Efekty kształcenia

Wiedza:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada szeroko pojętą wiedzę ekonomiczną i finansową z zakresu pozyskiwania informacji o charakterze ekonomicznym, instrumentów inwestycyjnych i genezie oraz obecnym stanie rozwoju rynków finansowych oraz polskich, międzynarodowych i amerykańskich zasad rachunkowości. Ponadto, absolwent ma wiedzę na temat pozyskiwania kluczowych informacji o przedsiębiorstwach niezbędną do podejmowania decyzji, zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansami oraz pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstw w swoim regionie. Wiedza ta pozwoli ocenić jakie informacje są istotne w analizie przedsiębiorstwa oraz przeanalizować sytuację finansową sp?łki w oparciu o powszechnie dostępne źr?dła biorąc pod uwagę jej otoczenie rynkowe (m.in. sektor, typ rynku, rodzaj produktu).

 • Absolwent ma wiedzę o sprawozdawczości finansowej uwzględniając różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.
 • Absolwent ma wiedzę na temat zasadniczych kategorii sprawozdań (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, rachunku zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej), które mogą mieć istotny wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniach, a zatem decyzje podejmowane przez interesariuszy na podstawie tych sprawozdań.
 • Absolwent dysponuje wiedzą na temat zasad rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej i metod sporządzania analizy sprawozdań finansowej przy użyciu różnych metod.
 • Słuchacz ma podstawową wiedzę o charakterze ekonomii, w tym ekonomii międzynarodowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk.
 • Absolwent zna metody i narzędzia, w tym podstawowe techniki pozyskiwania i analizy danych, dotyczące analizy przedsiębiorstw.
 • Absolwent zna i rozumie metody sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, rachunku zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej).
 • Absolwent zna i rozumie polityki rachunkowości oraz zasady rachunkowości na których oparta jest sprawozdawczość finansowa.
 • Absolwent ma wiedzę o przeprowadzaniu analizy sprawozdań finansowych posługując metodą wskaźnikową.
 • Absolwent zna pięć grup wskaźników rentowności, efektywności, zadłużenia, wartości rynkowej i płynności.

Umiejętności:

 • Absolwent ma umiejętność przeprowadzenia samodzielnie analizy sprawozdania finansowego i dokonania oceny funkcjonowania spółki w zakresie rentowności, efektywności, zadłużenia, wartości rynkowej i płynności w oparciu o samodzielnie zebrane materiały.
 • Absolwent potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne i inne społeczne (polityczne, prawne, kulturowe) o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Absolwent umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną, pozyskiwać i analizować dane statystyczne dotyczące podstawowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw i poprawnie zarejestrować je w systemach firmy.
 • Absolwent potrafi przeprowadzić analizę sprawozdań posługując się między innymi metodą wskaźnikową i analizą Du Ponta.
 • Absolwent potrafi poprawnie zinterpretować wyniki analizy wstępnej oraz pełnej.
 • Absolwent umie przedstawić podstawowe zalecenia w celu poprawy działalności spółki.

Kompetencje społeczne - postawy:

 • Absolwent ma świadomość wpływu polityk i zasad rachunkowości na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek. Umie podejmować decyzje dotyczące zaangażowania środków inwestycyjnych w analizowane spółki.
 • Absolwent ma świadomość w jaki sposób wybór polityk i zasad rachunkowości wpływa na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek i rozumie w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wpływać na ich ocenę.
 • Absolwent potrafi podjąć pracę w instytucjach zajmujących się analizą spółek oraz przedstawić rekomendacji dotyczących inwestycji w analizowane spółki.
 • Absolwent potrafi powiązać wiedzę teoretyczną z dalszą pracą zawodową oraz z innymi dziedzinami nauk społecznych.
 • Absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów, umie wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne.
 • Absolwent wyraża otwartość na nowe idee, poszukiwania nietypowych rozwiązań problemów, metod analizy.
 • Absolwent potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu oraz wyniki badań.
 • Absolwent potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw