Poradnik pracownika

HR_01.png

Vademecum zatrudnienia na UW

Identyfikacja wizualna (papier firmowy, stopka)

Rekomendujemy korzystanie z szablonów WNE UW w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej:

 • papier firmowy wersja .docx: PL, EN - zachęcamy do korzystania z podstawowego kroju pisma dla UW - tj. Arimo lub zastępczego Arial. 
 • prezentacja wersja .pptx: PL - krój pisma dla prezentacji jubileuszowej to Times New Roman. 
 • Uwaga: aby zmienić dane kontaktowe na dole strony należy dwa razy kliknąć na przestrzeń, zedytować informacje a następnie kliknąć ESC.

Pomocnicze:


Wizytówki

Szablon wizytówki WNE UW 

Wizytowka_wzor_EN.jpg     wizytowka_wzor_PL.jpg

Zasady zamawiania wizytówek służbowych

1. Należy wypełnić formularz zamówienia

2. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Biura Promocji UW: +-$OIW`mMp8qrZLPt@]#[wzp957KOdf0zX?BYe& z informacją, czy pracownik decyduje się na wizytówkę z użyciem logo WNE według wzorca ustalonego przez WNE z biurem centralnym (wygląd j.w.) czy bez logo WNE

3. Po akceptacji przez Biuro Promocji oraz po akceptacji wizualizacji wizytówki pracownik odbiera wizytówki z Biura Promocji. 


Adres mailowy umieszczany na służbowej wizytówce musi być służbowym adresem pracownika (domeny wydziałowe, uw.edu.pl lub adm.uw.edu.pl)

Uczelnia nie ma obowiązku drukowania wizytówek wszystkim pracownikom. Jeżeli pracownik nie akceptuje zasad druku wizytówek, Biuro Promocji ma prawo odmówić ich wydrukowania.

UWAGA!!! Ponieważ logotyp i nazwa uczelni, jako symbole instytucji, są jej wyłączną własnością, odmowa nie uprawnia pracownika do uzyskania wizytówek służbowych z logotypem i nazwą UW w inny sposób, np. w punkcie usługowym czy w automacie.

Przypominamy o obowiązku uzyskania na wniosku akceptacji kierownika jednostki (zasada ta nie dotyczy samodzielnych pracowników naukowych – profesorów oraz doktorów habilitowanych). Wnioski nieposiadające akceptacji, jeżeli jest wymagana, nie będą przyjmowane.

Płatność za wizytówki służbowe jest regulowana notą księgową kierowaną na jednostkę, z której pochodzi osoba składająca wniosek.


Materiał promocyjny WNE - Przewodnik dla przyszłych ekonomistów
 

Sztuka promocji nauki - praktyczny poradnik dla naukowców
Zachęcamy do zapoznania się z książką autorstwa Natalii Osicy i Wiktora Niedzickiego pt. "Sztuka promocji nauki - praktyczny poradnik dla naukowców" wydanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Egzemplarze książki będzie można także odebrać w UOTT.

Niezbędnik Akademicki (Wyd. Nauk. PWN)

Karuzela_Niezbednik_3D_20170827_01.pngZachęcamy do lektury "Niezbędnika Akademickiego" wydawanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

PWN od początku swojego istnienia współpracuje z ośrodkami naukowymi, wspierając środowisko akademickie. W myśl tego powstał nowy, bezpłatny magazyn - Niezbędnik Akademicki PWN - skierowany do pracowników naukowych i dydaktycznych, jak również do wszystkich zainteresowanych zmianami i reformami związanymi ze szkolnictwem wyższym w Polsce. Zapraszamy do lektury.

PWN jest również sponsorem nagród rozdawanych absolwentom WNE z dyplomem z piątką podczas inauguracji roku akademickiego WNE UW.

Więcej


Ekspertyzy pracowników WNE UW

Zachęcamy do dodania konta w Baza Ekspertów UW. Złożone zapytania o współpracę od partnerów naukowych i biznesowych poprzez Bazę Ofert UW UOTT planuje kierować na podawane przez ekspertów dane kontaktowe.

Aby dołączyć do Bazy Ekspertów z UW wystarczy wypełnić prosty formularz, w którym prosimy o podanie:

 • danych kontaktowych,
 • dyscypliny naukowej (wg. NCN),
 • słów kluczowych charakteryzujących zakres ekspertyz,
 • opisanie obszarów działalności eksperckiej.

Ponadto, można wypełnić dodatkowe pola, takie jak:

 • znajomość języków obcych,
 • publikacje i monografie,
 • referencje,
 • inne informacje, wyżej nie wyszczególnione.

>>> Formularz do wypełnienia dla Eksperta z UW <<<

Zapraszamy również do zgłaszania swoich uwag, gdyż chcemy, aby Baza Ofert UW była, jak najbardziej dopasowana do potrzeb naukowców. Od maja po raz pierwszy w tak szerokiej formule katalogujemy każdego dnia wiedzę naszej uczelni. Adres jest łatwy do zapamiętania: oferta.uw.edu.pl - warto tam zaglądać po informacje dotyczące współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z biznesem oraz instytucjami naukowymi i publicznymi.

Prezentacja Ekspertów oraz Jednostek UW w Bazie Ofert jak i jej obsługa przez pracowników UOTT jest bezpłatna.

Ofertę jednostki można dodać na stronie: Jestem z UW - dodawanie ofert

Z jakich jednostek UW napłynęło najwięcej zgłoszeń?

Największa liczba ekspertów zgłosiła się z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (23 zgłoszenia), oraz Wydziałów Lingwistyki Stosowanej oraz Neofilologii. Warto też w tym miejscu zwrócić uwagę na zdecydowaną przewagę reprezentacji uniwersyteckich ekspertów z wydziałów humanistycznych i społecznych w ogólnej liczbie zgłoszonych.

Baza Ekspertów UW nadal przyjmuje zgłoszenia. Zapraszamy do dodawania swojej oferty eksperckiej, jak również ofert swojej jednostki (wydziału, instytutu, katedry, zakładu, laboratorium, pracowni).

>>> Formularz do wypełnienia dla Eksperta z UW <<<

>>> Formularz do wypełnienia dla zgłoszenia oferty Jednostki UW <<<


Materiały szkoleniowe z BHP

Komunikaty

Poradnik dotyczący postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego 2021

Bezpieczne korzystanie z urządzeń IT na UW

Informacje Inspektora Danych Osobowych na Uniwersytecie Warszawskim dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń IT. Poradnik dostępny jest pod tym linkiem.Pakiet Office 365 - Plan A1

By uzyskać dostęp do Office365, należy:

- wysłać maila z poczty uniwersyteckiej na adres +-$OIW`mMp8qrZLPt@{H!BEeh2_RF]#[sqd147KSd`yX\=.Yl#aQu6NKM'hC/.

W tytule wiadomości wpisać imię i nazwisko. W treści powtórzyć imię i nazwisko, podać rok studiów / stanowisko (dot. doktorantów i pracowników WNE) oraz datę planowanego ukończenia studiów (dot. studentów).

W odpowiedzi na maila otrzymają Państwo link do strony logowania, login i tymczasowe hasło które należy zmienić na własne.

Informujemy że od momentu ukończenia studiów bądź wygaśnięciu stosunku pracy na UW, konto istnieć będzie maksymalnie przez 180 dni. Po tym czasie konto zostanie automatycznie usunięte wraz z wszelką zawartością.


Poradnik antydyskryminacyjny

Uniwersytet Warszawski opbulikował stornę Równoważni (www.rownowazni.uw.edu.pl) z informacjami o dyskryminacji - czym jest, jakie są jej rodzaje i przykłady (również z życia uczelni), co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc.

 Niższe pensum dla kierowników projektów badawczych

W porozumieniu z JM rektorem Pałysem informuję, że w roku ak. 2015/2016 istnieje możliwość obniżenia o 30 godz. pensum dla osób kierujących projektami badawczymi (licząc na jeden projekt).

W związku z powyższym uprzejmie proszę zainteresowanych o wypełnienie i złożenie podań. Proszę przy tym wziąć pod uwagę reguły, obowiązujące w zmniejszaniu pensum a zwłaszcza w § 3 pkt. 11 z Uchwały Senatu UW z 25 czerwca 2014 r. oraz to, że nauczycielowi akademickiemu, który korzysta z obniżonego pensum, na zasadzie określonej powyższej uchwale, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za godziny zajęć wypracowane ponad udzieloną zniżkę aż do wysokości pensum rocznego ustalonego dla danego stanowiska.

Oznacza to, że dla tych, którzy uzyskali zniżkę 30 godz., pensum będzie wynosiło 180 godz. Faktyczne wykonanie zajęć w liczbie ponad 180 godz. nie będzie skutkowało wypłatą dodatkowego wynagrodzenia, jeśli łącznie nie przekroczy 210 godz.

Przykładowo osoba, która uzyska zniżkę pensum do 180 godz. i wykonałaby rocznie 205 godz., nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (bo to mniej niż pełne, nieobniżone pensum równe 210 godz.) a osoba, która miała obniżone pensum do 180 godz. i mimo to wykonałaby 215 godz., otrzyma wynagrodzenie tylko za 5 godzin ponadwymiarowych (bo przekroczyła o 5 godz. pełne nieobniżone pensum 210 godz.). Byłabym zobowiązana, gdyby podania w sprawie obniżenia wymiaru zajęć kierowane do Rektora (ale wymagające opinii Dziekana) trafiły do dziekanatu nie później niż do 15 lipca.

Urszula Sztanderska

W załączeniu:


Nowy regulamin studiów

22 kwietnia Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW.

Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.

Na najczęstsze pytania, pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, staraliśmy się odpowiedzieć w komunikacie zamieszczonym na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/

Dla osób, które mają dodatkowe pytania i wątpliwości, powstał specjalny adres mailowy: +-$OIW`mMp8qrZLPt@{H!BEeh2]#[ymhE25NW8d-gWD8H12sQe}7nYy. Odpowiedzi udzielają na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich.


Licencje uniwersyteckie - SAS, SPSS i Statistica

W celu uzyskania licencji na programy

 • SPSS 25
 • SAS 9.4 (dla 64 bit. Linux oraz Win 7, 8, 8.1 w wersjach Professional i Server 2008 i 2012)
 • STATISTICA

Instrukcja instlacji oprogramowania (.pdf)
należy:

Licencję należy używać zgodnie z zasadamiobowiązującymi na UW oraz zgodnie z licencją producenta.

 1. Każdy użytkownik musi zaakceptować warunki licencyjne producenta.
 2. Prawo do korzystania z licencji wydawane jest na rok i co roku musi być odnawiane.
 3. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać programu ani klucza instalacyjnego.
 4. Oprogramowanie można wykorzystywać z celach naukowych i badawczych.
 5. Dla celów pozanaukowych (administracja UW) można wykorzystywać pakiet IBM SPSS. Licencja na pakiet IBM SPSS zezwala jednostkom organizacyjnym UW na używanie także w celach komercyjnych.
 6. Użytkownik traci prawo do korzystania z licencji i musi zdeinstalować oprogramowanie w następujących sytuacjach:
  • po zakończeniu nauki na UW (student);
  • po wygaśnięciu stosunku pracy (pracownik);
  • po zakończeniu licencji - wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy (o tym przypadku użytkownicy będą powiadomieni na portalu uniwersyteckim);
  • na żądanie licencjodawcy lub uczelni w przypadku podejrzenia o naruszenie niniejszych zasad.


Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Obecnie konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej WNE UW zgodna jest ona z projektem Eduroam.

Całość dokumentacji oraz niezbędne oprogramowanie dostępne jest na w/wym. stronie internetowej.


Konferencje w panelu edycyjnym strony www

W związku z potrzebą lepszego uporządkowania konferencji z udziałem naszych pracowników wprowadzono kolumnę liczba porządkowa (Lp.), która narzuca kolejność porządkowania danych - podobnie jak publikacje.

Każdy z pracowników WNE powinien wstawiać w odpowiednim porządku swoje udziały w konferencjach wg kolejności Lp. wybieranej z przewijaka w wersji edycyjnej, a całość uporządkuje się poprawnie.


Próby wyłudzenia informacji e-mailem

WNE ostrzega Użytkowników wydziałowych oraz uniwersyteckich kont pocztowych przed powtarzającymi się próbami wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy lub przejęcia kontroli nad komputerem za pośrednictwem poczty elektronicznej (zjawisko zwane phishing).

Co to jest phishing?

 • Nadawcy takich listów podszywają się np. pod bogatych przedsiębiorców, administratorów poczty UW, Komisję Europejską, Microsoft, fundacje i loterie państwowe, a również organizatorów konferencji naukowych czy konkursów i firmy oferujące pracę!.
 • Listy mają na celu skłonić odbiorcę do przesłania danych osobowych, numeru konta w banku, hasła do konta e-mail, wyłudzenia pieniędzy lub odwiedzenia stron internetowych mogących wyrządzić szkody na jego komputerze.

Jak odróżnić phishing?Alarmujący powinien być każdy z poniższych warunków.

 • Czego chce? Nadawca prosi, aby na podany adres email odesłać dane osobowe lub żeby odwiedzić w celu podania danych stronę internetową.
 • Skąd pisze? Podany adres zwrotny email nie jest założony w oficjalnej domenie nadawcy (np. ONZ nigdy nie będzie prosiło o wysyłanie wiadomości na konto w gmailu ale w domenie @un.org).
 • Jaki podał adres? Podawana strona internetowa ma adres w innej domenie (np. www.mbank.com albo www.embank.pl zamiast www.mbank.pl). Można odnaleźć w wyszukiwarce daną instytucję i dokładnie porównać jej oficjalny adres internetowy z tym podanym w liście.

Jak reagować na phishing?

 • Nie otwierać. Najlepiej nie otwierać takich listów - mogą również zawierać samowykonujące się programy. Szczególnie załączniki, nawet jeśli wyglądają niewinnie (np. plik .pdf albo obrazek).
 • Nie odpowiadać na te wiadomości.
 • Nie ignorować. Zidentyfikowany email najlepiej odesłać jako załącznik organizacji, pod którą się podszywał. Większe instytucje często uruchamiają specjalny adres email, pod który można je wysyłać. Email stanowi dowód przestępstwa. Wykrycie przestępcy stwarza możliwość podjęcia środków prawnych.
 • Niech zablokują te konta. Email warto przesłać też dostawcom bezpłatnych kont pocztowych, którymi się posłużono, aby je zablokowali (zazwyczaj adres nadawcy i adres zwrotny założone są w różnych domenach).

Działanie antyspamowe poczty

Szanowni Państwo

W związku z kłopotem związanym z otrzymywaniem spamów (niechcianych poczt) podjęliśmy działania poprawiające sytuację. Jednak wiąże się to z koniecznością autoryzacji poczty przez użytkowników. Np. w programie Outkook Express należy wejść w następujące opcje:
Narzędzia/Konta/Właściwości/Serwery/
i zaznaczyć "ptaszkiem" opcję:
"Serwer wymaga uwierzytelnienia"


Nie dokonanie tej operacji może spowodować, że przez ok. 1 min. nie będzie wysyłana poczta (system blokuje operację wysyłania).


Obowiązek założenia konta poczty elektronicznej

Dziekan WNE dnia 26.07.2007 r. wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku zakładania kont poczty elektronicznej przez pracowników i studentów WNE UW. Zarządzenie to wynika z Zarządzenia Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 234, z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Instrukcja dla pracowników

Zarządzenie Dziekana WNE UW z dnia 26 lipca 2007r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku zakładania kont poczty elektronicznej przez pracowników i studentów WNE UW

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 234, z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się obowiązek zakładania takich kont przez pracowników i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W tym celu należy skorzystać w odniesieniu do:
- pracowników - z załącznika 1;
- studentów - z załącznika 2;

§2

Doktoranci podlegają obowiązkowi zakładania kont według zasad przewidzianych dla studentów. Osoby, które mają już pozakładane konta na serwerze Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego mogą pozostać przy dotychczasowych adresach.

§3

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 2007 r.

DZIEKAN WNE
Prof. dr hab. Tomasz Żylicz


Internetowy katalog książek i czasopism Biblioteki WNE

Katalog dla wszystkich zainteresowanych dostęny jest poprzez stronę Biblioteki lub bepośednio pod adresem http://mak.wne.uw.edu.pl.


Identyfikacja wizualna WNE UW

Obecnie pracujemy nad aktualizacją księgi znaku.

Dotychczasowe materiały na temat identyfikacji wizualnej WNE:


Kserowanie materiałów dydaktycznych

Uprzejmie informujmy, że materiały do kserowania (kolokwia, egzaminy, ew. prywatne) należy wysyłać do pana Macieja Kocona (tel. 49185, pokój 8) na adres +-$OIW`mMp8qrZLPt@{H!BEeh]#[wwx5#DB`8Zt.jI.Yj4**d4NVU.


Mobilność naukowa i edukacyjna na UW

Zachęcamy Państwa do korzystania z wyszukiwarki ofert wyjazdowych, dla pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów, zgromadzonych w specjalnej do tego celu stworzonej witrynie internetowej Mobilność naukowa i edukacyjna na UW„, w ramach programów obsługiwanych przez trzy biura centralne UW – Biuro Obsługi Badań (BOB), Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ), Biuro Wspomagania Rozwoju UW (BWR), oraz do rozpowszechniania informacji w Państwa jednostkach o uruchomieniu tej nowej witryny.

Wyszukiwarka uwzględnia również oferty w zakresie mobilności przyjazdowej, tj. działania, programy i projekty, w ramach których jednostki organizacyjne Uniwersytetu mogą zapraszać/organizować przyjazdy pracowników naukowych, dydaktycznych lub studentów z zagranicy. Mamy nadzieję, że pomoże to kierownikom jednostek zaplanować działania w ramach strategii umiędzynarodowienia działalności badawczej i edukacyjnej.

Wyszukiwarka umożliwia sortowanie ofert wg różnych kategorii, w tym: adresatów, ofert wyjazdowych/ przyjazdowych, mobilności badawczej/edukacyjnej etc.

Zachęcamy Państwa również do przeglądania ofert stypendialnych/zatrudnienia w międzynarodowych projektach badawczych dla początkujących i doświadczonych naukowców zamieszczanych w portalu EURAXESS),  ​do którego link został również zamieszczony w górnym pasku łączy wyszukiwarki obok linków do stron domowych BOB, BWZ i BWR. Portal EURAXESS (portal mobilnych naukowców, finansowany ze środków UE) zawiera również wiele przydatnych informacji dla polskich naukowców wyjeżdżających za granicę: (ubezpieczenia, uznawanie kwalifikacji zawodowych, opodatkowanie, czy formalności wizowe).

Ponadto na stronie zostały dodatkowo zamieszczone łącza do ofert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), stypendiów Fulbrightastypendiów DAAD oraz oferty wsparcia działalności badawczej i umiędzynarodowienia UW (komponent dot. mobilności) ze środków Prorektora ds.  naukowych​.

Witryna „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW” w języku polskimhttps://mobility.project.uw.edu.pl

Witryna „Mobility in Research & Education @the University of Warsaw” w języku angielskimhttps://mobility.project.uw.edu.pl/en

W razie pytań w sprawie programów, projektów działań promujących mobilność naukową i edukacyjną studentów, doktorantów i pracowników naukowych UW, wyszukiwarka zawiera kontakty do biur i osób, do których można się z nimi zwracać.


Zakupy sprzętu komputerowego

Zakupy odbywają się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą do wystawienia faktury jest przesłany zaakceptowany protokół odbioru do danego Dostawcy.

Zakup sprzętu realizowany jest poprzez zamówienia przesyłane Dostawcom sukcesywnie w miarę potrzeb jednostek (średnio dwa razy w miesiącu). Pojedyncze zamówienia nie będą realizowane

Umowy przewidują następujący asortyment:

1. Komputery standardowe i laptopy

Kontynuacja dostaw sukcesywnych dostaw sprzętu stacjonarnego nastąpi po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu. Przetarg nr DZP-361-88/2019 został ogłoszony na stronie DZP: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

2. Standardowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne

Więcej informacji na stronie UW


Zakupy artykułów biurowych, eksploatacyjnych i biletów


Zakupy artykułów papierniczych

Firma:
EKO-BIURO Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05 na okres 12 miesięcy od dnia 25.11.2019 r. lub do wyczerpania

Okres obowiązywania umowy:
od dnia 25.11.2019 r. na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, na którą umowa została zawarta.

Numer umowy:
DZP-361-115/2019

Zakupy artykułów biurowych

Firma:
AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. (22) 751-51-03, (22) 864-54-85

Okres obowiązywania umowy:
od 14.01.2020 r. na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, na którą umowa została zawarta.

Numer umowy:
DZP-361-127/2019

Zakupy biletów lotniczych, kolejowych, autobusów komunikacji autobusowej krajowej i międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

Firma:
WhyNotTravel, ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa, tel. (22) 465-91-85

Okres obowiązywania umowy:
Od 2.04.2017 r. do 2.04.2020 r.

Numer umowy:
DZP-361-88/2016

Zakupy artykułów materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek

Firma:
Automatyka Biurowa Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

Okres obowiązywania umowy:
od 25.09.2019 r. na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, na którą umowa została zawarta.

Numer umowy:
DZP-361-81/2019


Podróże służbowe (zakup biletów, wizy)

Od 1 kwietnia 2017 roku zakupem biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów zajmuje się firma

Biuro  WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

(ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn)

Uprzejmie prosimy o stosowanie poniższych zasad przy rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem WhyNotTRAVEL:

 • Najdogodniejszą formą rezerwacji biletu jest wysłanie e-maila na adres: +-$OIW`mMp8qrZLPt@]#[|!AG.QO]Be#Si@5Ye&
 • Dla osób, które preferują kontakt telefoniczny pracownicy biura WhyNotTRAVEL  są dostępni pod numerami telefonów podanymi w liście kontaktowej.
 • Po otrzymaniu przez pracownika/studenta UW  informacji dot. ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu, należy  przesłać zlecenie na zakup biletu najpóźniej w ostatnim dniu ważności rezerwacji.
 • Zakup biletów na loty tanimi liniami lotniczymi realizowany jest bez rezerwacji, po przesłaniu przez pracownika/studenta UW zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą.
 • Zlecenia zakupu biletu należy wysyłać drogą elektroniczną (skan zlecenia).
 • Po otrzymaniu biletu należy sprawdzić zgodność danych (imię i nazwisko pasażera, trasa, rozkład lotów, bagaż)
 • W przypadku zamawiania biletu dla cudzoziemca należy wyraźnie zaznaczyć, co jest imieniem (imionami), co nazwiskiem.
 • Osoby, które nie otrzymają biletu w wersji elektronicznej w dniu wysłania zlecenia, proszone są o bezzwłoczne skontaktowanie się z biurem WhyNotTRAVEL.
 • Osoby, które same opłacają podróż i otrzymują fakturę na nazwisko (nie na UW), proszone są o przesłanie potwierdzenia opłaty kosztów podróży przelewem w godzinach pracy biura w dni robocze  od 9:00 do 17:00.

Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z Firmą WhyNotTRAVEL (§6 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez WhyNotTRAVEL.

UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika niskokosztowego.


Badania konieczne do wykorzystania samochodu prywatnego w celach służbowych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dn. 4 sierpnia 2017 r. pracownicy kierujący pojazdami służbowymi oraz pracownicy występujący o zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań z zakresu medycyny pracy i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia w Biurze Spraw Pracowniczych.

Zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego [link]

Skierowanie na badania [do pobrania]


Konkursy, granty, stypendia - poradniki

Procedury dotyczące realizacji projektów badawczych

Procedury dotyczące realizacji projektów badawczych - plik PDF


Nabór wniosków o granty wewnętrzne – wspieranie działalności badawczej oraz umiędzynarodowienia UW
Badania statutowe młodych (DSM)
Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na UW

19 stycznia 2011 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 314 wprowadził w życie Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 168 Senat UW znowelizował Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim nadając mu obecnie obowiązujący kształt.

Dla lepszego zrozumienia zapisów Regulaminu został stworzony Przewodnik po Regulaminie.

Zarządzeniem nr 29 – z dnia 16 sierpnia 2011 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wprowadził obowiązek stosowania wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.


Zasady dokonywania i rozliczania zakupów na WNE UW

Zasady dokonywania i rozliczania zakupów ze środków na prowadzenie badań naukowych na WNE UW

 • cele dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego (BST)
 • katalog kosztów kwalifikowanych: w ramach BST i DSM; w ramach innych programów
 • zakup sprzętu, materiałów biurowych i książek
 • procedury stosowane przy samodzielnych zakupach
 • zakupy w procedurze przetargowej organizowanej na WNE UW
 • podróże służbowe (instrukcja wydziałowa)

Principles governing and settling purchases form fund for conductiong research at the Faculty of Economic Sciences UW

Faculty instructions concerning foreign and domestic travelsPostępowanie w przypadku zagrożenia w obiektach i na terenie Uniwersytetu Warszawskiego


Sprawy pracownicze

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 r., oprócz tradycyjnego, papierowego zwolnienia od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny (druk ZUS ZLA), lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, tzw. e-ZLA. Lekarz przekazuje elektronicznie e-ZLA bezpośrednio do ZUS. Tradycyjne zwolnienia wystawiane na drukach ZUS ZLA będą stosowane do końca 2017 r. Po tej dacie będą wystawiane wyłącznie e-zwolnienia.

Pracownicy, począwszy od 1 stycznia 2016 r., nie mają obowiązku dostarczania pracodawcy e-ZLA (natomiast w dalszym ciągu dostarczają zwolnienia lekarskie w formie papierowej ZUS ZLA), ponieważ Uniwersytet Warszawski, za pośrednictwem profilu informacyjnego utworzonego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, pobiera wystawione pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego elektroniczne zwolnienia lekarskie. ZUS udostępnia e-ZLA pracodawcy na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA.

Ważne! Pracownik po otrzymaniu e-zwolnienia z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny zobowiązany jest do wypełnienia w formie papierowej oświadczenia do celów wpłaty zasiłku opiekuńczego na druku Z-15 dostępnym na stronie BSP.


Bon edukacyjny dla dzieci pracowników UW

Bon edukacyjny ( świadczenie pieniężne) przyznawany jest na uczące się dzieci pracownika, emeryta/rencisty UW lub zmarłego pracownika. Świadczenie przysługuje uczącym się dzieciom w wieku od 6. do 19. roku życia. 


Inne

Opiekunowie poszczególnych lat w Dziekanacie Studiów

Studia I stopnia

I - Paulina Bujalska (K4)

II - Anna Wieczorek (K4)

I i III - Monika Czechowska (K4)

st. anglojęzyczne
I (FiM) - Anna Magnuszewska (K3)
II-III (FIM) Iwona Nowotczyńska (K3) 

Studia II stopnia

I-II rok - Małgorzata Mendygrał (M)

st. anglojęzyczne
I-II (IE, DS) - Jakub Jaworski (K3)

I-II (QF) - Anna Magnuszewska (K3)

st. zaoczne
I-II - Marta Nowakowska 
(M)

Administracja

obsługa USOS - Ewa Domańska (K2), Małgorzata Marszałek (K2)

wymiana zagraniczna - Sylwia Kulczyńska (K4)

wznowienia (st. I stopnia) - Monika Czechowska (K4)

wznowienia (st. II stopnia) - Małgorzata Mendygrał (M)

rezerwacja sal - Sylwia Kulczyńska (K3)

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw