Program Doktorski "Ekonomia i finanse", prowadzony w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW

PL_zwykly.png

4-letni program stacjonarnych studiów doktorskich z dyscypliny "Ekonomia i finanse", realizowany jest w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany i dopasowany do zainteresowań oraz projektu naukowego młodego badacza oraz realizowany pod kierunkiem wybranego promotora. Program kształcenia może być realizowany w języku polskim, lub w całości w języku angielskim. Zawiera obowiązkową część wspólną w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, wzbogaconą o kursy z zaawansowanej makroekonomii, zaawansowanej mikroekonomii, zaawansowanej ekonometrii, rozbitej na kilka programów metodologicznych. Pozostałą część programu stanowią przedmioty specjalistyczne, których wyboru dokonują doktoranci w uzgodnieniu z promotorami.

Dzięki takiej konstrukcji studiów doktoranckich, poza solidną wiedzą teoretyczną i ekonometryczną, doktoranci mają możliwość pogłębienia wiedzy specjalistycznej w ramach kursów dodatkowych, prowadzonych przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. Przygotowywanie rozprawy doktorskiej obejmuje samodzielne (pod kierunkiem promotora) opisanie ważnego problemu ekonomicznego.

Studia doktoranckie przygotowują absolwentów do pracy zarówno w charakterze badaczy zatrudnionych w ośrodkach akademickich polskich i zagranicznych, jak i do udziału w życiu gospodarczym i publicznym na szczeblach kierowniczych i eksperckich. Absolwenci posiadają kwalifikacje pozwalające na samodzielne prowadzenie badań naukowych, udział w projektach badawczych, przygotowywanie publikacji naukowych, ale także podejmowanie konkretnych zadań praktycznych i ich rozwiązywanie. Ważnym elementem sylwetki doktoranta jest także umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych we wszystkich podstawowych specjalnościach ekonomii, a także zaawansowanych kursów w ramach własnej specjalności.

W tym procesie otrzymują podstawy teoretyczne i metodologiczne, a także nowoczesne narzędzia analizy danych do prowadzenia własnych oryginalnych badań, pod nadzorem wiodących naukowców reprezentujących ekonomię i inne dyscypliny obecne w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych.

Program jest realizowany głównie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który posiada najwyższą kategorię naukową A + i jest od wielu lat klasyfikowany jako najlepszy w kraju wg rankingu IDEAS/REPEC.


Rekrutacja 2021


Pierwszym krokiem rekrutacji jest dokonanie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW oraz złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, którego niezbędnymi elementami są m.in.:

 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego (do 14 000 znaków);
 • oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki naukowej.

Wybór Promotora należy do Kandydata. Przejście do strony z wyszukiwarką promotorów uniwersyteckich, na której znajdują się zainteresowania badawcze przyszłych opiekunów oraz dane kontaktowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce poświęconej rekrutacji.


Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Postępowanie na studia jest dwuetapowe:

 • I etap to to ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
 • II etap - rozmowa kwalifikacyjna. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 100 punktów:

 • I etap: – 60 punktów (liczba punktów wymagana do zakwalifikowania do II etapu – 30 punktów);
 • II etap: – 40 punktów. 
Minimalny próg kwalifikacji: Uzyskanie co najmniej 50 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego, w tym co najmniej 30 punktów z I etapu i co najmniej 20 punktów z II etapu postępowania kwalifikacyjnego. 

Harmonogram rekrutacji

ETAP PIERWSZY

Harmonogram rekrutacji zostanie podany wkrótce
 • rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW, wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł
 • oraz złożenie podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej. W wymaganych dokumentach znajduje się wykaz wszystkich niezbędnych elementów podania.

Na tym etapie należy przygotować:

Komisja Rekrutacyjna dokonuje na podstawie załączonych do systemu IRK dokumentów oceny projektu badawczego oraz aktywności naukowej Kandydata i na tej podstawie ogłasza harmonogram rozmów rekrutacyjnych. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie min. 30 pkt z pierwszej części postępowania.
ETAP DRUGI

Harmonogram rekrutacji zostanie podany wkrótce
 • rozmowy rekrutacyjne
Po przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych następuje ogłoszenie listy rankingowej.
 
Kalendarz rejestracji zostanie podany wkrótce
 • przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do Szkoły wskazujące wybraną dyscyplinę, w której kandydat planuje podjąć kształcenie, wydrukowane z systemu IRK;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów; w przypadku osób, które kończą studia magisterskie, oświadczenie o dostarczeniu zaświadczenia o obronie lub dyplomu studiów magisterskich, najpóźniej do dnia 18 września 2021 r.
 • opis wstępnej propozycji projektu badawczego nie dłuższy niż 14 000 znaków ze spacjami; opis zawiera bibliografię, która nie wlicza się do limitu znaków;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku; (w szczególności: publikacje, prace badawcze i organizacyjne w stowarzyszeniach naukowych, udział w konferencjach naukowych, udział w projektach badawczych, nagrody, wyróżnienia, staże badawcze, ukończone szkolenia na temat umiejętności badawczych, działania popularyzujące naukę, działania w organach reprezentujących stowarzyszenia naukowe, doświadczenie zawodowe)
 • skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność naukową, nie więcej niż dwa pełne skany – uznanych przez siebie za najważniejsze – artykułów lub rozdziałów w pracach zbiorowych; potwierdzeniem pozostałych publikacji kandydata są skany stron tytułowych;
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole;
 • skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej oraz o liczbie doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem;
 • fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację;
 • oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego lub promotora;
 •  oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Szczegółowe kryteria oceny

Projekt badawczy (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

 1. zdefiniowanie problemu badawczego np. celu, pytań badawczych, hipotez (0-10 pkt);
 2. adekwatność proponowanych metod (0-10 pkt);
 3. osadzenie projektu w kontekście dotychczasowych badań i znajomość literatury (0-10 pkt);
 4. oryginalność proponowanej problematyki i metodologii (0-10 pkt). 

Aktywność naukowa kandydata (maksymalna liczba punktów – 20)

Przy ocenie aktywności naukowej bierze się pod uwagę, potwierdzone skanami:

 1. aktywny udział w konferencjach naukowych np. wygłoszenie referatu, prezentacja posteru (0-4 pkt);
 2. udział w projektach badawczych (0-5 pkt);
 3. publikacje naukowe i popularnonaukowe (0-6 pkt);
 4. działalność organizacyjna związana z nauką np. działalność w kołach naukowych, organizacja konferencji (0-2 pkt);
 5. staże naukowe, stypendia, otrzymane nagrody związane z działalnością naukową (0-3 pkt).

W przypadku osiągnięć wieloautorskich konieczne jest określenie przez kandydata swojego procentowego udziału w osiągnięciu. 


 Rozmowa kwalifikacyjna (maksymalna liczba punktów – 40)

Przy ustaleniu oceny rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę:

 1. jakościową ocenę rozmowy na temat projektu badawczego (0-20 pkt);
 2. rozeznanie w podejmowanej problematyce, wiedzę merytoryczną, poprawność językową oraz umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym dla dyscypliny, w której ma odbywać się kształcenie (0-20 pkt).

Program studiów

Program kształcenia obejmuje 8 semestrów i znajdują się w nim zajęcia wspólne dla wszystkich szkół doktorskich, zajęcia wspólne w ramach szkoły i zajęcia dyscyplinowe. Program można realizować w języku polskim lub języku angielskim.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla wszystkich doktorantów

 • Dydaktyka Szkoły Wyższej
 • Etyka
 • Prawo autorskie
 • Transfer wiedzy
 • Pozyskiwanie grantów
 • Wystąpienia publiczne

Zajęcia wspólne Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
 • Warsztat metodyczny z zakresu dydaktyki
 • Warsztat naukowca w dziedzinie nauk społecznych, przedmioty do wyboru:
  • Pisanie artykułów i strategie publikacyjne
  • Systematyczne przeglądy literatury naukowej
  • Pisanie aplikacji grantowych i stypendialnych
  • Warsztat pisarstwa naukowego - od raportu z badań do eseju
  • Badania na zlecenie i na konkurs
  • Paper writing: from first ideas to successful submission
  • Pisanie artykułów i strategie publikacyjne II
 • Rozwój naukowy  - zajęcia indywidualne z promotorem
 • Zajęcia metodologiczne i metodyczne, przedmioty do wyboru:
  • Przyczynowość w naukach społecznych
  • Paradygmaty teoretyczne nauk społecznych
  • Najważniejsze problemy współczesnego świata. Perspektywa geograficzna
  • Współczesna analiza polityczna/Contemporary political analysis
  • Teoria ugruntowana w badaniach organizacji
  • Metody statystyczne w naukach społecznych
  • Zaawansowane metody statystyczne
  • Programowanie badań w PsychoPy
  • Nowe źródło informacji. Big Data
  • Praca nad doktoratem z nauk prawnych: uwagi metodologiczne
  • Zastosowanie programów komputerowych w gromadzeniu i analizie danych jakościowych
  • Logika
  • Teoria racjonalnego wyboru i teorie formalne w naukach społecznych
  • Metody estymacji efektów przyczynowych
  • Zaawansowane metody jakościowe w naukach społecznych
  • Metody badań medioznawczych: od analizy zawartości i dyskursu przez ankiety po badania biometryczne
  • Analiza przestrzenna w badaniach społecznych
  • Prawna i strukturalna współzależność państwa i Unii Europejskiej
  • Metoda porównawcza w naukach społecznych
  • Współczesne teorie pomiaru edukacyjnego
  • Metody ewaluacji polityk publicznych
  • Szeregi czasowe i panele dynamiczne / Time series and dynamic panel data
  • Dane na poziomie jednostki / Micro data analysis
  • Przestrzenna analiza danych / Spatial data analysis
 • Konferencja interdyscyplinarna
 • Seminarium Szkoły
 • Seminarium Dyscypliny
 • Seminarium Doktoranta

Zajęcia dziedziny "Ekonomia i Finanse"

 • Advanced Microeconomics
 • Advanced Macroeconomics
 • Advanced Finance

Szczegółowy Program Szkół Doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego.


Stypendia

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium: 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów oraz 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.


Kontakt

Sekretariat Szkół Doktorskich

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Sprawy realizowane na Wydziale: Seminarium WNE, Praktyki Dydaktyczne.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw