Rekrutacja na studia II stopnia

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 190
&\KF2QXw1y'!0[I`M89/BHdA]#[vB35'F6[v[CwyARVEEyn4QU*

Rekrutacja na studia II stopnia

Rekrutacja na WNE UW krok 1

Rekrutacja na WNE UW krok 2

Rekrutacja na WNE UW krok 3

 Rejestracja  Kwalifikacja  Przyjęcie na studia


Rekrutacja w 3. krokach

  kko1.jpg

Rejestracja

 • Zwróć uwagę na terminy rekrutacji.
 • Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uw.edu.pl): podaj wymagane dane.
 • Wybierz kierunek i wypełnij wymagane pola w systemie IRK, 
  • W przypadku studiów w języku polskim wymaga się informacji dotyczącej liczby godzin wybranych przedmiotów oraz średniej ocen z toku studiów (szczegóły na dole strony)
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (80 PLN na indywidualny numer konta podany w IRK)
 • Dostarcz wymagane dokumenty 
  • jeśli bierzesz udział w rekrutacji w ramach 3. listy rankingowej na studia stacjonarne w języku polskim pamiętaj o dołączeniu zaświadczenia o przynależności do 10% najlepszych studentów lub o przyznaniu stypeniudm Rektora na ostatni rok studiów
  • jeśli bierzesz udział w rekrutacji na studia stacjonarne w języku angielskim załącz list motywacyjny, listy rekomendacyjne, kartę przebiegu studiów i zaświadczenie o znajomości języka angielskiego
  • jeśli bierzesz udział w rekrutacji na studia niestacjonarne-zaoczne (uwaga termin składania dokumentów wyznaczony jest po terminie rejestracji)
  • jeśli jesteś obcokrajowcem z dyplomem zagranicznym i bierzesz udział w rekrutacji na studia w języku polskim powinieneś załączyć do konta certyfikat znajomości języka polskiego lub zaświadczenie udziału w teście poziomującym UW na poziomie B2
  kko2.jpg

Kwalifikacja

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji umieszczone zostały na dole strony. W trakcie kwalifikacji Komisja sporządza listę rankingową i kwalifikuje osoby z najwyższym wynikiem w ramach limitu miejsc. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego są umieszczane na koncie kandydata w systemie IRK oraz wywieszane na stronie WNE UW.

  kko1.jpg

Przyjęcie na studia

Wstępnie zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani do przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie (patrz: Wymagane dokumentyterminy). Dokumenty składa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (adres: ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa). Dokładne godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zostaną podane razem z ogłoszeniem wyników rankingu i listy osób wstępnie zakwalifikowanych na studia.

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w podanych terminach skutkuje przyjęciem na studia. Osoby wstępnie zakwalifikowane, które nie złożyły dokumentów w wymaganych terminach, nie są brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym i otrzymują negatywną decyzję o przyjęciu na studia.

W przypadku gdy po złożeniu dokumentów (w I terminie ich przyjmowania) przez osoby wstępnie zakwalifikowane na studia pozostały wolne miejsca, są one oferowane kolejnym kandydatom z listy rankingowej (rezerwowej). Osoby te są zobowiązane w kolejnych, wskazanych im terminach (tzw. turach składania dokumentów) dostarczyć dokumenty na Wydział Nauk Ekonomicznych. Dostarczenie dokumentów skutkuje przyjęciem na studia.

Dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i przesyła pocztą sukcesywnie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 
 
 

Zasady kwalifikacji (przeliczania punktów) na II stopień na studiach stacjonarnych

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie dotychczasowego toku studiów. Na podstawie punktów tworzy się listy rankingowe. Listy określają kolejność kwalifikowania kandydatów w ramach ustalonego limitu miejsc. 

Studia w języku polskim

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie średniej ocen, jakości badawczej wydziału macierzystego oraz toku studiów (wybranych przedmiotów lub wyróżniających sukcesów w nauce - szczegóły poniżej). Kwalifikacja prowadzona jest na podstawie trzech list rankingowych - dla każdej specjalności/kierunku oddzielnie.

Wzory przeliczania punktów dla dyplomów polskich uczelni
 • 1. lista rankingowa dla absolwentów kierunków ekonomicznych
  • O x Ś x W
  • kandydat wprowadza odpowiednie dane o kategorii jednostki, średniej i liczbie godzin do systemu IRK 
 • 2. lista rankingowa dla absolwentów kierunków ścisłych
  • O x Ś x W
  • kandydat wprowadza odpowiednie dane o kategorii jednostki, średniej i liczbie godzin do systemu IRK 
 • 3. lista rankingowa dla absolwentów innych kierunków 
  • dotyczy tylko kandydatów, którzy na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę do przyjęcia na studia, uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadali przyznane stypendium Rektora. Podstawę do sporządzenia listy stanowi średnia ocen całego toku studiów wskazana w karcie przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu. 
  • zaświadczenie o średniej będącej w 10% wszystkich studentów lub potwierdzenie przyznanego Stypendium Rektora powinno zostać dostarczone drogą elektroniczną przed upływem terminu rejestracji.

Wyjaśnienie oznaczeń:

O  - ocena (kategoria) jednostki naukowej MNiSW 

 • kategoria A+ = współczynnik 100,
 • kategoria A = współczynnik 90,
 • kategoria B = współczynnik 80,
 • pozostałe i bez kategorii = współczynnik 70

Ś - średnia uzyskana na studiach zgodnie z zaświadczeniem

 • dane wprowadzone do IRK podczas rejestracji (na podstawie informacji w USOSweb [dla studentów>dyplomy] lub zaświadczenia z dziekanatu studiów)
 • zaświadczenie/suplement do dyplomu w wersji papierowej dostarczone powinny zostać dopiero wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na studia
 • średnia z toku studiów rozumiana jest jako średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów

W - współczynnik zajęć

 • w przypadku 1. listy rankingowej
  • współczynnik 1,2 w przypadku gdy program studiów obejmował co najmniej 90 h mikroekonomii i 90 h makroekonomii i 60 h ekonometrii 
  • współczynnik  1 w pozostałych przypadkach.
 • w przypadku 2. listy rankingowej
  • współczynnik  1,2 w przypadku gdy program studiów obejmował co najmniej 150 h analizy matematycznej lub 60 h  fizyki lub 60 h statystyki matematycznej
  • współczynnik 1 w pozostałych przypadkach.
 • nie dotyczy 3. listy rankingowej (kandydaci wpisują wartość "0" w formularzu IRK)

Uwagi:

 • W przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów, tj. oceny z zaliczeń i egzaminów). 
 • Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o studia; zostaje umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie ze wskazanymi w formularzu IRK danymi i/lub dostarczonymi dokumentami.
 • Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy pierwszej, następnie według listy drugiej i trzeciej. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy, kandydat jest wykreślany z pozostałych list rankingowych. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy pierwszej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy trzeciej. W praktyce oznacza to, że każda kandydatura weryfikowana jest najpierw pod kątem zajęć ekonomicznych (osoby spełniające warunki zostają zakwalifikowane na studia a ich kandydatura nie jest dalej weryfikowana), następnie zajęć ścisłych (osoby spełniające warunki zostają zakwalifikowane i nie są dalej weryfikowane), ostatecznie zaś pod kątem przynależności do 10% najlepszych studentów na toku studiów. 

Wzory przeliczania punktów dla dyplomów zagranicznych uczelni
 • 1. lista rankingowa dla absolwentów kierunków ekonomicznych
  • Ś x W
  • kandydat wprowadza odpowiednie dane o średniej i liczbie godzin do systemu IRK 
 • 2. lista rankingowa dla absolwentów kierunków ścisłych
  • Ś x W
  • kandydat wprowadza odpowiednie dane o średniej i liczbie godzin do systemu IRK 
 • 3. lista rankingowa dla absolwentów innych kierunków 
  • dotyczy tylko kandydatów, którzy na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę do przyjęcia na studia, uzyskali średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadali przyznane stypendium Rektora. Podstawę do sporządzenia listy stanowi średnia ocen całego toku studiów wskazana w karcie przebiegu studiów lub w suplemencie do dyplomu. 
  • zaświadczenie o średniej będącej w 10% wszystkich studentów lub potwierdzenie przyznanego Stypendium Rektora powinno zostać dostarczone drogą elektroniczną przed upływem terminu rejestracji.

Wyjaśnienie oznaczeń:

Ś - średnia uzyskana na studiach zgodnie z zaświadczeniem/suplementem

 • dane wprowadzone do IRK podczas rejestracji
 • zaświadczenie/suplement do dyplomu z informacją o średniej dostarczone powinny zostać dopiero wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na studia; dokumentowi powinno towarzyszyć przysięgłe tłumaczenie na język polski
 • średnia z toku studiów rozumiana jest jako średnia ocen z zaliczeń i egzaminów

W - współczynnik zajęć

 • w przypadku 1. listy rankingowej
  • >=650 pkt to współczynnik  100; 400-649 pkt to współczynnik 80; poniżej 400 pkt to współczynnik – 70.
  • punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów wymienionych w Tabeli 1 pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2 Tabela 1.)
 • w przypadku 2. listy rankingowej
  • >=650 pkt to współczynnik  100; 400-649 pkt to współczynnik 80; poniżej 400 pkt to współczynnik – 70.
  • punkty przyznaje się za godziny zajęć odbytych w trakcie studiów z przedmiotów wymienionych w Tabeli 2 pod warunkiem, że liczba godzin zajęć z tych przedmiotów nie jest niższa niż limit minimalnej liczby godzin (kolumna 2 Tabela 2)
 • nie dotyczy 3. listy rankingowej (kandydaci wpisują wartość "0" w formularzu IRK)

Uwagi:

 • 1 pkt równa się 1 godzinie zajęć.
 • Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).
 • W przypadku równej liczby punktów podstawowych o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje średnia ocen z zakończonego toku studiów, którego dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na wybrany program studiów (średnia ustalana jest na podstawie suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów obejmującej cały tok studiów, tj. oceny z zaliczeń i egzaminów). 
 • Kandydat na studia nie określa listy rankingowej, na podstawie której ubiega się o studia; zostaje umieszczony na wszystkich listach, do których się kwalifikuje zgodnie ze wskazanymi w formularzu IRK danymi i/lub dostarczonymi dokumentami.
 • Kandydaci są rekrutowani w pierwszej kolejności według listy pierwszej, następnie według listy drugiej i trzeciej. W przypadku zakwalifikowania kandydata na studia w ramach limitu przyjęć danej listy, kandydat jest wykreślany z pozostałych list rankingowych. Niewykorzystanie limitu przyjęć z listy pierwszej lub drugiej zwiększa limit przyjęć z listy trzeciej. W praktyce oznacza to, że każda kandydatura weryfikowana jest najpierw pod kątem zajęć ekonomicznych (osoby spełniające warunki zostają zakwalifikowane na studia a ich kandydatura nie jest dalej weryfikowana), następnie zajęć ścisłych (osoby spełniające warunki zostają zakwalifikowane i nie są dalej weryfikowane), ostatecznie zaś pod kątem przynależności do 10% najlepszych studentów na toku studiów. 

Tabela 1. Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach I puli przyjęć

Przedmioty

Limit punktów

Uwagi

Min

Max

 

Mikroekonomia

90

390

 

Makroekonomia

90

Bez Makroekonomii Gospodarki Otwartej

MSE lub Teoria Wymiany Międzynarodowej lub Makroekonomia Gospodarki Otwartej

90

 

Analiza matematyczna, algebra liniowa lub równoważne

150

360

 

Statystyka matematyczna

45

 „statystyka” lub „statystyka opisowa” nie jest równoważna

Rachunek prawdopodobieństwa

45

 

Ekonometria

45

 

Razem

0

750

 

Tabela 2.   Zasady punktacji dla sporządzenia list rankingowych w ramach II puli przyjęć

Przedmioty

Limit punktów

Uwagi

Min

Max

 

Analiza matematyczna, algebra liniowa lub równoważne

150

750

 

Statystyka matematyczna

45

 „statystyka” lub „statystyka opisowa” nie jest równoważna

Rachunek prawdopodobieństwa

45

 

Ekonometria

45

 

Fizyka

60

 

Razem

0

750

 


Co należy zrobić

Przed upływem terminu rejestracji należy:

 • zarejestrować się w systemie IRK, wybrać kierunek, opłacić rekrutację. Należy wprowadzić informację o średniej ocen oraz efektach kształcenia, na podstawie której Komisja przyznaje punkty rekrutacyjne, kandydaci przekazują dane za pośrednictwem formularza na koncie IRK przy zapisie na dany kierunek/specjalność studiów. Brak formularza skutkuje nieuwzględnieniem kandydata w procesie rekrutacji.
 • jeśli kandydat chce wziąć udział w rekrutacji w ramach trzeciej listy powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu studiów macierzystej uczelni lub kopię otrzymanej decyzji o przyznaniu Stypendium Rektora do Biura Rekrutacji drogą elektroniczną: &\KF2QXw1y'!0[I`M89/BHdA]#[vB35'F6[v[CwyARVEEyn4QU*. Zaświadczenie, o którym mowa wyżej to dokument wydany przez Dziekanat uczelni macierzystej potwierdzający, że średnia ze studiów uzyskana przez kandydata mieści się w 10% najwyższych średnich na danym kierunku. 

Po zakwalifikowaniu na studia należy:

 • złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że w przypadku składania zaświadczenia o obronie należy również złożyć zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów. W przypadku złożenia dyplomu i suplementu zaświadczenie nie jest konieczne.

Uwaga: Kandydat podaje średnią ocen w systemie IRK po sprawdzeniu jej w USOSwebie (dla studentów>dyplomy) lub skonsultowaniu z Dziekanatem studiów macierzystej uczelni; liczbę godzin z przedmiotów podaje zgodnie z kartą przebiegu studiów. Podając dane, kandydat oświadcza, że są one zgodne ze stanem rzeczy. W przypadku podania przez kandydata nieprawdziwych danych Komisja Rekrutacyjna może cofnąć decyzję o pozytywnej kwalifikacji. 


Znajomość języka polskiego

Weryfikacja poziomu języka polskiego (minimum B2). Zachęcamy kandydatów do wzięcia udziału w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW, jeśli nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego. W przypadku jeśli kandydat posiada odpowiedni dokument należy go dołączyć do konta kandydata w IRK do końca terminu rejestracji. Pozytywny wynik weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego warunkuje dopuszczenie do II etapu - tj. przeliczenia punktów. 

Z etapu pierwszego są zwolnieni

 • kandydaci posiadający obywatelstwo polskie;
 • cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego.

Studia w języku angielskim

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie listu motywacyjnego, dwu rekomendacji oraz wybranych przedmiotów z toku studiów. Kwalifikacja prowadzona jest według list rankingowych - dla każdej specjalności oddzielnie.

Co należy zrobić

Przed upływem terminu rejestracji kandydaci muszą przedłożyć (dołączyć do konta w IRK):

 1. dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o obronie. Dyplom ukończenia wydany w innym języku niż polski/angielski wymaga tłumaczenia przysięgłego oraz legalizacji/apostille,
 2. poświadczone dokumenty dotyczące przebiegu ukończonych studiów, ich programu i uzyskanych ocen (karta przebiegu studiów/suplement do dyplomu z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów),
 3. certyfikat znajomości języka angielskiego (nie dotyczy osób, które uczyły się w szkole średniej lub na uczelni o języku wykładowym angielskim oraz osób, które zdały egzamin uniwersytecki co najmniej na poziomie B2); honorowane są zaświadczenia Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC - co najmniej "Vantage", CEIBT), IELTS (co najmniej 6) oraz TOEFL (Paper: co najmniej 510, CBT: co najmniej 180; iTB: co najmniej 64), TOEIC (co najmniej 700), CELS (co najmniej "Vantage"), TSE jak również dyplomy ukończenia NKJO,
 4. dwa listy rekomendacyjne od pracowników naukowych, co najmniej w stopniu doktora - wykładowców znających kandydata osobiście (akceptuje się również rekomendacje od pracodawców),
 5. list motywacyjny,
 6. poświadczenie wpłaty rekrutacyjnej dokonanej na konto UW, wskazane w IRK.

Po zakwalifikowaniu na studia należy:

 • złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. 

International Economics - wzór przeliczenia punktów
 1. Na podstawie wymienionych dokumentów zostanie sporządzony ranking kandydatów, w którym uwzględnia się:

  1. Punkty za list motywacyjny (waga 10 %), przy czym można uzyskać max. 100 pkt.
  2. Punkty za listy rekomendacyjne (waga 20 %) przy czym można uzyskać max. 100 pkt za każdy list.
  3. Punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów (waga 10 % za każdy przedmiot), przy czym za każdy przedmiot można uzyskać max. 100 pkt. Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę.

  Łącznie w procedurze rekrutacji można uzyskać 100 pkt.

  Przedmioty punktowane w rekrutacji:
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Statystyka matematyczna
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Ekonometria
  • Analiza matematyczna
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze/Teoria handlu/Teoria wymiany międzynarodowej


  W przypadku jeśli kandydat (spoza WNE UW) odbył kurs, który odpowiada tematyce wyżej wymienionych, lecz posiada inną nazwę, do dokumentów należy dołączyć odpowiedni formularz.

Data Science/Quantitative Finance - wzór przeliczenia punktów

Na podstawie wymienionych dokumentów zostanie sporządzony ranking kandydatów, w którym uwzględnia się:

 1. Punkty za list motywacyjny (waga 10 %), przy czym można uzyskać max. 100 pkt.
 2. Punkty za listy rekomendacyjne (waga 20 %) przy czym można uzyskać max. 100 pkt za każdy list.
 3. Punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów (waga 10 % za każdy przedmiot), przy czym za każdy przedmiot można uzyskać max. 100 pkt. Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę.


Łącznie w procedurze rekrutacji można uzyskać 100 pkt.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Statystyka matematyczna
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Ekonometria
 • Analiza matematyczna
 • FinanseW przypadku jeśli kandydat (spoza WNE UW) odbył kurs, który odpowiada tematyce wyżej wymienionych, lecz posiada inną nazwę, do dokumentów należy dołączyć odpowiedni formularz.


Stypendia dla absolwentów WNE UW, dowiedz się więcej

Zasady kwalifikacji na II stopień studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Kandydaci po rejestracji w systemie IRK, podaniu wymaganych danych, rejestracji na kierunek opłacają rekrutację (80 PLN). Następnie składają wymagane dokumenty. W przypadku złożenia pełnej dokumentacji otrzymują (zgodnie z limitem miejsc) jednocześnie decyzję o pozytywnej kwalifikacji i przyjęciu. 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/