Opiekunowie poszczególnych lat w Dziekanacie Studiów

Studia I stopnia

II -Aleksandra Szczecina (K4)

III - Monika Czechowska (K4)

st. anglojęzyczne
I (FiM) - Anna Magnuszewska (K3)
II-III (FIM) Iwona Nowotczyńska (K3) 

Studia II stopnia

I-II rok - Małgorzata Mendygrał (M)

st. anglojęzyczne
I-II (QF, IE, DS) - Jakub Jaworski (K3)

st. zaoczne
I-II - Marta Nowakowska 
(K3)

Administracja

obsługa USOS - Ewa Domańska (K2)

wymiana zagraniczna - Sylwia Kulczyńska (K3)

wznowienia (st. I stopnia) - Monika Czechowska (K4)

wznowienia (st. II stopnia) - Małgorzata Mendygrał (M)

obsługa studentów MISH, MOST Aleksandra Szczecina -  (K4)

rezerwacja sal - Sylwia Kulczyńska (K3)

Dyżury Prodziekan ds. studenckich

Rezerwacja terminu dyżuru Prodziekan ds. studenckich jest możliwa poprzez formularz Doodle: https://doodle.com/mm/dominikagadowskadossantos/book-a-time

Dyżury Prodziekan ds. studenckich rozpoczną się 12 października 2020 r. i odbywają sie w poniedziałki w godzinach 15.00 - 18.00.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów, dyżury będą się odbywać do odwołania w formie zdalnej.


Komunikaty Prodziekan ds. studenckich i Dziekanatu Studiów

listopada 4, 2019
października 1, 2019
grudnia 4, 2018

Poradnik studencki

Rzeczniczka Praw Studenta

Szanowni Państwo,

chciałabym poinformować, że od pierwszego października Katarzyna Wardzyńska jest nową Rzeczniczką Praw Studenta. Wraz z nią powołany został zespół, zajmujący się sprawami na poszczególnych kampusach, oraz konsultantka ds. przemocy seksualnej.

Jako Rzeczniczka wraz z moim zespołem zajmuję się przede wszystkim egzekwowaniem praw studentów związanych z ich kształceniem, jednakże chcielibyśmy, aby studenci mieli świadomość, że mogą się do nas zwrócić w razie problemów socjalnych i psychologicznych (udzielamy informacji, jak zdobyć bezpłatną pomoc profesjonalną), a także próbujemy udzielać wsparcia studentom doświadczającym dyskryminacji i przemocy seksualnej.

W związku z tym uprzejmie proszę o rozpowszechnianie informacji wśród studentów wszystkimi dostępnymi kanałami, takimi jak strony internetowe jednostek, strony na Facebooku i inne media społecznościowe, o istnieniu instytucji Rzeczniczki i w razie potrzeby o podawanie kontaktu do Rzeczniczki studentom. Jeżeli ta wiadomość nie wchodzi w zakres Państwa kompetencji, to bardzo bym prosiła o informację, do kogo powinnam się zwrócić w Państwa jednostce.


Opiekun I roku

Opiekunem I roku jest dr Michał Brzozowski
Dyżur: Poniedziałek. Pokój: 409/410. Godziny: 9:40-10:40.


Opienkunowe poszczególnych lat w Samorządzie Studentów

Opiekunowie poszczególnych lat:

II rok

 • Dawid Siwicki
 • e-mail: dawid.siwicki94[at]gmail.com

III rok

 • Łukasz Filipiuk
 • e-mail: luke.filipiuk[at]gmail.com

Studia magisterskie

 • Marta Celińska
 • e-mail: macelinska[at]gmail.com
 • Krzysztof Stelmach
 • e-mail: krzy.stelmach[at]gmail.com

MSEMen

 • Olaf Laszewicz
 • e-mail: olaf.laszewicz[at]gmail.com

MSEMat

 • Jakub Malec
 • e-mail: harry.james.potter[at]gmail.com

FIM

 • Aleksandra Gawor
 • E-mail: ola.gawor[at]gmail.com

Regulamin studiów i zasady studiowania

Regulamin i zasady studiowania

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
Obowiązujący od 1 października 2019 r.: Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego - plik PDF

Szczegółowe Zasady Studiowania na WNE UW 
Obowiązujące od 1 października 2013 r.: tekst ujednolicony
Obowiązujące od 1 października 2015 r.
Obowiązujące od roku akademickiego 2016/2017

Regulamin studiów WNE
Obowiązujący od 20 stycznia 2020

Regulamin opłat WNE UW 
Wyciąg z regulaminu opłat znajduje się w menu Dla studentów > Opłaty za studia

Regulamin egzaminów na WNE UW 
Regulamin egzaminów (i innych sprawdzianów pisemnych) przyjęty przez władze dziekańskie i samorząd studentów WNE w maju 2004 r.

Zasady rejestracji na lektoraty 
Szczegółowe informacje na temat zasad rejestracji na lektoraty i ich zaliczania podane są na stronie Szkoły Języków Obcych UW www.szjo.uw.edu.pl.

Informacje o rejestracji i zaliczaniu zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN) i W-F 
Informacje te znajdują się na stronach rejestracji żetonowej UW w systemie USOSWeb:rejestracja.usos.uw.edu.pl

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów UW 
Szczegółowe informacje na stronie Komisji Stypendialnej.

Biuro Spraw Studenckich UW 
Biuro Spraw Studenckich UW mieści się na kampusie głównym w Pałacu Kazimierzowskim. Prowadzi własną stronę internetową: www.bss.uw.edu.pl.

Uznawalność języka obcego pomiędzy UW a PW 
Na podstawie par. 3 ust. 1 Umowy o współpracy zawartej w dniu 21 kwietnia 2009 r. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską studenci UW studiujący na PW oraz studenci PW studiujący równolegle na UW będą mogli ubiegać się o uznanie zaliczenia lektoratu języka obcego uzyskanego na jednej uczelni do osiągnięć zdobytych na drugiej.

Podobnie, studenci studiujący równolegle na obu uczelniach będą mogli ubiegać się o uznanie zdanego egzaminu z języka obcego na poziomie B2.
Powyższe ustalenia obowiązują od dnia podpisania Umowy, tj. 21 kwietnia 2009 r.


Wzory podań (podanie do Prodziekan, wznowienie, usprawiedliwienie, etc.)

Elektroniczna Legitymacja Studencka

Podstawa prawna: 

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 sierpnia 2006 (Dz. U. Nr 153 poz. 1098),
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224 poz.1634)

Informacje ogólne:

 • Wpłata za ELS odbywa się centralnie na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.
  Uniwersytet Warszawski
  Krakowskie Przedmieście 26/28
  56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
 • opłata za wydanie ELS/opłata za wydanie duplikatu ELS/opłata za wznowienie ELS (właściwe wpisać w pole "tytuł")
  • Za wydanie oryginału ELS pobierana jest opłata 22 zł
  • Za wydanie duplikatu ELS pobierana jest opłata 25,50 zł
  • ELS drukowana jest centralnie w UCP (Uczelniane Centrum Personalizacji) na podstawie zleceń z dziekanatów/sekretariatów ds. studenckich.
  • Przedłużanie ważności ELS odbywa się w dziekanatach/sekretariatach ds. studenckich po zakończeniu każdego semestru.

Procedury postępowania w szczególnych sytuacjach wraz z adnotacją w USOS:

 • Rezygnacja studenta pierwszego roku (wycofanie dokumentów z uczelni) przed podjęciem studiów na UW.
 • ELS wydrukowaną studentowi pierwszego roku, który nie podjął studiów i wycofał swoje dokumenty z Uczelni należy zlikwidować w niszczarce.
 • Dane osobowe są usuwane z USOS wraz informacją o legitymacji.
 • Zmiana jednostki/kierunku przez studenta
 • Konieczne jest przepięcie ELS pod właściwy program w USOS z wykorzystaniem już wydrukowanej legitymacji.
 • Ukończenie studiów, zawieszenie w prawach studenta, skreślenie z listy studentów (§5 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia MNiSW)
 • ELS wydrukowaną studentowi, który w trakcie studiów utracił prawo do korzystania z niej należy zwrócić do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich.
 • Dziekanat/sekreatriat ds. studenckich unieważnia ELS w USOS wraz z podaniem przyczyn unieważnienia i umieszcza ją w aktach studenta.
 • Wznowienie studiów, studia drugiego stopnia (kontynuacja studiów pierwszego stopnia)
 • Student, który ponownie uzyskał prawo do korzystania z ELS, może korzystać z ELS wcześniej wydanej bez dodatkowej opłaty.
 • Powtórzona rekrutacja studenta z wydaną wcześniej legitymacją
 • W sytuacji konieczności ponownej rekrutacji, student może korzystać z wcześniej wydanej ELS.
 • Konieczność wymiany ELS
 • Brak miejsca na legitymacji na przyklejenie hologramu – student zwraca ELS do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie nowego oryginału ELS – 17 zł.
 • Zmiana danych osobowych - student zwraca ELS do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie nowego oryginału ELS – 17 zł.
 • ELS z błędnymi danymi wprowadzonymi do IRK, które zostały przeniesione do USOS z winy studenta - student zwraca ELS do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS – 25,50 zł.
 • Zgubiona/zniszczona ELS - student zawiadamia dziekanat/sekretariat ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS
  25,50 zł.
 • ELS z uszkodzeniem mechanicznym, nieczytelnym nadrukiem, bez możliwości odczytu w czytniku stykowo lub bezstykowo, w związku z tym z niemożnością przedłużenia ważności legitymacji - student zwraca legitymację do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich, który zleca UCP ponowny wydruk ELS.
 • Postępowanie w sytuacji uszkodzenia elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), na której zakodowane są bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty parkingowe
 • W sytuacji uszkodzenia ELS w sposób, który uniemożliwi odczytanie jej zawartości przez urządzenia Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy oraz Systemu Pobierania Opłat za Parkowanie, student powinien udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM przy ul. Żelaznej 61.
 • Student uprawniony jest do otrzymania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (dalej "WKM") z zakodowanym biletem okresowym lub opłatami parkingowymi o identycznym terminie ważności oraz identycznej wartości jakie zakodowane były na uszkodzonej ELS.
 • Wydanie spersonalizowanej WKM jest bezpłatne, natomiast opłata za wydanie duplikatu karty w przypadku jej zagubienia bądź kradzieży wynosi 10 zł.
 • W sytuacji, gdy ELS zostanie uszkodzona w sposób, który uniemożliwi odczytanie innych danych zapisanych na elektronicznym układzie zgodnym ze standardem MIFARE, a zakodowane dane biletu komunikacji miejskiej lub opłaty parkingowej pozostaną nieuszkodzone, student powinien udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTMprzy ul. Żelaznej 61 z zaświadczeniem wydanym przez dziekanat/sekretariat ds. studenckich o uszkodzeniu lub zniszczeniu (wzór zaświadczenia umieszczony na stronie) w celu przeniesienia zakodowanego biletu okresowego lub opłat parkingowych o identycznej wartości i identycznym terminie ważności, jakie zakodowane były na uszkodzonej ELS.
 • Do momentu otrzymania nowej ELS z Uczelni dokumentami uprawniającymi do przejazdu środkami komunikacji miejskiej będą: spersonalizowana WKM, którą student otrzymał w punkcie ZTM przy ul. Żelaznej 61 oraz (uszkodzona) ELS.Przedmioty równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i koniecznością dostosowania planu studiów, programu nauczania oraz wynikającego z Ustawy prawa studenta studiów stacjonarnych do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS, o którym mowa w art. 99 ust. 1 oraz art. 170a ust. 1 i ust. 2 Ustawy - płatne zajęcia oferowane dla naszych studentów przez instytucje spoza Uniwersytetu i inne organizacje Uczelni - które mają podpisane porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim - będą traktowane przez UW jako przedmioty równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Lista przedmiotów w załączniku.


Konsekwencje ściągania i plagiatu

Na podstawie par. 4 ust.5 pkt.8 Regulaminu Studiów na UW oraz w związku z polityką WNE "Zero tolerancji dla ściągania", informuję, że student, który zostanie złapany na ściąganiu na egzaminie / zaliczeniu lub popełni plagiat w pracy pisemnej, zaliczeniowej lub dyplomowej, będzie kierowany na obowiązkowe powtórzenie przedmiotu PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - grupa repetytoryjna.

Informacja o polityce "Zero tolerancji dla ściągania" - plik pdf

Prodziekan ds. studenckich
Katarzyna Kopczewska


Poradnik antydyskryminacyjny

Uniwersytet Warszawski opbulikował stornę Równoważni (www.rownowazni.uw.edu.pl) z informacjami o dyskryminacji - czym jest, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc.

 


USOS

Instrukcje dla studentów

Elektroniczna legitymacja studencka

Poczta UW dla studentów

Uwaga: konto umożliwia wykorzystanie modułu U-MAIL

Przewodniki U-MAIL

 

Usosownia

Materiały dla studentów odnaleźć można także w Usosowni.

Podania w USOS

Złożenie podanie przez USOS jest równoważne złożeniu podania w wersji papierowej. Podanie w treści musi zawierać: sprawę do rozpatrzenia, opis sytuacji, uzasadnienie powstania sytuacji, proponowane przez studenta rozwiązania (opcja A - lepsza, opcja B - gorsza) oraz informację o średniej ze studiów, powtarzanych kursach, repetach, stypendiach etc., zgodnie z zakresem informacji z podania papierowego. Podania złożone z USOS mogą dotyczyć wyłączenie toków studiów, zaś podania dotyczące decyzji administracyjnych muszą być złożone w wersji papierowej. (par. 5a Regulaminu studiów na UW).

Elektroniczny sposób złożenia podania zastępuje podpis studenta (par. 5a Regulaminu studiów na UW). Dalsza procedura rozpatrywania podania jest niezależna od formy podania (papierowe / elektroniczne). Podanie jest drukowane przez pracownika dziekanatu, wstępnie weryfikowane pod względem prawdziwości podanych danych, a następnie rozpatrywane przez Dziekana. Decyzja Dziekana jest wpisywana do USOS po rozpatrzeniu. Oryginał decyzji jest przechowywany w teczce studenta. Podania są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Wzory podań

 • wersja papierowa - Word 

Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów

Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Dotyczy I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
2. Wykładnia Biura Prawno-Legislacyjnego UW w sprawie składania Oświadczenia studenta o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów

UWAGA: oświadczenie należy składać przez Centralny USOSweb.


Rezygnacja z zaliczania przedmiotu

Obsługa wpłat przez USOSWeb

Obsługa wpłat studenckich odbywa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych za pomocą USOS i serwisu USOSWeb. W związku z tym zostało zlikwidowane funkcjonujące poprzednio konto bankowe dla wpłat studenckich w Banku Millenium. Student po zalogowaniu się do USOSWeb może na zakładce PŁATNOŚCI obejrzeć listę swoich należności do zapłacenia oraz zarejestrowanych wpłat. Tam można znaleźć również dane potrzebne do przelewu, w szczególności spersonalizowany numer rachunku w banku obsługującym płatności masowe UW. USOSWeb przygotowuje również gotowe druki przekazu pocztowego. W razie jakichkolwiek niezgodności w należnościach prosimy o kontakt z:

 • Sekcją Finansową w sprawie wpływu pieniędzy na konto;
 • Dziekanatem Studiów w sprawie naliczenia płatności (warunki, wznowienia, repety itp.).

Ważne! Opłaty należy wnosić w kolejności wykazania na USOSweb, czyli zaczynając od najstarszej (a nie dowolnie wybranej!). Poprzez USOS będą obsługiwane opłaty za czesne, powtarzanie roku, warunki, itp. Po przekroczeniu terminu płatności system automatycznie nalicza odsetki. Rozliczenie wpłat powinno być widoczne w USOSWeb po około dwóch-trzech dniach roboczych od dokonania wpłaty.


Jak zadbać, aby w planie zajęć znalazły się preferowane w pierwszej kolejności grupy

Jak zadbać, aby w planie zajęć znalazły się preferowane w pierwszej kolejności grupy:

 • Pojedynczy zestaw powinien zawierać po kilka grup z każdego przedmiotu
 • System nie patrzy na części zestawów, tylko przydziela albo całe zestawy albo wcale
 • W systemie można oznaczyć przedmioty ignorowane

Narzędzia

Obowiązek założenia konta poczty elektronicznej

Dziekan WNE dnia 26.07.2007 r. wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku zakładania kont poczty elektronicznej przez pracowników i studentów WNE UW. Zarządzenie to wynika z Zarządzenia Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 234, z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Instrukcja dla studentów

Zarządzenie Dziekana WNE UW z dnia 26 lipca 2007r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku zakładania kont poczty elektronicznej przez pracowników i studentów WNE UW

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 234, z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się obowiązek zakładania takich kont przez pracowników i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W tym celu należy skorzystać w odniesieniu do:
- pracowników - z załącznika 1;
- studentów - z załącznika 2;

§2

Doktoranci podlegają obowiązkowi zakładania kont według zasad przewidzianych dla studentów. Osoby, które mają już pozakładane konta na serwerze Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego mogą pozostać przy dotychczasowych adresach.

§3

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 2007 r.

DZIEKAN WNE
Prof. dr hab. Tomasz Żylicz


Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Obecnie konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej WNE UW zgodna jest z projektem Eduroam.Pakiet Office 365 - Plan A1

By uzyskać dostęp do Office365, należy:

- wysłać maila z poczty uniwersyteckiej na adres Om5rbG'dS$ZacDYj]Liu+01EKvwT}]#[8WsXQ%mJjpAHM~?sU7O~|'=%+l$Ej.

W tytule wiadomości wpisać imię i nazwisko. W treści powtórzyć imię i nazwisko, podać rok studiów / stanowisko (dot. doktorantów i pracowników WNE) oraz datę planowanego ukończenia studiów (dot. studentów).

W odpowiedzi na maila otrzymają Państwo link do strony logowania, login i tymczasowe hasło które należy zmienić na własne.

Informujemy że od momentu ukończenia studiów bądź wygaśnięciu stosunku pracy na UW, konto istnieć będzie maksymalnie przez 180 dni. Po tym czasie konto zostanie automatycznie usunięte wraz z wszelką zawartością.


Komisja Stypendialna

Strona Komisji Stypendialnej


Inne

Bezpłatna wizyty u internisty
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się  na stronie www.zdrowystudent.pl 
 
Informacje oraz zapisy na bezpłatne wizyty pod dedykowanym dla studentów numerem telefonu 22 592-48-68

Kredyty i pożyczki studenckie

Rozporządzenie MNiSW w sprawie kredytów i pożyczek studenckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 2011 r. dotyczące wprowadzonych zmian w rozporządzeniu z 18 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Treść rozporządzenia w załączniku.


Minima Programowe dla studentów MISH

Informacja dostępna na stronie o programach


Internetowy katalog książek i czasopism Biblioteki WNE

Katalog dla wszystkich zainteresowanych dostęny jest poprzez stronę Biblioteki lub bez pośrednio pod adresem http://mak.wne.uw.edu.pl.


Procedura potwierdzania biegłości językowej

Dla studentów ubiegających się o stypendia zagraniczne, którzy obecnie nie posiadają uniwersyteckiego Certyfikatu Biegłości Językowej wprowadzono procedurę potwierdzania biegłości językowej.
Ww. procedura opisana jest na stronie www.szjo.uw.edu.pl.Baza ofert stypendialnych Euraxess

EURAXESS Poland, a part of the European EURAXESS Services network across Europe, which is a joint initiative of the European Commission and the countries participating in the European Union's Framework Programmes for Research.

EURAXESS Poland Portal is an information point for internationally mobile researchers wishing to come to Poland or intending to pursue scientific career abroad.

The Polish EURAXESS Services network provides free and personalised assistance to mobile researchers and their families in various matters relating to their professional and daily life, as is stated in the EURAXESS Services Commitment.

See more

Płatne zajęcia dla studentów UW

Uniwersytet Warszawski podpisał z zewnętrznymi instytucjami umowy o prowadzenie zajęć. Są one równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Szczegóły w załączniku


Dodatek specjalny "Pisma UW" dla nowych studentów

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw