Efekty kształcenia

Wiedza:

 • Słuchacz zna podstawowe metody i narzędzia audytu strategicznego
 • Słuchacz zna podstawowe różnice pomiędzy audytem w instytucjach publicznych i prywatnych
 • Słuchacz zna podstawy rachunkowości zarządczej, również w kontekście zarządzania kryzysem finansowym przedsiębiorstwa
 • Słuchacz zna standardy kontroli oraz audytu wewnętrznego
 • Słuchacz zna podstawy kontroli zarządczej w instytucjach publicznych
 • Słuchacz zna podstawowe zasady zarządzania komórką audytu wewnętrznego
 • Słuchacz rozumie jakie są wymagania prawne w zakresie systemu kontroli wewnętrznej
 • Słuchacz rozumie, jakie są podatkowe konsekwencje głównych procesów biznesowych w firmie
 • Słuchacz zna podstawy prawne audytu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zarówno w kontekście audytu zewnętrznego prowadzonego w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych
 • Słuchacz zna modele zarządzania jakością, które stosowane są w sektorze publicznym i prywatnym oraz podstawowe metody i narzędzia zarządzania jakością
 • Słuchacz posiada umiejętność wykrywania problemów organizacyjnych, w tym potrafi dokonać analizy głównych procesów w instytucji
 • Słuchacz wie, jakie są metody i techniki zarządzania ryzykiem
 • Słuchacz zna podstawy makroekonomii, w zakresie potrzebnym do strategicznej analizy otoczenia makroekonomicznego instytucji
 • Student ma wiedzę o relacji nauki administracji i teorii ekonomii sektora publicznego, jak również wiedzę z zakresu finansów publicznych

Umiejętności:

 • Słuchacz posiada umiejętność planowania strategicznego, zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych
 • Słuchacz potrafi zastosować standardy w bieżącej pracy
 • Słuchacz potrafi zastosować metody planowania finansowego
 • Słuchacz posiada umiejętność tworzenia i interpretowania regulaminów organizacyjnych oraz wdrażania zawartych w nich rozwiązań
 • Słuchacz umie zastosować metody ustalania i klasyfikowania ryzyk oraz określania ich ważności
 • Słuchacz umie zastosować techniki audytu wewnętrznego w pracy
 • Słuchacz umie wdrożyć podstawowe zasady rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
 • Słuchacz posiada umiejętność pracy zespołowej i pracy konsultanta
 • Słuchacz posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania zdobytych danych strategicznych badanej instytucji

Kompetencje społeczne - postawy:

 • Słuchacz potrafi zaimplementować w swojej instytucji sposób myślenia w perspektywie strategicznej, średnio i długookresowej
 • Słuchacz potrafi zakomunikować pracownikom swojej instytucji znaczenie standardów w bieżącej pracy
 • Słuchacz wyraża chęć stosowania standardów w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Słuchacz wyraża chęć stosowania narzędzi analizy finansowej w bieżącej pracy audytorskiej
 • Słuchacz rozumie potrzebę istnienia sprawnej administracji publicznej we współczesnym świecie
 • Słuchacz potrafi popularyzować standardy Kodeksu Etyki Audytora oraz ma świadomość odpowiedzialności w pracy audytorskiej i rozumie znaczenie opinii wydawanej przez audytora dla przyszłości m.in. pracowników, udziałowców i klientów badanej organizacji

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw