Rekrutacja na studia II stopnia

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 190
c\0xlZ|Y23-PF9o*tGHN^!$S]#[VBvkbO^9woHH1yxzlP*/T.q@

Rekrutacja na studia II stopnia

Rekrutacja na WNE UW krok 1

Rekrutacja na WNE UW krok 2

Rekrutacja na WNE UW krok 3

 Rejestracja  Kwalifikacja  Przyjęcie na studia


Rekrutacja w 3. krokach

  kko1.jpg

Rejestracja

 • Zwróć uwagę na terminy rekrutacji.
 • Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: podaj wymagane dane.
 • Wybierz kierunek i wypełnij wymagane pola w systemie IRK
  • W przypadku studiów w języku polskim wymaga się informacji dotyczącej średniej ocen z toku studiów, posiadania statusu uczelni badawczej przez instytucję macierzystą oraz współczynnika godzin (szczegóły na dole strony)
  • W przypadku studiów w języku angielskim wymagane jest załączenie dokumentów. 
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (85 PLN na indywidualny numer konta podany w IRK)
 • Zamieść w systemie wymagane dokumenty 
  • jeśli bierzesz udział w rekrutacji na studia stacjonarne w języku angielskim załącz Research Experience Letter, kartę przebiegu studiów i zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2
  • jeśli jesteś obcokrajowcem z dyplomem zagranicznym i bierzesz udział w rekrutacji na studia w języku polskim powinieneś załączyć do konta certyfikat znajomości języka polskiego lub zaświadczenie udziału w teście poziomującym UW z rekomendacją kursu na poziomie C1
  kko2.jpg

Kwalifikacja

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji umieszczone zostały na dole strony. W trakcie kwalifikacji Komisja sporządza listę rankingową i kwalifikuje osoby z najwyższym wynikiem w ramach limitu miejsc. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego są umieszczane na koncie kandydata w systemie IRK oraz wywieszane na stronie WNE UW.

  kko1.jpg

Przyjęcie na studia

Wstępnie zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani do przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie (patrz: Wymagane dokumentyterminy). Dokumenty składa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (adres: ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa). Dokładne godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zostaną podane po ogłoszeniu wyników rankingu i listy osób wstępnie zakwalifikowanych na studia.

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w podanych terminach skutkuje przyjęciem na studia. Osoby wstępnie zakwalifikowane, które nie złożyły dokumentów w wymaganych terminach, nie są brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym i otrzymują  decyzję o nieprzyjęciu na studia.

W przypadku gdy po złożeniu dokumentów (w I terminie ich przyjmowania) przez osoby wstępnie zakwalifikowane na studia pozostały wolne miejsca, są one oferowane kolejnym kandydatom z listy rankingowej (rezerwowej). Osoby te są zobowiązane w kolejnych, wskazanych im terminach (tzw. turach składania dokumentów) dostarczyć dokumenty na Wydział Nauk Ekonomicznych. Dostarczenie dokumentów skutkuje przyjęciem na studia.

 

 
 
 

Zasady kwalifikacji (przeliczania punktów) na II stopień na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych)

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie dotychczasowego toku studiów. Na podstawie punktów tworzy się listy rankingowe. Listy określają kolejność kwalifikowania kandydatów w ramach ustalonego limitu miejsc. 

Studia w języku polskim

 • Studia stacjonarne

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie średniej ocen, posiadania statusu uczelni badawczej przez instytucję macierzystą oraz wskaźnika dotyczącego wybranych przedmiotów. Kwalifikacja prowadzona jest dla każdego kierunku oddzielnie.

Na kierunki: "Ekonomia" oraz "Finanse i rachunkowość" kwalifikowani są Kandydaci z wynikiem nie niższym niż 300 pkt., na kierunek "Informatyka i Ekonometria" - nie niższym niż 350 pkt.

 • Studia niestacjonarne (wieczorowe)

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie średniej ocen, posiadania statusu uczelni badawczej przez instytucję macierzystą oraz wskaźnika dotyczącego wybranych przedmiotów. 

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK na wspólny kierunek "Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria". Na studia kwalifikowani są Kandydaci z wynikiem nie niższym niż 260 pkt. 

Wybór kierunku i specjalności studiów jest deklarowany podczas składania dokumentów. 

Wzory przeliczania punktów dla dyplomów polskich uczelni

SuxŚxW

Su  - współczynnik posiadania przez instytucję wydającą dyplom statusu 'uczelni badawczej' (Konkurs MNiSW "Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza") w roku rekrutacji na studia UW

 • posiadanie statusu uczelni badawczej = współczynnik 100,
 • brak statusu uczelni badawczej = współczynnik 80.

Ś - średnia uzyskana na studiach zgodnie z zaświadczeniem

 • dane wprowadzone do IRK podczas rejestracji (na podstawie informacji w USOSweb [dla studentów>dyplomy] lub zaświadczenia z dziekanatu studiów)
 • zaświadczenie/suplement do dyplomu w wersji elektronicznej powinno zostać zamieszczone w IRK, zaświadczenie/suplement w wersji papierowej dostarczone powinny zostać dopiero wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na studia
 • średnia z toku studiów rozumiana jest jako średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów

W - współczynnik zajęć (1,2 lub 1)

 •  "1,2" w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii
  2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki
  3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej 
  4. kandydat w trakcie studiów, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający jeden z tych warunków są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.
 • "1" w pozostałych przypadkach.
 

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

  1. Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
  2. Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen.
  3. Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów.
  4. Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.

Formularz aplikacyjny w systemie IRK:
 1. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny udostępniony w systemie IRK po zapisie na wybray kierunek, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego powyżej.
  1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną WNE UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik opisany powyżej.
  2. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 3c. Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji podjęta w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia innych przedmiotów).
  3. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na WNE UW. Treści programowe realizowane na WNE UW są dostępne za pośrednictwem strony internetowej WNE UW, a także na portalu USOSWEB WNE UW. 

Sylabusy, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku kandydaci są zobowiązani udokumentować przez umieszczenie skanów potwierdzających ten fakt na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia rejestracji. Skany zamieszczone po tym terminie nie muszą zostać uwzględnione przez komisję.

 

Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.


Wzory przeliczania punktów dla dyplomów zagranicznych uczelni
Kandydaci przyjmowani są na takich samych zasadach jak kandydaci z dyplomem polskim. W miejscu współczynnika posiadania przez instytucję wydającą dyplom statusu 'uczelni badawczej' brana jest pod uwage pozycja uczelni w Rankingu Szanghajskim w roku rekrutacji na UW gdzie:
 • pozycja 1-500 = współczynnik 100,
 • dalsze pozycje = współczynnik 80),

Kandydaci dodatkowo zobowiązani są do poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B2 (więcej informacji w zakładce "Znajomość języka polskiego").


Co należy zrobić

Przed upływem terminu rejestracji należy:

 • zarejestrować się w systemie IRK, wybrać kierunek, opłacić rekrutację. Należy wprowadzić informację o średniej ocen oraz efektach kształcenia, na podstawie której Komisja przyznaje punkty rekrutacyjne, kandydaci przekazują dane za pośrednictwem formularza na koncie IRK przy zapisie na dany kierunek studiów. Brak formularza skutkuje nieuwzględnieniem kandydata w procesie rekrutacji. Załączyć skany wymaganych dokumentów.  

Po zakwalifikowaniu na studia należy:

 • złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że w przypadku składania zaświadczenia o obronie należy również złożyć zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów. W przypadku złożenia dyplomu i suplementu zaświadczenie nie jest konieczne.

Uwaga: Kandydat podaje średnią ocen w systemie IRK po sprawdzeniu jej w USOSwebie (dla studentów>dyplomy) lub skonsultowaniu z Dziekanatem studiów macierzystej uczelni. Podając dane, kandydat oświadcza, że są one zgodne ze stanem rzeczy. W przypadku podania przez kandydata nieprawdziwych danych Komisja Rekrutacyjna może cofnąć decyzję o pozytywnej kwalifikacji. 


Znajomość języka polskiego
Kandydaci z dyplomem zagranicznym, aplikujący na studia prowadzone w języku polskim, są zobowiązani dodatkowo do poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B2.
 
Kandydaci zamieszczają na swoim koncie w systemie IRK jeden z poniższych dokumentów, zaświadczajacych o znajomości języka polskiego, honorowany przez Uniwersytet Warszawski.
 

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do testu on-line sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1, co odpowiada znajomości języka na poziomie B2.

Kandydat jest zobowiązany do zamieszczenia certyfikatu z testu on-line na indywidualnym koncie w systemie IRK. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Aby wziąć udział w teście, należy:

 1. Zarejestrować się na platformie COME oraz
 2. Napisać emaila na adres c\0xlZ|Y23-PF9o*tGHN^!$S]#[VBvkbO^9woHH1yxzlP*/T.q@ z prośbą o chęci udziału w teście poziomującym z języka polskiego, podając w treści maila adres email zarejestrowany na platformie COME.

Znajomość języka angielskiego

Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Znajomość języka angielskiego może być udokumentowana jednym z dokumentów wymaganych przez Uniwersytet Warszawski przy podejmowaniu studiów w języku angielskim lub też innym dokumentem, zaakceptowanym przez Komisję Rekrutacyjną (np. zaliczonym lektoratem z języka angielskiego na poziomie min. B2 z poprzednich studiów Kandydata).

Kandydaci, którzy nie posiadają stosownego dokumentu, proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną: c\0xlZ|Y23-PF9o*tGHN^!$S]#[VBvkbO^9woHH1yxzlP*/T.q@


Studia w języku angielskim

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie Research Experience Letter oraz wybranych przedmiotów z toku studiów. Kwalifikacja prowadzona jest według list rankingowych - na studia kwalifikowani są Kandydaci z wynikiem nie niższym niż 30 pkt.

Absolwenci WNE UW mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za studia zgodnie z Uchwałą nr. 16 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych

International Economics - wzór przeliczenia punktów
 1. Na podstawie wymienionych dokumentów zostanie sporządzony ranking kandydatów, punkty rankingowe stanowią sumę poniższych elementów:

1. Research Experience Letter (max 30 pkt.):

  • wartość merytoryczna dokonań kandydata (10 pkt);
  • zbieżność projektów z zakresem studiów, na które aplikuje kandydat (10 pkt.);
  • związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną/ zawodową kandydata (10 pkt,);

2. Punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów (max 70 pkt). Za każdy przedmiot można otrzymać max 10 pkt.;

Liczba punktów za każdy przedmiot to iloczyn:

  • uzyskanej oceny (Wyniki uzyskane w innej skali, niż stosowana w Uniwersytecie Warszawskim tj. 2-5, zostaną do niej przyrównane)
  • współczynnika za status uczelni badawczej, posiadanie statusu uczelni badawczej – współczynnik 2, brak – współczynnik 1,5.
  • w przypadku dyplomów zagranicznych brana pod uwagę jest pozycja uczelni w Rankingu Szanghajskim w roku rekrutacji na studia UW, gdzie:
   • Pozycja 1-500 - współczynnik 2, 
   • dalsze pozycje - współczynnik 1,5.
     


Łącznie w procedurze rekrutacji można uzyskać 100 pkt.
próg punktowy: 30 pkt.

Przedmioty punktowane w rekrutacji (posiadające co najmniej 3 pkt ECTS):

   • Mikroekonomia
   • Makroekonomia
   • Statystyka matematyczna
   • Rachunek prawdopodobieństwa
   • Ekonometria
   • Analiza matematyczna
   • Międzynarodowe stosunki gospodarcze/Teoria handlu/Teoria wymiany międzynarodowej
   • Wybrany przedmiot ekonomiczny (inny niż wskazane).W przypadku jeśli kandydat (spoza WNE UW) odbył kurs, który odpowiada tematyce wyżej wymienionych, lecz posiada inną nazwę, do dokumentów warto dołączyć sylabus zajęć. Formularz godzin i ocen wypełniany jest po wyborze kierunku w systemie IRK. 


Data Science and Business Analytics - wzór przeliczenia punktów

Na podstawie wymienionych dokumentów zostanie sporządzony ranking kandydatów, punkty rankingowe stanowią sumę poniższych elementów:

 1. Research Experience Letter (max 30 pkt.):

  • wartość merytoryczna dokonań kandydata (10 pkt);
  • zbieżność projektów z zakresem studiów, na które aplikuje kandydat (10 pkt.);
  • związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną/ zawodową kandydata (10 pkt,);

  2. Punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów (max 70 pkt). Za każdy przedmiot można otrzymać max 10 pkt.;

  Liczba punktów za każdy przedmiot to iloczyn:

  • uzyskanej oceny (Wyniki uzyskane w innej skali, niż stosowana w Uniwersytecie Warszawskim tj. 2-5, zostaną do niej przyrównane)
  • współczynnika za status uczelni badawczej, posiadanie statusu uczelni badawczej – współczynnik 2, brak – współczynnik 1,5.
  • w przypadku dyplomów zagranicznych brana pod uwagę jest pozycja uczelni w Rankingu Szanghajskim w roku rekrutacji na studia UW, gdzie:
   • Pozycja 1-500 - współczynnik 2, 
   • dalsze pozycje - współczynnik 1,5.


Łącznie w procedurze rekrutacji można uzyskać 100 pkt.

próg punktowy: 30 pkt.


Przedmioty punktowane w rekrutacji.  Kandydat może wybrać nie więcej niż 7 z nich:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Statystyka matematyczna
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Ekonometria
 • Analiza matematyczna
 • Finanse
 • Programowanie komputerowe w R, 
 • Programowanie komputerowe w Python, 
 • Programowanie komputerowe w SAS,
 • Programowanie komputerowe w innym języku
 • Przetwarzanie danych w SQL (lub w innym języku),
 • Analiza szeregów czasowych
 • Wybrany przedmiot matematyczny (inny niż wskazane, możliwe jest wskazanie jednego takiego przedmiotu).


W przypadku jeśli kandydat (spoza WNE UW) odbył kurs, który odpowiada tematyce wyżej wymienionych, lecz posiada inną nazwę, do dokumentów należy dodać sylabus zajęć. Formularz godzin wypełniany jest po wyborze kierunku w systemie IRK. 


Quantitative Finance - wzór przeliczenia punktów

Na podstawie wymienionych dokumentów zostanie sporządzony ranking kandydatów, punkty rankingowe stanowią sumę poniższych elementów:

1. Research Experience Letter (max 30 pkt.):

  • wartość merytoryczna dokonań kandydata (10 pkt);
  • zbieżność projektów z zakresem studiów, na które aplikuje kandydat (10 pkt.);
  • związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną/ zawodową kandydata (10 pkt,);

2. Punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów (max 70 pkt). Za każdy przedmiot można otrzymać max 10 pkt.;

Liczba punktów za każdy przedmiot to iloczyn:

  • uzyskanej oceny (Wyniki uzyskane w innej skali, niż stosowana w Uniwersytecie Warszawskim tj. 2-5, zostaną do niej przyrównane)
  • współczynnika za status uczelni badawczej, posiadanie statusu uczelni badawczej – współczynnik 2, brak – współczynnik 1,5
  • w przypadku dyplomów zagranicznych brana pod uwagę jest pozycja uczelni w Rankingu Szanghajskim w roku rekrutacji na studia UW, gdzie:
   • Pozycja 1-500 - współczynnik 2, 
   • dalsze pozycje - współczynnik 1,5.

 


Łącznie w procedurze rekrutacji można uzyskać 100 pkt.
próg punktowy: 30 pkt.

Przedmioty punktowane w rekrutacji (posiadające co najmniej 3 pkt ECTS):

 • Mikroekonomia,
 • Makroekonomia,
 • Statystyka matematyczna,
 • Rachunek prawdopodobieństwa,
 • Ekonometria,
 • Analiza matematyczna,
 • Finanse,
 • Programowanie z zakresu data science w R, Python, SAS,
 • Programowanie obiektowe w C++, C#, Java,
 • Przetwarzanie danych w SQL (lub w innym języku),
 • Analiza szeregów czasowych,
 • Wybrany przedmiot matematyczny lub finansowy (inny niż wskazane, możliwe jest wskazanie jednego takiego przedmiotu),
 • Projekty komercyjne/akademickie (możliwe jest wskazanie dwóch projektów).
W przypadku jeśli kandydat (spoza WNE UW) odbył kurs, który odpowiada tematyce wyżej wymienionych, lecz posiada inną nazwę, do dokumentów należy dodać sylabus zajęć. Formularz godzin wypełniany jest po wyborze kierunku w systemie IRK. 

Research Experience Letter

Research Experience Letter to dokument przedstawiający opis doświadczeń Kandydata, związanych z dziedziną studiów, na które aplikuje, potwierdzony przez opiekunów projektów.

Pod uwagę brane będą projekty, realizowane w ramach studiów, działalności studenckiej, pracy naukowo-badawczej oraz doświadczenia zawodowego.

Research Experience Letter powinien zawierać minimum dwa projekty i być w języku angielskim.

Niezbędne elementy Research Experience Letter:

 • Opis merytoryczny projektów i charakteru udziału Kandydata w projektach
 • Dane i funkcja opiekuna każdego z projektów
 • Potwierdzenie przez opiekuna/opiekunów projektu/ów podpisem/pieczątką zawartych danych

Punktowane elementy Research Experience Letter ( łącznie 30 pkt):

 • wartość merytoryczną dokonań kandydata (10 pkt);
 • zbieżność projektów z zakresem studiów, na które kandydat aplikuje (10 pkt);
 • związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną /zawodową kandydata (10 pkt).

Przykłady aktywności:

 • Przedmiot zrealizowany w trakcie poprzednich studiów Kandydata, związany merytorycznie z kierunkiem, na który kandydat aplikuje oraz opis wykorzystanych metod i narzędzi naukowych w trakcie realizacji przedmiotu
 • Projekt zrealizowany w trakcie studiów, także w ramach realizowanego przedmiotu
 • Praca dyplomowa (licencjacka/magisterska) zbieżna z kierunkiem studiów WNE UW
 • Działalność w kole naukowym i realizowane projekty zbieżne z kierunkiem studiów
 • Udział w organizacji wydarzenia naukowego
 • Prezentacja swojej publikacji na konferencji
 • Publikacja w magazynie branżowym
 • Udział w konkursie związanym z dziedziną studiów
 • Doświadczenie zawodowe

 Przykładowy formularz Research Experience Letter [.doc] [.pdf]


Co należy zrobić

Przed upływem terminu rejestracji kandydaci muszą dołączyć do konta w IRK:

 1. dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o obronie. Dyplom ukończenia wydany w innym języku niż polski/angielski wymaga tłumaczenia przysięgłego oraz legalizacji/apostille,
 2. poświadczone dokumenty dotyczące przebiegu ukończonych studiów, ich programu i uzyskanych ocen (karta przebiegu studiów/suplement do dyplomu z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów),
 3. certyfikat znajomości języka angielskiego: [lista ceryfikatów]
 4. Research Experience Letter - dokument przedstawiający opis doświadczeń, związanych z dziedziną studiów, na które aplikują, potwierdzonych przez opiekunów projektów. Pod uwagę brane będą projekty, realizowane w ramach studiów, działalności studenckiej, pracy naukowo-badawczej oraz doświadczenia zawodowego. Należy przedstawić minimum dwa projekty,
 5. Potwierdzenie płatności opłaty rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu na studia należy:

 • złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. 

Znajomość języka angielskiego

Na studia prowadzone w języku angielskim, wymagane jest dodatkowo potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2. Kandydaci muszą legitymować się znajomością języka angielskiego jednym z wymaganych dokumentów dla kandydatów na studia II stopnia. Stosowny dokument nalezy załączyć na koncie Kandydata w systemie IRK.

Spis dokumentów, honorowanych przez Uniwersytet Warszawski, potwierdzajacych znajomość języka angielskiego.

Kandydaci, którzy nie posiadają stosownego dokumentu, proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną: c\0xlZ|Y23-PF9o*tGHN^!$S]#[VBvkbO^9woHH1yxzlP*/T.q@

 
 

Zasady kwalifikacji na II stopień studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu dwóch parametrów:

 1. współczynnika posiadania przez instytucję wydającą dyplom statusu 'uczelni badawczej' (Konkurs MNiSW "Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza") w roku rekrutacji na studia UW:
  • posiadanie statusu uczelni badawczej - współczynnik 100,
  • brak - współczynnik 80,

2. średniej uzyskanej na studiach.

Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Znajomość języka angielskiego może być udokumentowana jednym z dokumentów wymaganych przez Uniwersytet Warszawski przy podejmowaniu studiów w języku angielskim lub też innym dokumentem, np. zaliczonym lektoratem z języka angielskiego na poziomie min. B2 z poprzednich studiów Kandydata. 
 
W przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym, kwalifikowani są na takich samych zasada co kandydaci z dyplomem polskim, gdzie w miejscu współczynnika posiadania przez instytucję wydającą dyplom statusu 'uczelni badawczej' brana jest pod uwagę pozycja uczelni w Rankingu Szanghajskim w roku rekrutacji na UW gdzie:
 • pozycja 1-500 = współczynnik 100,
 • dalsze pozycje = współczynnik 80),

Kandydaci dodatkowo zobowiązani są do poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B2 (więcej informacji w zakładce "Znajomość języka polskiego").

Kandydaci, którzy nie posiadają stosownego dokumentu, proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną: c\0xlZ|Y23-PF9o*tGHN^!$S]#[VBvkbO^9woHH1yxzlP*/T.q@

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 250 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 500.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw