Opiekunowie poszczególnych lat w Dziekanacie Studiów

Studia I stopnia

I - Monika Czechowska (K4)

II - Paulina Bujalska (K4)

III - Anna Wieczorek (K4)


st. anglojęzyczne

I (FiM) - Anna Magnuszewska (K3)
II-III (FIM) Iwona Nowotczyńska (K3) 

Studia II stopnia

I-II rok - Małgorzata Mendygrał (M)

st. anglojęzyczne
I-II (IE, DS) - Jakub Jaworski (K3)

I-II (QF) - Anna Magnuszewska (K3)

st. zaoczne
I-II - Marta Nowakowska 
(M)

Administracja

obsługa USOS - Ewa Domańska (K2), Małgorzata Marszałek (K2)

wymiana zagraniczna - Sylwia Kulczyńska (K4)

wznowienia (st. I stopnia) - Monika Czechowska (K4)

wznowienia (st. II stopnia) - Małgorzata Mendygrał (M)

rezerwacja sal - Sylwia Kulczyńska (K3)

Dyżury Prodziekan ds. studenckich

Rezerwacja terminu dyżuru Prodziekan ds. studenckich jest możliwa poprzez formularz Doodle: https://doodle.com/mm/dominikagadowskadossantos/book-a-time

Dyżury Prodziekan ds. studenckich rozpoczną się 12 października 2020 r. i odbywają sie w poniedziałki w godzinach 15.00 - 18.00.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów, dyżury będą się odbywać do odwołania w formie zdalnej.


Komunikaty Prodziekan ds. studenckich i Dziekanatu Studiów

października 12, 2021
października 6, 2021
września 22, 2021

Poradnik studencki

Rzeczniczka Praw Studenta

Szanowni Państwo,

chciałabym poinformować, że od pierwszego października Katarzyna Wardzyńska jest nową Rzeczniczką Praw Studenta. Wraz z nią powołany został zespół, zajmujący się sprawami na poszczególnych kampusach, oraz konsultantka ds. przemocy seksualnej.

Jako Rzeczniczka wraz z moim zespołem zajmuję się przede wszystkim egzekwowaniem praw studentów związanych z ich kształceniem, jednakże chcielibyśmy, aby studenci mieli świadomość, że mogą się do nas zwrócić w razie problemów socjalnych i psychologicznych (udzielamy informacji, jak zdobyć bezpłatną pomoc profesjonalną), a także próbujemy udzielać wsparcia studentom doświadczającym dyskryminacji i przemocy seksualnej.

 


Opiekun I roku

Opiekunem I roku jest dr Michał Brzozowski
Dyżur: Poniedziałek. Pokój: 409/410. Godziny: 9:40-10:40.


Opienkunowe poszczególnych lat w Samorządzie Studentów

Opiekunowie poszczególnych lat:

II rok

 • Dawid Siwicki
 • e-mail: dawid.siwicki94[at]gmail.com

III rok

 • Łukasz Filipiuk
 • e-mail: luke.filipiuk[at]gmail.com

Studia magisterskie

 • Marta Celińska
 • e-mail: macelinska[at]gmail.com
 • Krzysztof Stelmach
 • e-mail: krzy.stelmach[at]gmail.com

MSEMen

 • Olaf Laszewicz
 • e-mail: olaf.laszewicz[at]gmail.com

MSEMat

 • Jakub Malec
 • e-mail: harry.james.potter[at]gmail.com

FIM

 • Aleksandra Gawor
 • E-mail: ola.gawor[at]gmail.com

Regulamin studiów i zasady studiowania

Regulamin i zasady studiowania

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
Obowiązujący od 1 października 2019 r.: Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego - plik PDF

Regulamin studiów WNE
Obowiązujący od 20 stycznia 2020 r.

Regulamin opłat WNE UW 
Wyciąg z regulaminu opłat znajduje się w menu Dla studentów > Opłaty za studia

Regulamin egzaminów na WNE UW 
Regulamin egzaminów (i innych sprawdzianów pisemnych) przyjęty przez władze dziekańskie i samorząd studentów WNE w maju 2004 r.

Zasady rejestracji na lektoraty 
Szczegółowe informacje na temat zasad rejestracji na lektoraty i ich zaliczania podane są na stronie Szkoły Języków Obcych UW www.szjo.uw.edu.pl.

Informacje o rejestracji i zaliczaniu zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN) i W-F 
Informacje te znajdują się na stronach rejestracji żetonowej UW w systemie USOSWeb:rejestracja.usos.uw.edu.pl

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów UW 
Szczegółowe informacje na stronie Komisji Stypendialnej.

Biuro Spraw Studenckich UW 
Biuro Spraw Studenckich UW mieści się na kampusie głównym w Pałacu Kazimierzowskim. Prowadzi własną stronę internetową: www.bss.uw.edu.pl.

Uznawalność języka obcego pomiędzy UW a PW 
Na podstawie par. 3 ust. 1 Umowy o współpracy zawartej w dniu 21 kwietnia 2009 r. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską studenci UW studiujący na PW oraz studenci PW studiujący równolegle na UW będą mogli ubiegać się o uznanie zaliczenia lektoratu języka obcego uzyskanego na jednej uczelni do osiągnięć zdobytych na drugiej.

Podobnie, studenci studiujący równolegle na obu uczelniach będą mogli ubiegać się o uznanie zdanego egzaminu z języka obcego na poziomie B2.
Powyższe ustalenia obowiązują od dnia podpisania Umowy, tj. 21 kwietnia 2009 r.Elektroniczna Legitymacja Studencka

 

Informacje ogólne:

 • Wpłata za ELS odbywa się centralnie na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.
  Uniwersytet Warszawski
  Krakowskie Przedmieście 26/28
  56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
 • opłata za wydanie ELS/opłata za wydanie duplikatu ELS/opłata za wznowienie ELS (właściwe wpisać w pole "tytuł")
  • Za wydanie oryginału ELS pobierana jest opłata 22 zł
  • Za wydanie duplikatu ELS pobierana jest opłata 25,50 zł
  • ELS drukowana jest centralnie w UCP (Uczelniane Centrum Personalizacji) na podstawie zleceń z dziekanatów/sekretariatów ds. studenckich.
  • Przedłużanie ważności ELS odbywa się w dziekanatach/sekretariatach ds. studenckich po zakończeniu każdego semestru.
 • Konieczność wymiany ELS
 • Brak miejsca na legitymacji na przyklejenie hologramu – student zwraca ELS do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie nowego oryginału ELS – 17 zł.
 • Zmiana danych osobowych - student zwraca ELS do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie nowego oryginału ELS – 17 zł.
 • ELS z błędnymi danymi wprowadzonymi do IRK, które zostały przeniesione do USOS z winy studenta - student zwraca ELS do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS – 25,50 zł.
 • Zgubiona/zniszczona ELS - student zawiadamia dziekanat/sekretariat ds. studenckich i wnosi opłatę za wydanie duplikatu ELS
  25,50 zł.
 • ELS z uszkodzeniem mechanicznym, nieczytelnym nadrukiem, bez możliwości odczytu w czytniku stykowo lub bezstykowo, w związku z tym z niemożnością przedłużenia ważności legitymacji - student zwraca legitymację do dziekanatu/sekretariatu ds. studenckich, który zleca UCP ponowny wydruk ELS.
 • Postępowanie w sytuacji uszkodzenia elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), na której zakodowane są bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty parkingowe
 • W sytuacji uszkodzenia ELS w sposób, który uniemożliwi odczytanie jej zawartości przez urządzenia Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy oraz Systemu Pobierania Opłat za Parkowanie, student powinien udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM przy ul. Żelaznej 61.
 • Student uprawniony jest do otrzymania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (dalej "WKM") z zakodowanym biletem okresowym lub opłatami parkingowymi o identycznym terminie ważności oraz identycznej wartości jakie zakodowane były na uszkodzonej ELS.
 • Wydanie spersonalizowanej WKM jest bezpłatne, natomiast opłata za wydanie duplikatu karty w przypadku jej zagubienia bądź kradzieży wynosi 10 zł.
 • W sytuacji, gdy ELS zostanie uszkodzona w sposób, który uniemożliwi odczytanie innych danych zapisanych na elektronicznym układzie zgodnym ze standardem MIFARE, a zakodowane dane biletu komunikacji miejskiej lub opłaty parkingowej pozostaną nieuszkodzone, student powinien udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTMprzy ul. Żelaznej 61 z zaświadczeniem wydanym przez dziekanat/sekretariat ds. studenckich o uszkodzeniu lub zniszczeniu (wzór zaświadczenia umieszczony na stronie) w celu przeniesienia zakodowanego biletu okresowego lub opłat parkingowych o identycznej wartości i identycznym terminie ważności, jakie zakodowane były na uszkodzonej ELS.
 • Do momentu otrzymania nowej ELS z Uczelni dokumentami uprawniającymi do przejazdu środkami komunikacji miejskiej będą: spersonalizowana WKM, którą student otrzymał w punkcie ZTM przy ul. Żelaznej 61 oraz (uszkodzona) ELS.


Przedmioty równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i koniecznością dostosowania planu studiów, programu nauczania oraz wynikającego z Ustawy prawa studenta studiów stacjonarnych do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS, o którym mowa w art. 99 ust. 1 oraz art. 170a ust. 1 i ust. 2 Ustawy - płatne zajęcia oferowane dla naszych studentów przez instytucje spoza Uniwersytetu i inne organizacje Uczelni - które mają podpisane porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim - będą traktowane przez UW jako przedmioty równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Lista przedmiotów w załączniku.


Konsekwencje ściągania i plagiatu

Na podstawie par. 4 ust.5 pkt.8 Regulaminu Studiów na UW oraz w związku z polityką WNE "Zero tolerancji dla ściągania", informuję, że student, który zostanie złapany na ściąganiu na egzaminie / zaliczeniu lub popełni plagiat w pracy pisemnej, zaliczeniowej lub dyplomowej, będzie kierowany na obowiązkowe powtórzenie przedmiotu PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - grupa repetytoryjna.

Informacja o polityce "Zero tolerancji dla ściągania" - plik pdf


Poradnik antydyskryminacyjny

Uniwersytet Warszawski opbulikował stornę Równoważni (www.rownowazni.uw.edu.pl) z informacjami o dyskryminacji - czym jest, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc.

 


USOS

Rejestracja na zajęcia w USOSweb i serwisie rejestracji żetonowych

Rejestracja dla studentów WNE odbywa się w określonych terminach w poprzez system USOSweb WNE oraz serwis rejestracji żetonowych:
• USOSweb WNE (https://usosweb.wne.uw.edu.pl/) – rejestracja Wydziału Nauk Ekonomicznych;
• Rejestracje żetonowe (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/) – rejestracja na lektoraty, wf oraz na przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN)

Instrukcje oraz harmonogramy rejestracji na przedmioty WNE znajdują się na stronie: Dla Studentów → Rejestracja na zajęcia


Poczta UW dla studentów

Instrukcja zakładania obowiązkowego konta e-mail w domenie UW oraz instrukcje dotyczące zmiany bądź resetowania hasła do tej poczty znajdują się na stronie: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/

Konto pocztowe w domenie UW będzie przypisane w USOS do tzw. UMAIL-a, który umożliwia kontakt z wykładowcami, administracją oraz współuczestnikami zajęć.


Podania w USOS

Wszystkie podania studentów do Prodziekana ds. Studenckich należy składać za pośrednictwem systemu USOSweb. Podania dostępne są w sekcji DLA STUDENTÓW → PODANIA. Po wybraniu najbardziej odpowiedniego typu podania i starannym wypełnieniu go, studenci mogą przesłać go do Prodziekana. Decyzja dziekana jest wprowadzana do systemu USOS i jest widoczna dla studenta następnego dnia po podjęciu decyzji. Oryginał podania z decyzją jest drukuje Dziekanat i jest przechowywany w teczce studenta. Podania powinny być rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Więcej informacji wkrótce…


Rezygnacja z zaliczania przedmiotu

Obsługa wpłat przez USOSWeb

Obsługa wpłat studenckich odbywa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych za pomocą USOS i serwisu USOSWeb. Po zalogowaniu się do USOSweb można w zakładce DLA STUDENTÓW → PŁATNOŚCI FK obejrzeć listę swoich należności oraz zarejestrowanych wpłat.

Studenci są zobligowani do dokonywania opłat za płatności wobec WNE na właściwy rachunek bankowy indywidualny dla każdego studenta zgodny z walutą opłaty (np. jeśli opłata jest naliczona w EUR to wpłat prosimy dokonywać na rachunek oznaczony tą walutą). W przypadku dokonywania opłat na rachunki innych jednostek lub w innej walucie niż waluta opłaty, konieczna będzie procedura zwrotu środków i ponownej wpłaty na właściwy rachunek bankowy. Informację o prawidłowym rachunku dla danej wpłaty mogą Państwo sprawdzić po zalogowaniu się do USOSweb: Dla Studentów -> Płatności FK -> Należności nierozliczone.

Studenci, którzy płacą czesne, mają obowiązek przed rozpoczęciem danego roku akademickiego (zwykle do do dnia 30.09 o ile nie ogłoszono inaczej) w zakładce Płatności dokonać wyboru planu ratalnego.

Po przekroczeniu terminu płatności za wybrane należności system automatycznie nalicza odsetki. Rozliczenie wpłat powinno być widoczne w USOSWeb po około dwóch-trzech dniach roboczych od dokonania wpłaty. Datą rozliczenia jest data wpływu środków na rachunek UW.

Uwaga! Wpłaty automatycznie pokrywają należności w kolejności od najstarszej (najwcześniej wymaganej).

W razie jakichkolwiek niezgodności w należnościach prosimy o kontakt z:

 • Dziekanatem Studiów w sprawie naliczenia płatności (czesne, warunki, wznowienia, repety itp.);
 • Sekcją Finansową w sprawie wpływu pieniędzy na konto.

Narzędzia

Obowiązek założenia konta poczty elektronicznej

Dziekan WNE dnia 26.07.2007 r. wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku zakładania kont poczty elektronicznej przez pracowników i studentów WNE UW. Zarządzenie to wynika z Zarządzenia Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 234, z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Instrukcja dla studentów

Zarządzenie Dziekana WNE UW z dnia 26 lipca 2007r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku zakładania kont poczty elektronicznej przez pracowników i studentów WNE UW

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 234, z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się obowiązek zakładania takich kont przez pracowników i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W tym celu należy skorzystać w odniesieniu do:
- pracowników - z załącznika 1;
- studentów - z załącznika 2;

§2

Doktoranci podlegają obowiązkowi zakładania kont według zasad przewidzianych dla studentów. Osoby, które mają już pozakładane konta na serwerze Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego mogą pozostać przy dotychczasowych adresach.

§3

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 2007 r.

DZIEKAN WNE
Prof. dr hab. Tomasz Żylicz


Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Obecnie konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej WNE UW zgodna jest z projektem Eduroam.Pakiet Office 365 - Plan A1

By uzyskać dostęp do Office365, należy:

- wysłać maila z poczty uniwersyteckiej na adres ]IH.4zygNR8$XhK1%VLJ|}5SkP9tq]#[J/'n}^dMeBygBL-=yE.SruB5PFFe^.

W tytule wiadomości wpisać imię i nazwisko. W treści powtórzyć imię i nazwisko, podać rok studiów / stanowisko (dot. doktorantów i pracowników WNE) oraz datę planowanego ukończenia studiów (dot. studentów).

W odpowiedzi na maila otrzymają Państwo link do strony logowania, login i tymczasowe hasło które należy zmienić na własne.

Informujemy że od momentu ukończenia studiów bądź wygaśnięciu stosunku pracy na UW, konto istnieć będzie maksymalnie przez 180 dni. Po tym czasie konto zostanie automatycznie usunięte wraz z wszelką zawartością.


Inne

Bezpłatna wizyty u internisty
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się  na stronie www.zdrowystudent.pl 
 

Kredyty i pożyczki studenckie

Informacja o kredytach studenckich dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Internetowy katalog książek i czasopism Biblioteki WNE

Katalog dla wszystkich zainteresowanych dostęny jest poprzez stronę Biblioteki lub bez pośrednio pod adresem http://mak.wne.uw.edu.pl.


Procedura potwierdzania biegłości językowej

Dla studentów ubiegających się o stypendia zagraniczne, którzy obecnie nie posiadają uniwersyteckiego Certyfikatu Biegłości Językowej wprowadzono procedurę potwierdzania biegłości językowej.
Ww. procedura opisana jest na stronie www.szjo.uw.edu.pl.
Płatne zajęcia dla studentów UW

Uniwersytet Warszawski podpisał z zewnętrznymi instytucjami umowy o prowadzenie zajęć. Są one równoważne przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Szczegóły w załączniku


Dodatek specjalny "Pisma UW" dla nowych studentów

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw