Opłaty za studia (rok ak. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022)

Szanowni Państwo,

prosimy bezwzględnie o regulowanie opłat za studia na indywidualne numery rachunków bankowych widocznych po zalogowaniu w USOSweb przy konkretnej opłacie (Dla Studentów->Płatności FK->Nierozliczone należności).

Konto musi być także zgodne z walutą opłaty. Wpłata na niewłaściwy rachunek spowoduje konieczność dokonania zwrotu i ponownej wpłaty na właściwe konto.

 

Stacjonarne i niestacjonarne

Studia stacjonarne są bezpłatne zaś studia niestacjonarne są płatne. Przez bezpłatność studiów stacjonarnych rozumie się, że studiowanie w tym trybie nie wymaga opłat czesnego.

Natomiast studenci studiów stacjonarnych, którzy nie spełnią regulaminowych wymogów dotyczących studiowania i terminowo nie zaliczą wszystkich zajęć, są zobowiązani do wnoszenia opłat za powtarzanie zajęć, za powtarzanie roku oraz za wznowienie studiów (po skreśleniu z listy studentów).

Studenci studiów niestacjonarnych opłacają czesne, a w razie nie zaliczenia przedmiotu, powtarzania roku itp. ponoszą takie same opłaty, jak studenci studiów stacjonarnych.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na WNE UW za rok akademicki 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021Numery kont
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Z dniem 15 marca 2006 r. Wydział Nauk Ekonomicznych rozpoczął obsługę wpłat dokonywanych przez studentów poprzez USOS i serwis USOSweb. Każdy student po zalogowaniu się do USOSweb może w zakładce PŁATNOŚCI obejrzeć listę swoich należności do zapłacenia. Także tam znajdują się dane do przelewu, w szczególności indywidualny dla każdego studenta, rachunek w banku obsługującym płatności masowe na Uniwersytecie Warszawskim. Z poziomu USOSweb można drukować gotowe blankiety przelewów. Wpłaty można dokonywać tylko na pokrycie już naliczonych należności, a w razie jakichkolwiek niezgodności w należnościach prosimy o kontakt z:

  • sekcją finansową w sprawie wpływu pieniędzy na konto;
  • dziekanatem w sprawie naliczenia płatności ( warunki, wznowienia, repety itp.).

Opłaty należy wnosić na pokrycie należności w kolejności takiej jak jest widoczna na liście w USOSweb, czyli zaczynając od najstarszej (a nie dowolnie wybranej!). Poprzez USOS będą obsługiwane opłaty za czesne, powtarzanie roku i warunki.

Po przekroczeniu terminu płatności system automatycznie nalicza odsetki.

Rozliczenie wpłat będzie widoczne w USOSweb po około dwóch-trzech dniach roboczych od dokonania wpłaty.

 

Studia podyplomowe

Opłaty za studia podyplomowe należy wnosić również na indywidualne konta bankowe studentów wygenerowane przez system USOS.


Faktury VAT
Faktura VAT dla studenta lub słuchacza studiów podyplomowych

Zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student lub słuchacz studiów podyplomowych, wystawiamy jedynie na żądanie tych osób po dokonaniu przez nich wpłaty.


Faktura VAT na firmę / instytucję

Zasadą jest wystawianie faktur po dokonaniu płatności.
Dla firm / instytucji, które opłaciły studentowi (nabywcy usługi) ponoszone przez niego koszty nauki, wystawiamy faktury VAT po wypełnieniu formularza wg załącznika nr 1.
W szczególnych przypadkach możemy wystawić fakturę proforma przed dokonaniem wpłaty. W tej sytuacji prosimy o wypełnienie formularza wg załącznika nr 2.


Odpłatność za drugi kierunek studiów stacjonarnych

Władze Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, zdecydowały o rezygnacji z pobierania opłat za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS.

Więcej


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw