Studia doktoranckie indywidualne

Uchwała nr 18/2005
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
w sprawie
prowadzenia przewodów doktorskich na WNE UW
dla osób, nie będących studentami studiów doktoranckich
z dnia 9 listopada 2005

  1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych dopuszcza postępowanie o nadanie stopnia doktora dla osób, które nie są studentami stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktorskich prowadzonych przez WNE.
  2. Doktorant, któremu Rada Wydziału otwiera przewód doktorski, jest zobowiązany w ciągu 5 lat zdać wymagane przepisami egzaminy (z ekonomii, dyscypliny dodatkowej, języka obcego nowożytnego), przygotować pod kierunkiem promotora i złożyć pracę doktorską. W przypadku niespełnienia przez doktoranta ww. wymagań w ciągu 5 lat Rada Wydziału zamyka jego przewód doktorski.
  3. W trosce o jakość doktoratów pisanych i bronionych w tym trybie postępowanie zmierzające do nadania stopnia doktora zawiera pisemny egzamin z ekonomii składający się z trzech części: mikroekonomii, makroekonomii i metod ilościowych w ekonomii. Egzamin obejmuje taki sam program, jaki obowiązuje studentów stacjonarnych studiów doktoranckich. Kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich wyznacza termin egzaminu i jest zobowiązany do nadzoru na jego przeprowadzeniem. Do jego kompetencji należą również wszystkie sprawy formalne związane z tym egzaminem, w tym zwolnienia z całości lub części na podstawie świadectw zdania egzaminu obejmującego ten sam program w innej uczelni, gwarantującej wysokie wymagania w stosunku do egzaminowanych.
  4. Z tytułu otwarcia przewodu doktorskiego doktorantowi - eksternowi przysługuje opieka promotora imiennie wyznaczonego w uchwale o otwarciu przewodu doktorskiego, prawo do zdawania egzaminów objętych postępowaniem doktorskim oraz przeprowadzenie procedury obrony pracy doktorskiej włącznie z uzyskaniem recenzji przedłożonej rozprawy.
  5. Wysokość opłat za przewód doktorski ustala się na 13 583 zł. Opłatę wnosi doktorant w 2 równych ratach po 6 791,50 zł każda. Pierwsza płatna przed wystąpieniem do Rady Wydziału o otworzenie przewodu doktorskiego. Druga przed wystąpieniem do Rady Wydziału o skierowanie pracy doktorskiej do recenzji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku niespełnienia warunków niezbędnych do uzyskania stopnia doktora.
  6. Doktoranci - eksterni przygotowując się do egzaminów doktorskich z ekonomii mogą brać udział w zajęciach oferowanych doktorantom studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych za odrębną opłatą. Jej wysokość za każdą z trzech części ustala się w wysokości 3.000 zł.

Tryb eksternistyczny uzyskiwania doktoratów na WNE wymaga większego niż do tej pory zdyscyplinowania; z tego powodu zaproponowano: 5-letni okres trwania przewodu doktorskiego oraz wpłatę należności z tytułu postępowania doktorskiego momencie wystąpienia o wszczęcie przewodu doktorskiego.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw