Wymagania

Warunki uczestnictwa

Zasady rekrutacji:

Limit miejsc: 200 osób. 

Termin rekrutacji:
Termin zostaną podane wkrótce

Opis rekrutacji:
Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (do wyczerpania limitu miejsc). W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów przewyższającej limit miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego warunku skutkuje nieprzyjęciem na studia, a na zwolnione miejsce może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. W pierwszej kolejności rekrutacją objęte będą osoby, które znalazły się poza limitem pierwszej rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
  3. kwestionariusz osobowy
  4. 3 zdjęcia o formacie 37 x 52 mm
  5. kopia dowodu osobistego
  6. zobowiązanie do ponoszenia opłaty za studia (deklaracja płatności)
  7. kopia dowodu wpłaty opłaty za studia w pełnej wysokości (przy płatności jednorazowej) lub I raty opłaty za studia (przy płatności ratalnej), w terminie do 30.08.2012 r.

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry, od września do maja (216 godzin)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu, w godz. 9.00 - 17.00 lub 9.00-16.00 (9 lub 8 godz.) w Budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Długiej 44/50, w auli A.

Opłata za całość studiów - 5 200 PLN płatne jednorazowo, możliwa opłata w dwóch ratach: I rata 2750, II rata - 2750

Płatność na indywidualny numer rachunku bankowego

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw