Current Research Projects at the Faculty of Economics Sciences funded by National Science Centre

Project title Coordinator Type of project
pdf.pngIncome Redistribution and Public Debt (Statistically-Econometric Approach). Conclusions as Regards Stabilising and Reducing Public Debt
Redystrybucja dochodow z zadłużenie publiczne - analiza prównawcza państw Unii Europejskiej (podejście statystyczno - ekonometryczne). Wnioski w świetle dążenia do stabilizacji i redukcji długu publicznego
dr hab. E. Aksman OPUS 6
pdf.pngICT and Trade Performances of Central and Eastern European Countries: Evidence from Micro and Macro Data
Technologie Teleinformatyczne i Wydajność Handlu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: Wnioski z danych mikro i makro
mgr Akhvlediani Tinatin PRELUDIUM 12
pdf.pngIs overeducation persistent or transitory: dynamics of the phenomenon in countries under education boom
Przeedukowanie pracowników na rynku pracy trwałe czy przejściowe? - dynamika zjawiska overeducation w krajach doświadczających boomu edukacyjnego
mgr Baran Jan PRELUDIUM 12
pdf.pngHoushold economics in three-generation families. The role of intra-houshold altruism in the distribution of common resources for health care
Ekonomia gospodarstw domowych w rodzinach trzypokoleniowych. Rola altruizmu wewnątrz gospodarstwa domowego w dystrybucji wspólnych zasobów na ochronę zdrowia
dr A. Bartczak OPUS 11
pdf.pngValuation, fairness aspects and preferences for renewable energy sources and their location in Poland and Germany
Wycena, aspekty sprawiedliwości i preferencje względem odnawialnych źródeł energii i ich lokalizacji w Polsce i Niemczech
dr A. Bartczak OPUS 5
pdf.pngThe influence of risk preferences on social benefits valuation for forest fires prevention in Poland. dr A. Bartczak OPUS 1
pdf.pngEndogenous growth, heterogeneous firms, business cycles, innovation, labour market, welfare analysis.
Innowacje, cykle koniunkturalne i wzrost gospodarczy - analiza dobrobytowa
mgr M. Bielecki PRELUDIUM 7
pdf.pngAnalysis of factors influencing believes, attitudes and support level for solutions reducing negative effect of Anthropogenic Climate Change
Analiza czynników wpływających na przekonania dotyczące Antropogenicznej Zmiany Klimatu i na stopień poparcia wobec rozwiązań ograniczających jej negatywne efekty.
mgr Bohdanowicz Zbigniew PRELUDIUM 13
pdf.pngPoverty and inequality in various dimensions of well-being - analysing the distributions of income, life satisfaction and health satisfaction
Ubóstwo i nierówność w różnych wymiarach dobrobytu - badanie rozkładów dochodów, zadowolenia z życia i zadowolenia ze stanu zdrowia
dr hab. M. Brzeziński OPUS 5
pdf.pngWealth inequality in Central and Eastern Europe
Nierówność majątkowa w Europie Środkowo-Wschodniej
dr hab. M. Brzeziński OPUS 13
pdf.pngImpact of credit volatility on productivity growth
Wpływ wahań kredytu na wzrost produktywności
dr M. Brzozowski OPUS 9
pdf.pngDevelopment of hybrid models in context of valuation of non-market goods
Rozwój modeli hybrydowych w kontekście wyceny dóbr nierynkowych
mgr W. Budziński  PRELUDIUM 11
pdf.pngFactors encouraging creation of innovation by cooperation in the Open Source Community
Czynniki sprzyjające powstawaniu innowacji poprzez współpracę w projektach Open Source
mgr D. Celińska PRELUDIUM 11
pdf.pngScale and determinants of the intersectoral reallocation of workers in Poland 1995-2014
Skala i determinanty międzysektorowej realokacji pracowników w latach 1995-2014
dr S. Cichocki SONATA BIS 1
pdf.pngDeterminants and macroeconomic effects of corruption in Central and East European countries
Determinanty i makroekonomiczne skutki korupcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
dr hab. A. Cieślik, prof. UW OPUS 5
pdf.pngDeterminants of foreign direct investment in Poland
Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
prof. dr hab. A. Cieślik OPUS 10
pdf.pngComparative analysis of the impact of parenthood on the labor market performance of men and women: do family benefits matter?
Analiza wpływu posiadania dzieci na sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy: znaczenie polityki prorodzinnej
mgr E. Cukrowska-Torzewska PRELUDIUM 6
pdf.pngDecyzje odnośnie rodzicielstwa i nierówności w płacach kobiet i mężczyzn. Analiza na przykładzie Polski. mgr E. Cukrowska-Torzewska ETIUDA 3
pdf.pngNew methods of parametric modelling of consumer's preferences
Nowe metody parametrycznego modelowania heterogeniczności preferencji konsumentów
dr hab. M. Czajkowski SONATA 10
pdf.pngIncentive compatibility in stated preference studies
Poprawność motywacyjna w badaniach preferencji deklarowanych
dr hab. M. Czajkowski OPUS 13
pdf.pngHow determinants of commodities prices change in time? A Dynamic Model Averaging based analysis
Jak zmieniają się w czasie determinanty cen surowców? Analiza na podstawie modeli dynamicznie uśrednianianych.
mgr K. Drachal PRELUDIUM 10
pdf.pngEconomic inequality, political inequality and economic outcomes: an attempt to look from the perspective of the regional Poland during system transformation period
Nierówności ekonomiczne, nierówności polityczne i wyniki gospodarcze: próba spojrzenia z perspektywy regionalnej podczas transformacji ustrojowej
dr J. Fałkowski SONATA 5
pdf.pngInformal institutions, competitiveness of elections and economic outcomes
Instytucje nieformalne, konkurecyjność wyborów i wyniki gospodarcze 
dr hab J. Fałkowski OPUS 13
pdf.pngPreventing aging of the population using the instruments of fiscal policy and migration policy
Przeciwdziałanie starzeniu się spoleczeństwa za pomocą narzędzi polityki fiskalnej i migracyjnej
dr A. Fihel OPUS 4
pdf.pngBenefits of employment - decomposition and valuation
Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena
mgr T. Gajderowicz PRELUDIUM 4
pdf.pngPreference uncertainty and stability in stated preference studies
Niepewność i stabilność preferencji w badaniach preferencji deklarowanych
dr M. Giergiczny SONATA BIS 2 
pdf.pngMonetary policy and capital markets - central bank reaction to asset prices
Polityka pienięzna i rynek kapitałowy - reakcja banku centalnego na ceny aktywów
dr Ł. Goczek SONATA 5 
pdf.pngMeasuring monetary independence in the context of joining euro zone: evidence from the countries with derogation dr Ł. Goczek OPUS 8 
pdf.pngImport of international shocks to an open economy
Import szoków zewnętrznych w gospodarce otwartej
dr Ł. Goczek OPUS 12 
pdf.pngConsumers' preferences for demand side management in Poland
Preferencje konsumentów wobec zarządzania popytem na energię elektryczną w Polsce
mgr Gołębiowska Bernadeta PRELUDIUM 13
pdf.pngMikroekonomiczne uwarunkowania nierówności ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płci: wybrane zagadnienia  mgr K. Goraus ETIUDA 3 
pdf.pngPublic sector wage premium in Poland: the role of employment structure
Premia płacowa z zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce: znaczenie struktury zatrudnienia
dr G. Grotkowska SONATA 6 
pdf.pngGlobal production chain: value added and productivity of entreprises
Globalny łańcuch produkcji: wartość dodana i produktywność przedsiębiorstw
dr J. Hagemejer SONATA 5
pdf.pngThe effect of resource misallocation on growth when large structural shocks occur
Wpływ nieefektywnej alokacji zasobów na wzrost w warunkach znaczącego zaburzenia strukturalnego
dr J. Hagemejer OPUS 7 
pdf.pngTrue but not (always) universal. On the nature of economic laws
Prawdziwe, ale nie zawsze uniwersalne, czyli o naturze praw ekonomicznych
dr Ł. Hardt OPUS 6 
pdf.pngImpact of population ageing on public finances in Poland
Wpływ starzenia się na sytuację budżetową w Polsce 
dr M. Kalbarczyk-Stęclik SONATA 11
pdf.pngDynamic CGE model for analysis of energy policy
Dynamiczny model CGE do analizy polityki energetycznej
dr hab. O. Kiuila OPUS 6
pdf.pngEconomic interactions under new energy policy
Interakcje gospodarcze na skutek nowej polityki energetycznej 
dr hab. O. Kiuila OPUS 13
pdf.pngTaxes as determinants of firm competitiveness - micro and macroeconomic perspectives
Podatki jako czynnik kształtujący konkurencyjność firm - perspektywa makro- i mikroekonomiczna
dr hab. R. Kokoszczyński, prof. UW OPUS 7 
pdf.pngThe impact of incomplete decentralisation on the quality of local public expenditure in Poland.
Oddziaływanie niepełnej decentralizacji na jakość lokalnych wydatków publicznych w Polsce.
dr A. Kopańska OPUS 7 
pdf.pngSpatial econometric models with fixed and changing structure of neighbourhood. Applications to real estate valuation and business location
Modele ekonometryczne przestrzenne ze stałą i zmienną strukturą sąsiedztwa. Zastosowanie do wyceny nieruchomości i lokalizacji firm.
dr K. Kopczewska OPUS 12 
pdf.pngEconomic Growth of The Polish territories in the Time of The First Globalization
Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji
dr P. Koryś OPUS 4 
pdf.pngLottery play through the lens of behavioural economics
Gra na loterii w świetle ekonomii behawioralnej
dr M. Krawczyk OPUS 11
pdf.pngReaction times in economic experiments on behavior under risk and cooperative behaviors
Czas podejmowania decyzji w eksperymentach ekonomicznych nad zachowaniami w warunkach ryzyka i zachowaniami kooperacyjnymi
dr M. Krawczyk OPUS 7
pdf.pngCulture goods as experience goods.
Dobra kultury jako dobra doświadczalne
dr A. Kukla-Gryz SONATA BIS 4
pdf.pngMechanisms of creating social capital - analysis on the basis of Polish empirical examples
Mechanizmy tworzenia się kapitału społecznego - analiza z wykorzystaniem polskich przykładów empirycznych
dr B. Łopaciuk-Gonarczyk SONATA 11
pdf.pngThe impact of fiscal policy on inflation expectations in the EU economies. A new approach to testing the fiscal theory of the price level
Wpływ polityki fiskalnej na oczekiwania inflacyjne w krajach UE. Nowe podejście do testowania fiskalnej teorii poziomu cen
dr J. Mackiewicz-Łyziak OPUS 9
pdf.pngFragility of Pension System and their Reforms
Wrażliwość systemów emerytalnych i ich reform
dr K. Makarski OPUS 7
pdf.pngGlobal commodity price links: A high frequency evaluation of co-movement and hedging opportunities
Globalne powiązania pomiędzy rynkami surowców i instrumentami pochodnymi na surowce - analiza danych o wysokiej częstotliwości w celu oceny współbieżności i możliwości pozyskania zabezpieczenia finansowego
Mgr G. Mbara PRELUDIUM 14
pdf.pngFormal versus De Facto Rules in Economic Studies of Postsocialist Countries' Constitutions
Reguły formalne a reguły faktyczne w badaniach ekonomicznych nad konstytucjami krajów postsocjalistycznych
dr K. Metelska-Szaniawska OPUS 7
pdf.pngConstitutional Rules, Economic Policy, and Economic Outcomes
dr K. Metelska-Szaniawska OPUS 2 
pdf.pngInnovation activity and export competitiveness in the new EU member countries
Działaność innowacyjna a konkurencyjność eksportowa firm w nowych krajach członkowskich UE
prof. dr hab. J. J. Michałek OPUS 9
pdf.pngDeterminants of efficiency and quality of social assistance institutions in Poland
Determinanty efektywności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w Polsce
dr P. Modzelewski SONATA 10
pdf.pngSubjective and regulatory equivalence scales
Subiektywne i regulacyjne skale ekwiwalentności
dr L. Morawski OPUS 5 
pdf.pngSocial networks, intergenerational transfers and family in international migration
Sieci społeczne, transfery międzypokoleniowe i rodzina w migracjach międzynarodowych
dr A. Nicińska SONATA 10
pdf.pngWill GDPR solve the online privacy paradox? Study on users' preferences towards privacy control mechanisms
Czy unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych rozwiąże paradoks prywatności w internecie? Badanie preferencji użytkowników wobec mechanizmów kontroli prywatności
mgr Paliński Michał PRELUDIUM 13
pdf.pngThe impact of European integration on economic cohesion in the EU New Member States
Wpływ integracji europejskiej na spójność ekonomiczną w nowych krajach członkowskich UE
dr B. Rokicki SONATA 2 
pdf.pngModelling of the impact of big infrastructure project on regional development
Modelowanie wpływu dużych projektów infrastrukturalnych na rozwój regionalny
dr B. Rokicki SONATA BIS 6 
pdf.pngApplication of regional price deflators in empirical analysis of regional wage determinants and in verification of the New Economic Geography theoretical models assumptions concerning price index
Wykorzystanie regionalnych deflatorów cen w empirycznej analizie regionalnych determinant płac oraz do weryfikacji założeń modeli teoretycznych Nowej Geografii Ekonomicznej w zakresie indeksu cenowego
dr B. Rokicki OPUS 12 
pdf.pngRegionalization of national input-output tables based on non-survey methods
Regionalizacja krajowych tablic przepływów międzygałęziowych w oparciu o metody nieankietowe
dr hab. B. Rokicki HARMONIA 9
pdf.pngMacro-behavioral assessment of climate policies
Makro-behawioralna analiza instrumentów polityki środowiskowej
dr K. Safarzyńska OPUS 11
pdf.pngShort-and long-term effects of economic policy instruments for sustainable growth: co-evolutionary approach
Krótko- i długookresowe skutki instrumentów polityki ekonomicznej dla zrównoważonego wzrostu: podejście ko-ewolucyjne
dr K. Safarzyńska FUGA 2 
pdf.pngReliance on foreign banks in emerging European countries: consequences for credit volatility and the impact of fiscal imbalances
Finansowanie sektora prywatnego w europejskich gospodarkach wschodzących przez banki zagraniczne: stabilność i wpływ nierównowagi fiskalnej
dr hab. J. Siwińska-Gorzelak OPUS 11
pdf.pngOccupational self-selection: the role of parents
Samo-selekcja w wyborze przyszłego zawodu: rola rodziców
mgr M. Smyk PRELUDIUM11
pdf.pngOn the relation between distribution of reservation prices and profitability of bundling. Simulation approach with adoption of copula functions
Właściwości rozkładów cen granicznych konsumentów a opłacalność bundlingu. Podejście symulacyjne z wykorzystaniem funkcji kopuł
dr M. Sobolewski OPUS 5 
pdf.pngA search of an universal estimation method of the wage equation in Poland and its application in economic sciences for Poland
Poszukiwanie uniwersalnej metody szacowania równania płacy dla Polski i jej zastosowania w badaniach ekonomicznych dla Polski
dr P. Strawiński OPUS 5 
pdf.pngDeterminants of Earnings in Poland
Czynniki determinujące poziom wynagrodzeń w Polsce
dr hab. P. Strawiński OPUS 10 
pdf.pngFiscal and welfare effects of changes in fertility and health in an aging society - insights from OLG modelling
Fiskalne i dobrobytowe efekty zmian dzietności i stanu zdrowia ludności w starzejącym się społeczeństwie Polski - ujęcie na podstawie modeli OLG
dr P. Strzelecki SONATA 7
pdf.pngAnticyclical capital buffers and LtV and DtI constraints in banking - are they elements of prudential banking regulations or new tools in central bank stabilising policy.
Antycykliczne bufory kapitałowe oraz ograniczenia LtV i Dtl w bankowości - narzędzia ostrożnościowe regulacji bankowych czy nowe narzędzia w polityce stabilizacyjnej banku centralnego?
mgr K. Strzeliński  PRELUDIUM 4
pdf.pngAutonomy or external regulation? An economic analysis of the professional groups problem
Autonomia czy regulacja z zewnątrz? Ekonomiczna analiza problemu samorządów zawodowych
dr K. Szczygielski SONATA 5
pdf.pngThe role of ecosystem services provided by trees in urban planning and management
Znaczenie usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa w planowaniu i zarządzaniu terenami miejskimi
mgr Szkop Zbigniew PRELUDIUM 12
pdf.pngThe role of the Common Commercial Policy for trade of Visegrad Group countries
Znaczenie Wspólnej Polityki Handlowej państw Grupy Wyszechradzkiej
dr hab. K. Śledziewska OPUS 6
pdf.pngMultifactor analysis of equity indices risk premium using cross-sectional regime switching models
Analiza czynników wpływających na premię za ryzyko dla indeksów akcyjnych z wykorzystaniem modeli przełącznikowych
dr R. Ślepaczuk OPUS 7
pdf.pngThe institutional analysis of the local party officials strategies in the economy. The case of "economic boom" in the first half of the 1970s in Poland
Analiza instytucjonalna strategii lokalnego aparatu partyjnego w gospodarce. Przypadek "boomu gospodarczego" w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych w PRL
dr hab. M. Tymiński OPUS 10
pdf.pngEstymatory determinant aktywności zawodowej i płac - rola hipotezy płac efektywnościowych oraz dyskryminacji dr hab. J. Tyrowicz   SONATA BIS 1 
pdf.pngGrowing inequality: within occupation wage inequality 
Rosnące nierówności: różnice płacowe wewnątrz grup zawodowych
L. van der Velde  PRELUDIUM 11
pdf.pngThe private value and the rate of return to tertiary education in Poland
Wartość prywatna i stopa zwrotu z wykształcenia wyższego w Polsce
dr L. Wincenciak OPUS 10 
pdf.pngNon-market valuation of cultural goods: the case of performing arts
Nierynkowa wycena dóbr kultury: przypadek sztuk teatralnych
mgr A. Wiśniewska PRELUDIUM 8 
pdf.pngParallel convergence of income and educational achievements on a regional and local level in Poland - analysis of distribution dynamics
Równoległa konwergencja dochodu i osiągnięć edukacyjnych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym - analiza dynamiki rozkładu
dr P. Wójcik OPUS 11
pdf.pngSocial norm information and consumers' preferences for environmental goods
Informacja o normach społecznych a preferencje konsumentów odnośnie dóbr środowiskowych
mgr K. Zagórska PRELUDIUM 1O 
pdf.pngParental leave - short term outcomes of Polish reforms
Urlopy rodzicielskie - krótkookresowe efekty reform w Polsce
mgr K. Zajkowska PRELUDIUM 9
pdf.pngPoprawność motywacyjna badań wyceny warunkowej opartych na preferencjach deklarowanych
mgr E. Zawojska ETIUDA 4
pdf.pngImportance of incentive compatibility in contingent valuation research
Znaczenie poprawności motywacyjnej w badaniach metodą wyboru warunkowego
mgr E. Zawojska PRELUDIUM 8 
pdf.pngAnalysis of the professional macroeconomic forecasts from the perspective of business cycle changes and financial market movements
Analiza prognoz makroekonomicznych na tle cyklu koniunkturalnego i zmian na rynkach finansowych
mgr P. Ziembińska PRELUDIUM 9 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw