Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej (Międzywydziałowe Studia Podyplomowe

prowadzone wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

WNE UW WZ UW WPiA UW

Cel studiów

Studia zapewniają znajomość prawa, ekonomii i zarządzania w zakresie potrzebnym na średnim szczeblu zarządzania w dużych przedsiębiorstwach i na szczeblu kierowniczym w przedsiębiorstwach małych. Program tak jest skonstruowany, żeby wyposażyć słuchaczy w podstawową znajomość szerokiego zakresu problemów prawnych, ekonomicznych i zarządczych, pozwalających sprostać zadaniom stojącymi przed kadrą kierowniczą, które ze swej natury cechują się wielodyscyplinarnym charakterem. Przygotowanie do analizowania problemów stojących przed przedsiębiorstwami i do podejmowania trafnych decyzji wymaga bowiem jednoczesnej znajomości każdej z tych dyscyplin wiedzy i umiejętności ich wykorzystania w praktyce. Celem studiów jest zapewnienie takiej zintegrowanej wiedzy oraz przygotowanie do jej wykorzystania w kierowaniu procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach i na styku z innymi podmiotami gospodarczymi i administracyjnymi.

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych zamierzających pogłębiać wiedzę niezbędną w kierowaniu działalnością gospodarczą. Pozwalają one integrować wiedzę prawną, zarządczą i ekonomiczną. Mogą okazać się więc szczególnie przydatnymi dla absolwentów jednego z tych kierunków (prawa, ekonomii, zarządzania), pozwalając im zaktualizować wiedzę w dziedzinie, którą wcześniej studiowali, a zarazem rozszerzyć kompetencje zawodowe o inne dziedziny, istotne dla kierowania przedsiębiorstwem. Studia są też dostosowane do potrzeb takich osób, które z zagadnieniami należącymi do wymienionych dziedzin zetknęły się dopiero w praktyce zawodowej np. inżynierów, których miejsce pracy (aktualne lub oczekiwane w przyszłości) wymaga kierowania procesami gospodarczymi. W szczególności studia przeznaczone są dla osób, pracujących na średnim szczeblu zarządzania, wiążących swoje plany zawodowe z kierowaniem przedsiębiorstwem, jak również dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek i potrzebują podstaw prawnych, ekonomicznych i zarządczych do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych.

Efekty kształcenia

Studia "Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej" są podyplomowymi studiami międzywydziałowymi zorganizowanymi wspólnie przez trzy Wydziały: Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Zarządzania. Na studiach wykładają wysokiej klasy specjaliści pochodzący z tych wydziałów, którzy zapewniają absolwentom aktualną wiedzę z zakresu prawa (w tym zwłaszcza prawa handlowego, cywilnego, bankowego, podatkowego i prawa pracy), ekonomii (mikro- i makroekonomicznych podstaw działalności gospodarczej, instrumentów finansowych, rachunkowości) oraz zarządzania (podstaw zarządzania, zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, negocjacji). 

Zestaw przedmiotów z każdej z tych dyscyplin pozwala absolwentom studiów rozumieć uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne procesów zachodzących w przedsiębiorstwach i wykorzystać tę znajomość przy sporządzaniu analiz sytuacji przedsiębiorstwa. Absolwent, niezależnie od tego, jaki kierunek studiów pierwotnie ukończył i jakimi zagadnieniami zajmuje się w swojej pracy zawodowej, potrafi ogarnąć całość czynników wpływających na sytuację przedsiębiorstwa, umie zatem również znaleźć wspólny język z osobami powołanymi do przygotowania bardziej szczegółowych wyspecjalizowanych analiz, potrafi zlecić takie analizy i wykorzystać ich rezultaty. Może także na podstawie wiedzy uzyskanej na studiach poszerzyć samodzielnie swoje kompetencje w każdej z dziedzin w sposób bardziej pogłębiony i ściślej ukierunkowany, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Realizacja zajęć w różnej postaci - wykładów, konwersatoriów, warsztatów, zajęć nadległość z wykorzystaniem Internetu - wykształca zdolność do pozyskiwania wiedzy i umiejętności w rozmaity sposób z wykorzystaniem różnych źródeł informacji i wiedzy, kształtuje samodzielność i odpowiedzialność.

Wymagania

Organizacja studiów Studia trwają 2 semestry - 208 godzin zajęć ogółem. Zajęcia w formie wykładów, warsztatów odbywają się na Wydziale Nauk Ekonomicznych w soboty i niedziele (co 2 tygodnie), sesje 14 godzinne ( tj. soboty - 8 godz., niedziele - 6 godz.).

Rekrutacja

Rekrutacja na studia trwa do 30 września 2017 r. 
Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową IRK

Dokumenty można też przesłać na adres Wydziału Nauk Ekonomicznych z dopiskiem na kopercie: Studia podyplomowe "Prawo, ekonomia i zarządzanie w działalności gospodarczej".

Wymagane dokumenty to:

  • podanie o przyjęcie na studia z merytorycznym uzasadnieniem
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • życiorys lub CV,
  • 1 zdjęcie,
  • standardowy kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Warunki uczestnictwa

Liczba uczestników studiów określona jest na 30 osób. W przypadku zgłoszenia się poniżej 30 osób, nie będzie przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa, o przyjęciu na studia podyplomowe decydować będzie konkurs ocen na dyplomie ukończenia szkoły wyższej.

Czesne za całe studia wynosi 8000 zł. (po 4000 zł. na semestr). Dokonanie opłaty za udział w zajęciach następuje na wskazany indywidualny rachunek bankowy w ciągu 14 dni po zakwalifikowaniu. Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Program studiów

1 Prawo handlowe
dr Beata Kozłowska-Chyła
28 h
2 Prawo podatkowe i bankowe
doc. dr Marek Grzybowski, mgr Zbigniew Huszcz
16 h
3 Prawo pracy
doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
16 h
4 Prawo cywilne
dr Łukasz Żelechowski
16 h
5 Makroekonomiczne uwarunkowania działalności gospodarczej
dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW
10 h
6 Mikroekonomiczne uwarunkowania działalności gospodarczej
dr Gabriela Grotkowska
10 h
7 Instrumenty finansowe
dr hab. Janusz Kudła, prof. UW
18 h
8 Negocjacje
dr Sławomir Winch
8 h
9 Rachunkowość
mgr Danuta Maciejowska
18 h
10 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
doc. dr Andrzej Rutkowski
20 h
11 Podstawy zarządzania
dr Aleksander Chrostowski
20 h
12 Marketing
mgr Krzysztof Podstawka
12 h
13 Zarządzanie zasobami ludzkimi
dr Waldemar Grzywacz
12 h
14 Windykacja 4 h

Plan zajęć - plik PDF

Warunki ukończenia

Wszystkie przedmioty zaliczane są na ocenę na podstawie prac egzaminacyjnych i kolokwiów. Średnia arytmetyczna z uzyskanych wyników stanowi ocenę na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt

Kierownikiem Studium jest dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. UW
e-mail: wm#`_OhxYp0kv3=EFL['Ru{Wd]#[khzBN0NkM\l'n|zN8Ddh3k*HQ 

Obsługę administracyjną studiów zapewnia sekretariat Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Osobą odpowiedzialną jest Ewa Domańska
e-mail: wm#`_OhxYp0kv3=EFL['Ru]#[\]sBNCTZphyQ!&2N'-Q1Cb
tel. 22 55 49 154

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw