może zmienić seminarium dyplomowe. Zmiana jest możliwa od kolejnego semestru. W szczególnych sytuacjach KJD może wyrazić zgodę na zmianę seminarium w trakcie semestru.


Student wznawiający się na studia w celu dokończenia pracy dyplomowej wybiera seminarium dyplomowe z puli dostępnych w chwili wznowienia seminariów. Współpraca z wcześniejszym promotorem wymaga zgody tego promotora.


Student wyjeżdżający na stypendium Erasmus+ lub ekwiwalentne może zawiesić udział w seminarium dyplomowym. Zawieszenie polega na wyrejestrowaniu z seminarium dyplomowego na okres stypendium i ponownym zarejestrowaniu po powrocie. Chęć powrotu na seminarium dyplomowe student zgłasza w Dziekanacie Studiów przed uruchomieniem rejestracji na seminaria dyplomowe. Student może zmienić seminarium dyplomowe po powrocie. KJD może zarejestrować powracającego ze stypendium studenta na dotychczasowe seminarium, o ile limit 22 osób na promotora nie został przekroczony.


Nauczyciel akademicki prowadzący seminarium jest jednocześnie promotorem pracy. W przypadku dwóch (i więcej) prowadzących seminarium, jedna lub więcej osób pełni funkcję promotora.


Zadaniem promotora jest wypracowanie koncepcji pracy wraz ze studentem oraz nadzór nad jej poprawną i terminową realizacją.


Zalecenia odnośnie prac dyplomowych

Tematyka pracy dyplomowej:

 • jest określana w ramach uzgodnień pomiędzy promotorem a studentem,
 • powinna być zgodna z kierunkiem studiów,
 • może stanowić interdyscyplinarne powiązania z innymi dyscyplinami nauki.

Tytuł pracy dyplomowej:

 • musi informować o tematyce oraz zakresie pracy dyplomowej,
 • wymaga zatwierdzenia przez promotora pracy.

Prace licencjackie i magisterskie mogą mieć postać tradycyjną lub formę artykułu naukowego.

Praca dyplomowa broniona na kierunku prowadzonym w języku polskim może być napisana w języku polskim lub angielskim. Praca dyplomowa broniona na kierunku prowadzonym w języku angielskim jest napisana w języku angielskim.
Praca dyplomowa może być napisana przez dwoje studentów. Wszyscy Autorzy składają oświadczenia w pracy o wkładzie merytorycznym i procentowym w każdym rozdziale pracy. Wkład pracy każdego studenta jest równy - wynosi po 50% w przypadku pracy w formie tradycyjnej, i nie mniej niż po 40% w przypadku artykułu (uwzględniając max. 20% wkład promotora w artykuł naukowy). Promotor musi wykazać w recenzji (w sekcji uwagi), że współautorstwo dwojga studentów jest uzasadnione.
Praca dyplomowa może wykorzystywać fragmenty prac zaliczeniowych z innych przedmiotów z toku studiów, muszą być one jednak rozszerzone pod nadzorem promotora. Student zamieszcza stosowne oświadczenie w pracy o wykorzystaniu fragmentów pracy zaliczeniowej oraz wkładzie w ich powstanie (oświadczenie jak przy pracy pisanej przez dwoje studentów).


Wymagania odnośnie prac dyplomowych, przygotowanych w tradycyjnej formule.
 

Prace licencjackie

Prace magisterskie

 1. muszą mieć jasno określony cel badawczy oraz mogą zawierać hipotezę badawczą,
 2. muszą wykorzystywać aktualną literaturę naukową krajową lub zagraniczną,
 3. muszą wykazywać przygotowanie dyplomanta do prowadzenia badań naukowych,
 4. muszą wykorzystywać instrumentarium badawcze prezentowane podczas studiów lub wykraczające poza program,
 5. mogą mieć formę pogłębionego referatu (o charakterze opisowym), opracowanego na podstawie literatury lub stanowić prezentację badania własnego, przy czym, jeśli praca oparta jest na literaturze przedmiotu, od autora oczekuje się samodzielności konstrukcji i sposobu interpretacji przedstawionego materiału,
 6. w przypadku pracy tradycyjnej, powinny mieć objętość do ok. 50 stron standardowego maszynopisu (100 tys. znaków ze spacjami).
 1. muszą zawierać hipotezę badawczą i mieć jasno określony cel badawczy,
 2. muszą wykorzystywać aktualną literaturę naukową zagraniczną, w odniesieniu do teorii, metody, jak i wyników empirycznych,
 3. muszą wykazywać umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych przez dyplomanta,
 4. muszą wykorzystywać instrumentarium badawcze prezentowane podczas studiów lub wykraczające poza program,
 5. muszą stanowić prezentację badania własnego,
 6. w przypadku pracy tradycyjnej, powinny mieć objętość do ok. 80 stron standardowego maszynopisu (160 tys. znaków ze spacjami).

Dodatkowo, wszystkie prace dyplomowe muszą spełniać wymogi formalne, określone w  załączniku B oraz załączniku D do Uchwały.


Prace dyplomowe w formie artykułu naukowego

Praca dyplomowa (licencjacka i magisterska) może być napisana w formie artykułu naukowego, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Tekst artykułu ma strukturę typową dla artykułów naukowych w tej tematyce (ok. 10-12 tys. słów)
 2. Artykuł naukowy musi być opatrzony suplementem, który może prezentować szerzej przegląd literatury, wykorzystaną metodę badawczą oraz uzyskane wyniki. Pełni rolę przewodnika dla recenzenta pracy oraz stanowi dowód, że student analizował te elementy pracy.
 3. Nie ma wymogu zgodności językowej artykułu i suplementu.
 4. Nie ma wymogu opublikowania artykułu przed obroną pracy.
 5. Promotor może być współautorem artykułu (w części nie większej niż 40%), zaś suplement musi być napisany przez studenta samodzielnie.
 6. Fakt, że praca jest napisana w formie artykułu naukowego, należy odnotować w recenzji. 

Ocenianie prac

Prace dyplomowe oceniane są przez promotora i recenzenta (recenzentów) w oparciu o punktację z formularza recenzji, określonego dla prac licencjackich i magisterskich w załączniku A.

Pytania w formularzu recenzji odnoszą się do wymagań stawianych pracom dyplomowym. Punkty w formularzu mają charakter pomocniczy.


Prace dyplomowe oceniane są zgodnie z poniższymi zasadami, przy czym dopuszcza się oceny połówkowe:

 • Praca wybitna (ocena 5!) – praca znacząco wykraczająca poza program studiów, zawierająca istotny wkład w naukę, nadająca się do publikacji w uznanych czasopismach międzynarodowych
 • Praca bardzo dobra (ocena 5) – praca w znaczący sposób wykorzystująca treści określone w programie kształcenia, w pełni spełniająca wymagania stawiane pracom dyplomowym
 • Praca dobra (ocena 4) – praca w umiarkowany sposób wykorzystująca treści określone w programie kształcenia, w przeważającej części spełniająca wymagania stawiane pracom dyplomowym
 • Praca słaba (ocena 3) – praca w dostateczny sposób wykorzystująca treści określone w programie kształcenia, częściowo spełniająca wymagania stawiane pracom dyplomowym
 • Praca zła (ocena 2) – praca w niedostateczny sposób wykorzystująca treści określone w programie kształcenia, w niewielkim stopniu spełniająca wymagania stawiane pracom dyplomowym, zawierająca istotne błędy merytoryczne wpływające na wyciągnięcie niepoprawnych wniosków.

Praca zła kierowana jest do poprawek w zakresie i terminie uzgodnionym między promotorem i recenzentem (w sekcji „uwagi” w recenzji). Okres poprawek jest nie krótszy niż 1 miesiąc. W przypadku decyzji o niewnoszeniu poprawek do pracy, student i/lub promotor informują o tym KJD na piśmie.


W przypadku ocen pozytywnych, których rozbieżność sięga min. 1,5 oceny, promotor może złożyć wniosek do KJD o powołanie drugiego recenzenta.


Każda praca jest sprawdzana w programie antyplagiatowym JSA. Promotor kieruje pracę do sprawdzenia antyplagiatowego oprogramowaniem JSA dostępnym w APD. W sytuacji, gdy raport z systemu plagiatowego wykazuje wysokie podobieństwo do innych treści, promotor ma obowiązek wycofać pracę i wezwać studenta do poprawy. Praca dyplomowa, w której stwierdzono naruszenie praw autorskich, nie może być podstawą uzyskania prawa do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Student może uzyskać prawo do przystąpienia do egzaminu dyplomowego po złożeniu nowej pracy dyplomowej w następnym cyklu dydaktycznym.


Recenzent pracy napisanej przez dwoje studentów, poza oceną meritum pracy, ocenia także wkład każdego studenta oraz wartość dodaną wynikającą ze wspólnego pisania pracy.


Formularze (szablony) recenzji są wprowadzane do Archiwum Prac Dyplomowych (APD).


Ocena pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen promotora i recenzenta (lub obu recenzentów, zgodnie z zastrzeżeniem z § 4  pkt 5).


Recenzje pracy dyplomowej są wprowadzane do APD przez promotora i recenzenta. Wprowadzający recenzję zatwierdza ją co najmniej trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego.


Prace dyplomowe mogą być kierowane na różne konkursy, zgodnie z zasadami tych konkursów. W szczególności, prace magisterskie mogą być kierowane do konkursu im. A. Semkowa, organizowanego przez WNE UW.


Składanie prac

Procedura składania pracy dyplomowej

KROK 1

Student przesyła mailem pracę dyplomową do Dziekanatu Studiów, do osoby prowadzącej administracyjnie dany program i rok studiów – dziekanat na tej podstawie tworzy miejsce repozytoryjne w APD/USOS dla tej pracy.

Praca zawiera oświadczenie promotora podpisane odręcznie (skan podpisu) lub cyfrowo oraz oświadczenie Autora. Plik elektroniczny musi mieć stosowną nazwę (zgodnie z tabelą poniżej).

Praca w wersji elektronicznej jest w formacie edytowalnym (np. *.doc, *.odt, *.txt) i/lub w *.pdf z możliwością przeszukiwania i kopiowania tekstu.

Student przesyła mailem potwierdzenie wpłaty za dyplom. Student wnosi opłatę za dyplom na indywidualne konto opłat, którą Dziekanat Studiów odnotowuje w USOS. Student opłaca dyplom w języku polskim (60 zł) oraz dodatkowo na życzenie odpis dyplomu w języku angielskim (40 zł).

Student dostarcza komplet dokumentów do Dziekanatu Studiów (można przesłać pocztą z dopiskiem Dziekanat Studiów pok. K4 lub dostarczyć osobiście na Wydział zostawiając na Portierni z dopiskiem pok. K4). Są to:

 • praca dyplomowa wydrukowana w 1 egzemplarzu dwustronnie, w tym pierwsze 3 strony prawostronnie. Oprawa miękka bindowana, z okładką przednią przezroczystą. Należy prawidłowo wpisać nazwę kierunku studiów.
 • podanie o wznowienie studiów w celu obrony pracy dyplomowej (jeśli dotyczy)

KROK 2

Po utworzeniu miejsca repozytoryjnego w APD/USOS, student wgrywa samodzielnie pracę dyplomową. Aby wgrać pracę, należy ze strony USOSweb z zakładki AKTUALNOŚCI wybrać pozycję: APD - Archiwum prac dyplomowych i wykonać następujące czynności:

 1. Zalogować się i otworzyć zakładkę MOJE PRACE, a następnie kliknąć na tytuł swojej pracy.
 2. Wpisać następujące dane dotyczące pracy:
 • tytuł w języku angielskim
 • streszczenie
 • słowa kluczowe

Następnie zatwierdzić dane: ZAPISZ DANE PRACY.

3. Wgrać pracę w formacie „pdf”.

4. Następnie wybrać opcję „Przekaż do zatwierdzenia przez opiekuna”.


KROK 3

Student w momencie składania pracy powinien być rozliczony z Pracownią Informatyczną WNE, Biblioteką WNE, BUW, SzJO oraz ze Studium WF. 

Student nie wypełnia karty obiegowej, kartę wystawia w USOSweb dziekanat studiów.


KROK 4

Promotor niezwłocznie po jej wgraniu przez studenta, przekazuje pracę do sprawdzenia programem antyplagiatowym JSA dostępnym w APD/USOS – program sprawdza pracę pod kątem niezgodnego z przepisami wykorzystania cudzej własności intelektualnej. Jeśli raport nie budzi zastrzeżeń, promotor niezwłocznie akceptuje raport JSA i kolejno pracę w APD/USOS. Promotor ma obowiązek wydrukować raport antyplagiatowy i podpisany dostarczyć do Dziekanatu Studiów do czasu obrony.


KROK 5

Dziekanat Studiów wpisuje do APD/USOS nazwiska recenzentów niezwłocznie po ich wskazaniu przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Zaakceptowanie pracy w APD/USOS przez promotora, powoduje automatyczne przekazanie jej do recenzji w wersji elektronicznej. Dziekanat Studiów przekazuje recenzentom równolegle kopie papierowe prac. Promotor nie otrzymuje papierowej kopii pracy dyplomowej.


KROK 6

Promotor i recenzent wgrywają do APD/USOS recenzje pracy dyplomowej, najpóźniej na 3 dni przed planowaną obroną. Dziekanat studiów drukuje recenzje przygotowując teczki do obron. Nie ma innej możliwości przekazania recenzji niż przez APD/USOS.


Osoby, które złożyły pracę dyplomową, ale jej nie obroniły, zgłaszają do dziekanatu w terminie składania prac dyplomowych (zgodnie z kalendarzem akademickim) chęć obrony.

Nazewnictwo plików z pracą dyplomową. Ze względu na wymagania systemu archiwizacji prac, plikom zawierającym pracę należy nadać nazwę ściśle według następującego wzoru: typ dyplomu-pesel.roz, gdzie:

 • „typ dyplomu” oznacza kod dyplomu ze słownika USOS (zob. tabelę poniżej);
 • „pesel” to numer PESEL studenta (lub sztuczny PESEL w przypadku obcokrajowców);
 • „roz” jest rozszerzeniem pliku: .pdf - format Acrobat, .doc - dokument Word.

Nazwy muszą być zapisane dużymi literami, nie mogą zawierać spacji oraz polskich znaków (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź).


Tabela kodów prac dyplomowych

Typ dyplomu Studia w języku polskim Tytuł zaw.
2400-LIC-EM I stopnia, kierunek ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa dyplom licencjacki
2400-LIC-EP I stopnia, kierunek ekonomia, specjalność, ekonomia przedsiębiorstwa dyplom licencjacki
2400-LIC-FIR

I stopnia, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość

lub

I stopnia, kierunek finanse i rachunkowość

dyplom licencjacki
2400-LIC-FIR-FPiP

I stopnia, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki

lub

I stopnia, kierunek finanse i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki

dyplom licencjacki
2400-LIC-IE I stopnia, kierunek informatyka i ekonometria dyplom licencjacki
2400-LIC-EK I stopnia, kierunek ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie dyplom licencjacki
2400-LIC-EK I stopnia, kierunek ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne dyplom licencjacki
2400-MGR-EK II stopnia, kierunek ekonomia, studia zaoczne  dyplom magisterski
2400-MGR-FIR

II stopnia, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość

lub

II stopnia, kierunek finanse i rachunkowość

dyplom magisterski
2400-MGR- FPP

II stopnia, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki

lub

II stopnia, kierunek finanse i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki

dyplom magisterski
2400-MGR-IE II stopnia, kierunek informatyka i ekonometria dyplom magisterski
2400-MGR-EM II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa dyplom magisterski
2400-MGR-EP II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa dyplom magisterski

 

Typ dyplomu Studia w języku angielskim Tytuł zaw.
2400-LIC-FII

I stopnia, kierunek finance, investment and accounting (finanse, inwestycje i rachunkowość), specjalność Finance and International Investment (finanse i inwestycje międzynarodowe)

lub

I stopnia kierunek finance, international investment and accounting (finanse, inwestycje międzynarodowe i rachunkowość)

dyplom licencjacki
2400-MGR-IEC

II stopnia, kierunek economics (ekonomia), specjalność international economics (ekonomia międzynarodowa)

lub

II stopnia, kierunek international economics (ekonomia międzynarodowa)

dyplom magisterski
2400-MGR-QF

II stopnia, kierunek finance, investment and accounting (finanse, inwestycje i rachunkowość), specjalność quantitative finance (finanse ilościowe)

lub

II stopnia, kierunek quantitative finance (finanse ilościowe)

dyplom magisterski
2400-MGR-DS II stopnia, kierunek informatics and econometrics (informatyka i ekonometria), specjalność Data Science

lub

II stopnia, kierunek Data Science and Business Analytics (data science I analityka danych)

 dyplom magisterski


Przykłady nazw plików

 • Praca licencjacka studentki studiów niestacjonarnych o numerze PESEL 39130103333 w wersji word:
  2400-LIC-EK-39130103333.doc
   
 • Praca magisterska studenta studiów niestacjonarnych zaocznych o nr PESEL 12073013333 w formacie Acrobat:
  2400-MGR-EK-12073013333.pdf
   
 • Praca magisterska studenta studiów anglojęzycznych International Economics o numerze PESEL 12073013333 w wersji word:
  2400-MGR-IEC-12073013333.doc 
   
 • Praca magisterska studenta studiów anglojęzycznych Quantitative Finance o numerze PESEL 12073013333 w formacie Acrobat:
  2400-MGR-QF-12073013333.pdf

Egzamin dyplomowy

W skład komisji wchodzi: przewodniczący, członek, promotor i recenzent. W skład komisji może wchodzić sekretarz. Każda z osób pełni tylko jedną funkcję. Sekretarz nie ma prawa do zadawania pytań, ani głosu w ocenie odpowiedzi.


Obrony co do zasady odbywają się stacjonarnie. W szczególnych przypadkach mogą odbywać się zdalnie, przy użyciu platformy komunikacyjnej do wideokonferencji. 


W przypadku obron stacjonarnych w sytuacjach wyjątkowych promotor lub recenzent mogą uczestniczyć w obronie w trybie wideokonferencji lub poprzez połączenie telefoniczne w trybie głośnomówiącym, zaś student w trybie wideokonferencji. W przypadku obron zdalnych wszyscy członkowie oraz student są obecni na platformie komunikacyjnej oraz są widzialni i słyszalni.


Zadaniem przewodniczącego, członka, recenzenta i promotora jest sformułowanie łącznie trzech pytań.


Egzamin ma charakter odpowiedzi ustnej. Obrona trwa łącznie ok. 30 minut. Student po zapoznaniu się z pytaniami otrzymuje 5-6 minut na przygotowanie szkicu odpowiedzi.


 W trakcie egzaminu dyplomowego (obrony) na każdym poziomie studiów student odpowiada na trzy pytania egzaminacyjne.

Pytania dotyczą:

 1. podstawowych wniosków z pracy
 2. zagadnień z zakresu kierunków studiów
 3.  oraz zagadnień z zakresu pracy.

W odpowiedzi udzielonej na pytanie z zakresu kierunków studiów weryfikuje się wiedzę ogólną w odniesieniu do wybranego przedmiotu lub wynikającą z połączenia kilku przedmiotów.


 W odpowiedzi na pytanie z zakresu pracy weryfikuje się, czy student umie odnieść się do zarzutów postawionych w recenzji, zbadać samodzielność przeprowadzonego badania lub ocenić znajomość tematyki związanej bezpośrednio z pracą dyplomową.


W odpowiedzi na pytanie dotyczące podstawowych wniosków z pracy, ocenia się sposób przedstawienia wyników pracy, weryfikuje się zrozumienie szczególnych zagadnień związanych z kierunkiem studiów i tematyką pracy, a także wartość dodaną wynikającą z pracy.


Celem egzaminu dyplomowego jest ocena przekrojowej znajomości zagadnień związanych z kierunkiem studiów, ocena umiejętności komunikacji własnych osiągnięć naukowych, ocena krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.


Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w języku polskim lub angielskim dla studentów studiujących na kierunku prowadzonym w języku polskim. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany w języku angielskim dla studentów studiujących na kierunku prowadzonym w języku angielskim.


Harmonogram planowanych egzaminów dyplomowych
 

 

Ze względu na dynamicznie zachodzące zmiany, harmonogram może ulec zmianom. Linki do spotkania zostaną przesłane na maksymalnie dzień przed egzaminami przez p. Sylwię Kulczyńską. Prosimy sprawdzać aktualizacje.

Ramowe terminy kolejnych sesji egzaminów dyplomowych znaleźć można w kalendarzu akademickim.


Konkursy prac dyplomowych

 

V edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę dyplomową
Termin zgłaszania prac: 15 listopada 2021 r.
Szczegóły na stronie Konkursu

BNP Paribas Bank Polska S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP oraz Polską Izbą Żywności Ekologicznej organizuje 3. edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce agro
Termin zgłaszania prac: 31 października 2021 r.
Szczegóły na stronie konkursu

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
Termin zgłaszania prac: 20 października 2021
Szczegóły na stronie Konkursu

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw