Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na NOWE studia podyplomowe

Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle)
oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)

w roku ak. 2021/2022

REJESTRACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 JEST OTWARTA.

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2021/programme/SP-SQL/?from=field:DD-EK

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach otwartych i szkoleniach z Excela, VBA i innych programów realizowanych przez naszego partnera w ramach projektu LabMasters.

Szczegółowe informacje na https://facebook.labmasters.pl/ oraz https://labmasters.pl/kursy-otwarte/terminy/.

 

Cel studiów

Studia podyplomowe „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)" stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych.

W ostatnich latach obserwowany jest nieustanny wzrost znaczenia analizy danych w otoczeniu biznesowym. W erze bardzo szybko przyrastającej ilości zbieranych danych, tradycyjne narzędzia i arkusze kalkulacyjne są niewystarczającymi narzędziami do formułowania wniosków i podejmowania odpowiednich akcji. Program studiów powstał w oparciu o dwa spostrzeżenia dotyczące trendów wprost z rynku pracy:

 1.  Język SQL jest najczęściej pojawiającym się wymogiem i pewnym minimum w kontekście ofert pracy na stanowisko analityka. Jednocześnie, poziom znajomości tego zagadnienia wśród osób rozpoczynających pracę w obszarze analityki pozostaje względnie niski.
   
 2. Business Intelligence jest nowym, szybko rozwijającym się obszarem, który będzie absorbował coraz większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów.

Studia podyplomowe przygotują słuchaczy do poznania i dalszego rozwoju w obu dziedzinach.

Głównym celem studiów podyplomowych „Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau)” jest szeroko rozumiany rozwój umiejętności pracy z danymi u słuchaczy - od pozyskania ich bezpośrednio z dowolnej bazy danych, przez wstępną obróbkę i przygotowanie do analizy, wizualizację oraz raportowanie i prezentację. Program studiów, jak i proponowana metoda kształcenia, skonstruowane zostały pod kątem wiedzy praktycznej - 100% zajęć prowadzonych jest przez praktyków biznesowych z wielkim doświadczeniem i ma formę warsztatową przy komputerach. Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez analityków metodami oraz narzędziami stosowanymi podczas przetwarzania danych. Nabędą ważną umiejętność pracy z danymi w sposób wydajny i efektywny. W ten sposób, słuchacze będą gotowi, aby bezpośrednio po studiach wykorzystywać wiedzę w pracy zawodowej, jak i będą potrafili samodzielnie rozszerzać swoje kompetencje w dowolnym kierunku z zakresu szeroko pojętej analityki danych.

 

Informacje ogólne

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry), łącznie 165 godz.

 • Liczba miejsc: 60 (2 grupy po max 30 uczestników)

 • Cena (całość): 6970,00 zł + 30,00 zł (dyplom)

 • Tryb studiów: studia zaoczne realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnej (do wyboru), 9 weekendowych zjazdów (sobota i niedziela), standardowo co dwa tygodnie (dwie grupy – naprzemiennie)

 • Kandydaci: osoby pracujące w programie MS Excel, znające ten program co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym i posiadające podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z baz danych, języka SQL oraz narzędzi Business Intelligence (BI). Studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

 • Wymagania wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie, bądź magisterskie).
  Uwaga: studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym i wymagają od uczestników posiadania zdolności analitycznych. Zaliczenie studiów wymaga od uczestników pracy dużo własnej, m.in. przygotowania siedmiu prac domowych oraz końcowego projektu zaliczeniowego. 

 

Organizacja studiów
 • Terminy zjazdów:

  Grupa 1:
   (2022) 8.01, 9.01, 22.01, 23.01, 19.02, 20.02, 5.03, 6.03, 2.04, 3.04, 23.04, 24.04, 14.05, 15.05, 21.05, 25.06 (lub 2.07)

  Grupa 2: (2022) 15.01, 16.01, 29.01, 30.01, 26.02, 27.02, 12.03, 13.03, 9.04, 10.04, 7.05, 8.05, 22.05, 28.05, 29.05, 26.06 (lub 3.07)

 • Godziny zajęć: 9.00-18.00 (dłuższa przerwa w godz. 13.00-14.00)
  Uwaga: pierwsze zajęcia kończą się o godz. 19.00, zaś zajęcia zaliczeniowe (w dniach 25.06 i 26.06 lub 2.07 i 3.07 – ostateczny termin zostanie przekazany uczestnikom) kończą się o godz. 15.00
   
 • Miejsce: stacjonarnie (WNE UW, ul. Długa 44/50) lub zdalnie (platforma MS Teams)
   
 • Sala: wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i odbywają się przy komputerach. Studenci stacjonarni mają zajęcia w pracowni komputerowej z pełnym oprogramowaniem, zaś studenci zdalni pracują na swoich komputerach. Wszystkie osoby otrzymują dostęp do programów omawianych na studiach, m.in. Oracle, Power BI, Tableau, Office 365 w wersji Webowej (brak jedynie dostępu do Office w wersji stacjonarnej, który uczestnicy powinni zapewnić sobie we własnym zakresie).

 • Sposób zaliczenia: obecność, 7 prac domowych po każdym bloku zajęć, końcowy projekt zaliczeniowy (opracowanie i prezentacja) - stanowiący tzw. własny projekt pokazowy do przedstawienia w czasie rozmów kwalifikacyjnych

 • Materiały: uczestnicy otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (samouczki z zagadnieniami teoretycznymi i narzędziowymi oraz zadania wraz z pełnymi rozwiązaniami). Ponadto, uczestnicy mają dostęp do platformy e-learningowej, na której poza materiałami przerabianymi na zajęciach, dostępne są materiały uzupełniające (m.in. filmy instruktażowe, zadania dodatkowe, samouczki dodatkowe, przykładowe aplikacje, linki do forów tematycznych).

 • Poziom zajęć: studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym. W pierwszym semestrze poruszane są zagadnienia związane z bazami danych i językiem SQL (od podstaw do poziomu zaawansowanego). Drugi semestr poświęcony jest narzędziom Business Intelligence (również od podstaw do poziomu zaawansowanego). Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość SQL ani BI. Jest natomiast wymagana znajomość programu MS Excel na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (najlepiej zaawansowanym) w teorii i praktyce oraz co najmniej podstawowa wiedza z ekonomicznej analizy danych.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

 • Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wyższego wykształcenia (legitymowanie się dyplomem ukończenia co najmniej studiów licencjackich)
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (tj. data złożenia kompletu wymaganych dokumentów w formie papierowej w biurze studiów podyplomowych na WNE UW)
 • W przypadku liczby zgłoszeń w pierwszej turze rekrutacji przewyższającej liczbę miejsc możliwe jest zastosowanie dodatkowego kryterium rekrutacyjnego - doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z analizą danych
 • Limit miejsc: 60 (2 grupy po 30 osób)
 • Termin składania dokumentów: do wyczerpania miejsc (maksymalnie do 15.12.2021)
 • Termin rozpoczęcia studiów: 8.01.2022
 • W celu zgłoszenia udziału w studiach należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) na stronie: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2021/programme/SP-SQL&BI/ oraz złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie studiów

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia (wydruk z IRK)
 • Kopia PODPISANEGO PRZEZ KANDYDATA dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), tj. ksero dyplomu, potwierdzone za zgodność z oryginałem (nie wymagane jest poświadczenie notarialne, nie przyjmujemy też odpisu)
 • Kwestionariusz osobowy (wydruk z IRK)
 • Zobowiązanie do odpłatności za studia (wydruk z IRK)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wydruk z IRK)
 • CV wg własnego wzoru kandydata
 • Jedno (1) zdjęcie w formie fizycznej / papierowej (do identyfikacji wizualnej studenta)

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w dziekanacie studiów u p. Piotra Mandera (pokój A-402) lub przesłać listem poleconym na adres:

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
z dopiskiem: "SP-SQL"


Kontakt

Kierownik studiów (kwestie merytoryczne):
Dr Przemysław Kusztelak
email: =&6q4Zf%G7XLzu[^tk|MW9\Ub'e$`cHg2SmVw]#[.x+Vx8Wq'1I5jcKVZsp?DvFlZqK/V[QMqIvGd

Dziekanat studiów (kwestie techniczne, rekrutacja):
Piotr Mandera
WNE UW, 00-241 Warszawa
ul. Długa 44/50, pok. A-402
email: =&6q4Zf%G7XLzu[^tk|MW9\Ub'e$`cHg2SmVw]#[.x+Vx8Wq'1I5jcKVZsp?DvFlZqK/V[QMqIvGd

tel: 22 55 49 135


W czasie stanu epidemiologicznego prosimy o kontakt mailowy (praca zdalna).


 


Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci studiów staną się ekspertami z dziedziny analityki danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau).

Wiedza

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę z zakresu przetwarzania informacji zawartych w bazach danych oraz raportowania i wizualizacji, a dokładniej:

 • znać efektywne metody pracy z bazami danych oraz program SQL Developer od Oracle;
 • znać na poziomie zaawansowanym język zapytań SQL i wydajne metody służące do uzyskiwania informacji ze środowiska bazodanowego;
 • posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat funkcjonowania bazy danych w przedsiębiorstwie;
 • posiadać na poziomie zaawansowanym wiedzę na temat tworzenia profesjonalnych wizualizacji oraz kokpitów menedżerskich w Power BI i Tableau;
 • rozumieć w jaki sposób efektownie oraz efektywnie prezentować rezultaty analiz oraz wnioski z nich płynąc

Umiejętności

Absolwent studiów będzie posiadać umiejętność pracy z bazami danych oraz narzędziami Business Intelligence, a dokładniej:

 • samodzielnej pracy w dowolnym środowisku bazodanowym, w szczególności w Oracle oraz MS Access;
 • pisania efektywnych i wydajnych zapytań w języku SQL pozwalających na wykorzystanie informacji zawartych w wielu tabelach oraz wykonania różnorodnych agregacji danych;
 • tworzenia przejrzystych i czytelnych raportów analitycznych;
 • wizualizacji danych w wielu środowiskach, poczynając od wbudowanych narzędzi MS Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map, Power View), a kończąc na dedykowanych programach: Power BI i Tableau;
 • samodzielnego doboru metod wizualizacji danych oraz prezentowania wyników;
 • udostępniania kokpitów menedżerskich poprzez osadzenie ich na dedykowanym serwerze oraz zarządzanie dostępami odbiorców biznesowych;

Kompetencje

Absolwent studiów będzie posiadać następujące kompetencje społeczne:

 • szczególnie cenione na rynku pracy połączenie kompetencji technicznych w postaci analizy i agregacji danych oraz budowy zaawansowanych wizualizacji z kompetencjami miękkimi w postaci profesjonalnej, rzetelnej i zrozumiałej prezentacji rezultatów w otoczeniu biznesowym;
 • zdolność do analizy zakresu informacji znajdujących się w bazie danych oraz rozumienie możliwości ich wykorzystania w procesie podejmowania decyzji biznesowych;
 • zdolność twórczego i kreatywnego myślenia, która wzbogacona specjalistyczną wiedzą z zakresu analizy danych pozwala na czynny udział w procesach decyzyjnych w przedsiębiorstwie;
 • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej i wykorzystania umiejętności praktycznych pisania zapytań oraz obsługi środowisk Oracle, Power BI, Tableau na wielu stanowiskach związanych z analizą i przetwarzaniem danych;
 • kompetencje do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego analityka w różnych branżach (m.in. bankowość, consulting, FMCG, badania naukowe);
 • samodzielnej oraz zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych.

Program studiów

Studia składają się z 2 semestrów. Semestr 1 dotyczy pracy w bazach danych z wykorzystaniem języka SQL, zaś semestr 2 dotyczy tworzenia interaktywnych dashboardów z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence.

Na wszystkich przedmiotach przekazywana jest wiedza stricte praktyczna, dzięki czemu studia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach, na których wymagana jest szeroko rozumiana praca z danymi.

Sama forma zaliczenia, polegająca na opracowaniu i zaprezentowaniu końcowego projektu zaliczeniowego, ma na celu stworzenie tzw. własnych projektów pokazowych, stanowiących atut podczas ubiegania się o pracę zawodową i przygotowanie do tworzenia narzędzi biznesowych stosowanych w firmach.

Łączna liczba godzin wynosi 165.

Semestr I
 1. Wykład inauguracyjny - 1 godz.
 2. Wprowadzenie do baz danych i języka SQL w MS Access - 20 godz.
 3. Relacyjne bazy danych i język SQL w Oracle - 20 godz.
 4. Zaawansowane zagadnienia języka SQL w Oracle - 20 godz.
 5. SQL w praktyce biznesowej – warsztaty - 20 godz.
 6. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 3 godz

Semestr II
 1. Wprowadzenie do narzędzi Business Intelligence w MS Excel - 20 godz.
 2. Business Intelligence w Power BI Desktop - 20 godz.
 3. Business Intelligence w Tableau - 15 godz.
 4. Tableau w praktyce biznesowej - 15 godz.
 5. Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania projektu zaliczeniowego - 3 godz.
 6. Prezentacja projektów zaliczeniowych (konferencja) - 8 godz.

Szczegółowy program w pliku PDF.

 

Prowadzący

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, praktycy i eksperci z języka SQL oraz narzędzi Business Intelligence, o długoletnim doświadczeniu i bardzo dobrych opiniach.

Dr Przemysław Kusztelak

Kierownik studiów podyplomowych. Pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator szkoleń z MS Excel, VBA, SQL i BI w LabMasters oraz ekspert z zastosowań narzędzi analitycznych w przedsiębiorstwach. Na WNE UW kierownik studiów podyplomowych i ścieżki edukacyjnej z ekonomicznej analizy danych w Excelu i VBA. Laureat wielu nagród za osiągnięcia dydaktyczne oraz organizacyjne. Autor licznych publikacji. Naukowo zajmuje się opracowywaniem nowatorskich metod kształcenia, a także ekonomią eksperymentalną, teorią gier i organizacją rynku.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Uniwersytet Warszawski - szkolenia dla pracowników naukowych, dydaktycznych oraz doktorantów.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW - studia podyplomowe, kursy stacjonarne dla studentów.
 • LabMasters - koordynator działu kursów otwartych i szkoleń dla firm z MS Excel, VBA, SQL i BI.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - szkolenia dla pracowników naukowych i dydaktycznych.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - szkolenia dla pracowników z ekonomicznej analizy danych.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW - kursy Internetowe prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Uniwersytet Otwarty UW - kursy otwarte.
 • Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego - kursy stacjonarne dla studentów.
 • Universidad Politecnica de Cartagena, Hiszpania – cykl zajęć.
 • Universita degli Studi di Cagliari, Włochy – cykl zajęć.
 • Universita degli Studi di Salerno, Włochy – cykl zajęć.
 • University of Lisbon, Portugalia – cykl zajęć.
 • TVN CNBC - ekspert z dziedziny zastosowań pakietów biurowych.
 • Liczne szkolenia dla firm, m.in. banków, domów mediowych, biur rachunkowych, firm doradztwa finansowego, firm audytowych.
 • Liczne projekty na zlecenia firm, m.in. opracowanie systemów kontrolowania stanu zleceń, czy magazynów (projekt, realizacja, wdrożenie), opracowanie analiz statystyczno-ekonometrycznych badań ankietowych (projektowanie i realizacja), opracowanie wyników badań marketingowych.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nominacja do prestiżowej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne (jako najlepszy dydaktyk Uniwersytetu Warszawskiego) oraz opracowanie nowatorskich metod nauczania w 2015 roku m.in. opracowanie nowatorskich szkoleń z analizy danych.
 • Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w dowód uznania zasług na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. stworzenie i wdrożenie nowatorskich metod kształcenia w zakresie ekonomicznej analizy danych).
 • Wyróżnienie Rektora UW za wybitne osiągnięcia dydaktyczne budujące prestiż Uniwersytetu Warszawskiego w 2021 roku.
 • Nagrody Rektora UW w latach 2011-2015, 2017, 2019-2020 za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (m.in. prowadzenie zajęć z analizy danych).
 • Wyróżnienia dla najlepszego dydaktyka na WNE UW w latach 2013-2017, 2019.
 • Nagrody dla najlepszego wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UW w latach 2014-2015.
 • Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. „Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw” obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
 • Nagroda im. Andrzeja Semkowa stopnia I za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Michał Duraj

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest pasjonatem oraz ekspertem w dziedzinie analityki danych. Bardzo dobrze odnajduje się w pracy z wieloma językami i środowiskami programistycznymi, m.in. SQL, Python, VBA, SAS, R. Dzięki posiadanym umiejętnościom informatycznym, matematycznym i analitycznym, jest świetnym specjalistą w dziedzinie tworzenia użytecznych aplikacji biznesowych oraz opracowywania wydajnych algorytmów obliczeniowych. Prowadzi szkolenia i kursy z SQL i zastosowań programu Excel i języka VBA w LabMasters oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związany z obszarem ryzyka kredytowego w sektorze bankowym. Nieustannie nabywa nowe kompetencje zgodnie z wyznawaną zasadą: Kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. Kto stoi w miejscu, ten się cofa.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy stacjonarne z VBA w MS Excel, SQL i baz danych Oracle na studiach dziennych i podyplomowych.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – szkolenia dla pracowników z analizy danych w programie MS Excel.
 • Realizacja szkoleń dla firm z MS Excel i VBA, m.in. dla ING, LG, Elekta, Grycan.
 • Prowadzący wielu wykładów i warsztatów otwartych na uczelniach, m. in. UW, SGH, SGGW, WAT.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe z MS Excel i VBA prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Festiwal Nauki UW – warsztaty z Excela i VBA.
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań języka programowania VBA w MS Office, m.in. obróbka raportów generowanych z systemu SAP, analiza danych pochodzących ze stron www, tworzenie kalkulatorów dla sektora bankowego.
 • Twórca licznych narzędzi w języku VBA, MS Excel, Python.

Pozostałe informacje

 • Konsultant w EY – budowa modeli predykcyjnych dla instytucji finansowych.
 • Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z SQL i BI na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
 • Specjalista Web Scraping z użyciem VBA oraz automatyzacji poruszania się po stronach internetowych.
 • Stypendium Rektora UW dla najlepszych magistrantów na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2016-2017.
 • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.

Dr Tomasz Jeruzalski

Adiunkt w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, a także kierownik pracowni informatycznej na WNE UW. Absolwent WNE UW. Jest ekspertem z zarządzania projektami informatycznymi oraz z baz danych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi m.in. w Ministerstwie Gospodarki, na Poczcie Polskiej, w Polskiej Spółce Gazownictwa, Instytucie Łączności, Aplikacjach Krytycznych, czy Zdrojowa Invest & Hotels. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi liczne zajęcia z baz danych i zastosowań języka SQL.


Rafał Bućko

Absolwent Informatyki na Wojskowej Akademii Technicznej. Twórca i administrator bazy danych Oracle na WNE UW. Konsultant rozwiązań IT oraz programista full-stack. Ekspert w dziedzinie rozwiązań informatycznych w bankowości, systemów transakcyjnych oraz baz danych Oracle. Biegle posługuje się kilkoma językami programowania (m.in. Java, VisualBasic, JavaScript, React), a także platformami do robotyzacji procesów. Ponadto interesuje się zagadnieniami Machine Learning i zarządzaniem projektami.

Doświadczenie dydaktyczno-zawodowe

 • Prowadzenie kursów i szkoleń w LabMasters z SQL i baz danych Oracle.
 • Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych na WNE UW z SQL i baz danych Oracle. 
 • Migracja danych i tworzenie rozbudowanych raportów w SQL dla spółek publicznych.
 • Rozwój i utrzymanie systemu bankowego, krytycznego dla płynności finansowej w Polsce.
 • Analiza i automatyzacja procesów biznesowych w spółkach publicznych.
 • Administracja bazą danych Oracle na WNE UW.
 • Automatyzacja arkuszy kalkulacyjnych przy wykorzystaniu VBA.
 • Doradztwo w zakresie wdrażania nowych rozwiązań IT w spółce giełdowej.
 • Definiowanie architektury wdrażanych aplikacji.
 • Konsultant IT w firmie Capgemini.

Certyfikaty/szkolenia:

 • Twórca materiałów do kursu „Język SQL w bazach danych Oracle”.
 • Udział w konferencji Big Data Wilno 2018.
 • Szkolenie z budowy aplikacji natywnych w chmurze Oracle.
 • Certyfikat UiPath Professional RPA Developer.
 • Szkolenie Oracle Service Bus 12c.
 • Szereg szkoleń z programowania w Javie.

Łukasz Filipiuk

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje wykorzystaniem języków programistycznych jako Java Developer i Analityk w Goldman Sachs. Jest także specjalistą od automatyzacji czasochłonnych operacji analitycznych – przygotowuje aplikacje wysoko cenione na rynku brytyjskim. Zainteresowania badawcze koncentruje na rozwijaniu metod usprawniania oraz upraszczania procesów biznesowych. Jego aplikacje zaoszczędziły już setki godzin pracy analityków dużych korporacji działających na rynkach europejskich. W wolnych od pracy chwilach pisze i projektuje gry w C++, a także poszerza swoje kompetencje w dziedzinie grafiki komputerowej.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Kursy otwarte i szkolenia dla firm w LabMasters z MS Excel, VBA, SQL i narzędzi Business Intelligence.
 • Uniwersytet Warszawski – kursy dla studentów na studiach dziennych oraz podyplomowych z analizy danych w MS Excel, VBA, MS Access oraz Tableau.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy internetowe prowadzone na platformie e-learningowej.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – prowadzenie zajęć z VBA oraz opracowywanie materiałów kursowych z ekonomicznej analizy danych na studia podyplomowe.
 • Doradztwo indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań programów pakietu MS Office i języka programowania VBA.
 • Liczne projekty aplikacyjne dla firm, m.in. automatyzacja tworzenia prezentacji, automatyzacja tworzenia niestandardowych wykresów, niedostępnych w programie Excel.

Doświadczenie zawodowe

 • Analityk i Java Developer w zespole Authentication Engineering w banku inwestycyjnym Goldman Sachs – autentykacja, kryptografia, procesy Agile.
 • Wcześniej – analityk oraz Ekspert ds. Automatyzacji Procesów Biznesowych w IPG Mediabrands – prowadzanie analiz ilościowych na rynku międzynarodowym, wdrażanie aplikacji informatycznych w Polsce oraz Londynie, wizualizacja i przetwarzanie danych, analiza wizerunku rynkowego firm.
 • Twórca materiałów do kursów „Access dla użytkowników Excela” oraz „Analityka biznesowa w Tableau”.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – koordynator ds. współpracy z Tableau.
 • Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, obejmujących ekspercką wiedzę z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych, wydany przez WNE UW.
 • Certyfikat ukończenia cyklu specjalistycznych szkoleń pt. „Data Mining Certificate Program”, wydany przez SAS Institute.
 • Ekspert VBA w programie PowerPoint – automatyzacja prezentacji, zawierających setki slajdów.
 • Projektowanie profesjonalnych interfejsów aplikacji, dzięki połączeniu umiejętności graficznych i programistycznych.
 • Wdrażanie aplikacji biznesowych w firmach.
 • Web Scraping przy pomocy VBA oraz automatyzacja poruszania się po stronach internetowych

Mateusz Heba

Doktorant w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zrealizował wiele projektów analitycznych korzystając z różnych programów i języków programowania, m.in. SAS, R, SQL, VBA i MS Excel. Ponadto, posiada doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym, w obszarze ryzyka kredytowego (pomiar ryzyka portfeli kredytowych, rozwój i optymalizacja polityki kredytowej, monitoring procesów kredytowych). Czerpie ogromną satysfakcję z przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń.

Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe

 • Kursy otwarte na LabMasters z MS Excel, Power BI, Dashboards.
 • Szkolenia dla firm (m.in. Asseco, Bouygues Immobilier, LG Electronics Polska, MM Packaging, Verifone, Walt Disney Company, Xl Energy).
 • Wydział Nauk Ekonomicznych UW – kursy dla studentów z MS Excel, VBA i narzędzi BI.
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW – kursy e-learningowe .
 • Festiwalu Nauki UW – prowadzenie warsztatów z zastosowań Power Excel, Power BI, MS Excel .
 • Konsultacje indywidualne w zakresie praktycznych zastosowań oraz optymalizacji istniejących rozwiązań z wykorzystaniem MS Excel, VBA, Power Excel i Power BI.

Pozostałe informacje

 • Kursy otwarte na LabMasters z MS Excel, Power BI, Dashboards.
 • Szkolenia dla firm (m.in. Asseco, Bouygues Immobilier, LG Electronics Polska, MM Packaging, Verifone, Walt Disney Company, Xl Energy).
 • Twórca materiałów do kursów „Dashboardy i narzędzia Power Excel” oraz „Analityka biznesowa w Power BI”.
 • Autor wielu aplikacji w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA, m.in. służących do rozliczania wynagrodzeń pracowników, tworzenia różnego rodzaju raportów, generowania faktur i zleceń transportowych, obsługi klientów kawiarni.
 • Ukończył z wyróżnieniem cykl specjalistycznych szkoleń pt. „Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA”, które pozwoliły na zdobycie wiedzy eksperckiej z projektowania, tworzenia i wdrażania profesjonalnych aplikacji biznesowych – certyfikat wydany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zrealizował ścieżkę specjalistycznych zajęć „SAS Data Mining Certificate Program” i uzyskał certyfikat Analityka Danych SAS wydany przez SAS Institute Sp. z o.o.

Opinie słuchaczy

Opinie słuchaczy kursów otwartych LabMasters (ta sama tematyka, materiały i prowadzący). Średnia ocena kursów z SQL i BI: 4,94/5,00 – 100% rekomendacji (min 4 w skali od 1 do 5)

Opinie

Uważam że kursy prowadzone przez LabMasters są najlepsze na rynku jeżeli chodzi o sposób przekazywania wiedzy jak i rozłożenie kursu w czasie.


Jedno z lepszych szkoleń na jakich byłem. Świetny prowadzący. Pasjonat, który potrafi mówić zrozumiałym językiem.


Prowadzący – profesjonalista! Zajęcia prowadzone w sposób zrozumiały. Doskonałe materiały.


Zajęcia prowadzone na 5+, prowadzący demonstrował profesjonalizm pod każdym względem.


Bardzo przystępny sposób prezentacji przez prowadzącego. Wysoki poziom wiedzy i umiejętności robi wrażenie.


Materiały są świetnie przygotowane. Dobrze, że są rozwiązania. Dzięki nim można samodzielnie rozwiązać zadania i sprawdzić, jeśli coś nie wychodzi.


Bardzo profesjonalne materiały do zajęć. Każdy temat rozpisany szczegółowo w podręczniku, dzięki temu można powtórzyć materiał samemu w domu- duży plus. Nawet po przerwie w użytkowaniu Accessa przypomnienie informacji nie będzie stanowiło bariery.


Doskonałe przygotowanie merytoryczne, klarowne wyjaśnianie prezentowanych zagadnień, indywidualne podejście i wsparcie w czasie wykonywania zadań, możliwość zadawania pytań i uzyskiwanie odpowiedzi na te pytania w trakcie zajęć, czasami wychodząc poza standardowy zakres materiałów. Ogólnie bardzo pozytywna ocena prowadzącego.


Bardzo dobra ocena, dobre wprowadzenie i przejście do kolejnych kroków (tj. bardziej skomplikowanego materiału w czasie). Na pewno podstawowa wiedza dot. relacyjnych baz danych jest potrzeba, kurs Accessa to bardzo dobre wprowadzenie. Zadania fajnie dobrane, dobrze że jest też poruszony kontekst biznesowy i podejście do rozwiązania typowych „codziennych” problemów. Było warto :)


Kurs na najwyższym poziomie. Wszystko w jasny sposób wytłumaczone. Dobrze dobrane zadania. Kurs bardzo praktyczny. Polecam!


Bardzo sympatyczny i pomocny prowadzący. Można na nich liczyć i mają szeroką wiedzę w temacie :)


Brałem udział w kilku konkurencyjnych szkoleniach PBI, ale to prowadzone przez Pana było zdecydowanie najlepsze.


Wspaniały kurs, widać wspaniałą prace prowadzących i wysoką jakość materiałów


Super materiały, bardzo na czasie, Ciekawe dane i źródła danych- BRAVO!


Szkolenie było super. Przykłady były bardzo biznesowe, praktycznie od razu do zastosowania w firmie :)


Zadania do zajęć w Power BI oceniam na 5.


Wspaniała energia Pana Mateusza, bardzo ciekawe zajęcia. Bardzo podobało mi się kompleksowe podejście do danych i wizualizacji w Power BI.


Prowadzący bardzo profesjonalny, pogodny, idealny szkoleniowiec. Szkolenie przeprowadzone bez stresu, na luzie. Przy tym szkolenie uporządkowane, pozwalające na komfortowe przyswajanie wiedzy.


Prowadzący w LabMasters jak zawsze super :)


Takiego kursu do tej pory brakowało. W epoce rozwijających się narzędzi BI nauka narzędzi Power Excel jest kluczowa! Program tego kursu realizuje ten temat w pełni i całkowicie spełnił moje oczekiwania.


Bardzo dobrą opcją są gotowe rozwiązania do których można wrócić i przećwiczyć ponownie materiał.


Pełen profesjonalizm, który rzadko kiedy się spotyka. Zresztą w LabMasters pracują sami profesjonaliści – to czy można było spodziewać się czegoś innego??


Wszystkie moduły super i jasno wytłumaczone, po kolei, widać, że kurs przygotowany w przemyślany sposób, dopracowany w każdym szczególe. Miałam kurs Tableau w pracy, z człowiekiem z Tableau Polska – i spokojnie tamten trener mógłby pojawić się u Łukasza na szkoleniu. Tutaj dowiedziałam się wielu istotnych informacji, których nie było u mnie… Naprawdę – pełen szacun ;)


Prowadzący na szóstkę, interakcja z grupą na sali i z online bardzo, bardzo dobra! Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, bo mimo wersji online nie czuję żeby kontakt był uszczuplony – powiem więcej, taka wersja online podoba mi się nawet bardziej z uwagi na fakt że mogę mieć podłączony swój komputer i monitory.


Możliwość uczestniczenia w kursie zdalnym oceniam jako dużą zaletę, nie miałam żadnych trudności z tą formą szkolenia, przeciwnie jest to dla mnie atut, ponieważ jestem spoza Warszawy zdalne uczestnictwo sporo ułatwia, świetny prowadzący wszystko bardzo dobrze tłumaczył.


Był to najlepszy kurs w jakim brała udział, bardzo pozytywne wrażenie jeśli chodzi o osobę prowadzącą szkolenie (bardzo duża wiedza, dobra interakcja z grupą, odpowiedzi na pojawiające się pytania) pod kątem programu kursu (bardzo dużo treści w krótkim czasie) oraz pozytywna ocena strony organizacyjnej (dobre materiały).


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw