Rekrutacja na studia II stopnia

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 125
tel. 22 55 49 190
52Ff-.8WBirs[U~|kS`Ed&o!]#['r.Y}}t7&K/kJ7-rc\F$Z2`l

Rekrutacja na studia II stopnia

Rekrutacja na WNE UW krok 1

Rekrutacja na WNE UW krok 2

Rekrutacja na WNE UW krok 3

 Rejestracja  Kwalifikacja  Przyjęcie na studia


Rekrutacja w 3. krokach

  kko1.jpg

Rejestracja

 • Zwróć uwagę na terminy rekrutacji.
 • Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/): podaj wymagane dane.
 • Wybierz kierunek i wypełnij wymagane pola w systemie IRK
  • W przypadku studiów w języku polskim wymaga się informacji dotyczącej średniej ocen z toku studiów, kategorii jednostki naukowej MNiSW oraz współczynnika godzin (szczegóły na dole strony)
  • W przypadku studiów w języku angielskim wymagane jest załączenie dokumentów. 
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (85 PLN na indywidualny numer konta podany w IRK)
 • Zamieść w systemie wymagane dokumenty 
  • jeśli bierzesz udział w rekrutacji na studia stacjonarne w języku angielskim załącz list motywacyjny, dwa listy rekomendacyjne, kartę przebiegu studiów i zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2
  • jeśli bierzesz udział w rekrutacji na studia niestacjonarne-zaoczne najpierw załącz dokumenty w systemie IRK a po ogłoszeniu wyników dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji na WNE UW
  • jeśli jesteś obcokrajowcem z dyplomem zagranicznym i bierzesz udział w rekrutacji na studia w języku polskim powinieneś załączyć do konta certyfikat znajomości języka polskiego lub zaświadczenie udziału w teście poziomującym UW z rekomendacją kursu na poziomie C1
  kko2.jpg

Kwalifikacja

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji umieszczone zostały na dole strony. W trakcie kwalifikacji Komisja sporządza listę rankingową i kwalifikuje osoby z najwyższym wynikiem w ramach limitu miejsc. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego są umieszczane na koncie kandydata w systemie IRK oraz wywieszane na stronie WNE UW.

  kko1.jpg

Przyjęcie na studia

Wstępnie zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani do przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie (patrz: Wymagane dokumentyterminy). Dokumenty składa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (adres: ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa). Dokładne godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zostaną podane po ogłoszeniu wyników rankingu i listy osób wstępnie zakwalifikowanych na studia.

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w podanych terminach skutkuje przyjęciem na studia. Osoby wstępnie zakwalifikowane, które nie złożyły dokumentów w wymaganych terminach, nie są brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym i otrzymują negatywną decyzję o przyjęciu na studia.

W przypadku gdy po złożeniu dokumentów (w I terminie ich przyjmowania) przez osoby wstępnie zakwalifikowane na studia pozostały wolne miejsca, są one oferowane kolejnym kandydatom z listy rankingowej (rezerwowej). Osoby te są zobowiązane w kolejnych, wskazanych im terminach (tzw. turach składania dokumentów) dostarczyć dokumenty na Wydział Nauk Ekonomicznych. Dostarczenie dokumentów skutkuje przyjęciem na studia.

Dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i przesyła pocztą sukcesywnie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 
 
 

Zasady kwalifikacji (przeliczania punktów) na II stopień na studiach stacjonarnych

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie dotychczasowego toku studiów. Na podstawie punktów tworzy się listy rankingowe. Listy określają kolejność kwalifikowania kandydatów w ramach ustalonego limitu miejsc. 

Studia w języku polskim

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie średniej ocen, jakości badawczej wydziału macierzystego oraz wskaźnika dotyczącego wybranych przedmiotów. Kwalifikacja prowadzona jest dla każdej specjalności/kierunku oddzielnie.

Wzory przeliczania punktów dla dyplomów polskich uczelni

OxŚxW

O  - ocena (kategoria) jednostki naukowej MNiSW 

 • kategoria A+ = współczynnik 100,
 • kategoria A = współczynnik 85,
 • kategoria B = współczynnik 75,
 • pozostałe i bez kategorii = współczynnik 65

Ś - średnia uzyskana na studiach zgodnie z zaświadczeniem

 • dane wprowadzone do IRK podczas rejestracji (na podstawie informacji w USOSweb [dla studentów>dyplomy] lub zaświadczenia z dziekanatu studiów)
 • zaświadczenie/suplement do dyplomu w wersji elektronicznej powinno zostać zamieszczone w IRK, zaświadczenie/suplement w wersji papierowej dostarczone powinny zostać dopiero wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na studia
 • średnia z toku studiów rozumiana jest jako średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów

W - współczynnik zajęć (szczegóły poniżej)

 

 1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
 2. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:
  1. Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych.
  2. Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen.
  3. Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów.
  4. Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.
 3. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów:
  1. oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65),
  2. średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c),
  3. oraz współczynnika
   1. "1,2" w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
    1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii
    2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki
    3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej i 60 godzin statystyki matematycznej 
    4. kandydat w trakcie studiów, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający jeden z tych warunków są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.
   2. "1" w pozostałych przypadkach.
 4. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny w systemie IRK, udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika opisanego powyżej.
  1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną WNE UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik opisany powyżej.
  2. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika opisanego w punkcie 3c. Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji podjęta w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia innych przedmiotów).
  3. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na WNE UW. Treści programowe realizowane na WNE UW są dostępne za pośrednictwem strony internetowej WNE UW, a także na portalu USOSWEB WNE UW. 
 5. Sylabusy, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku kandydaci są zobowiązani udokumentować przez umieszczenie skanów potwierdzających ten fakt na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia rejestracji. Skany zamieszczone po tym terminie nie muszą zostać uwzględnione przez komisję.

Wzory przeliczania punktów dla dyplomów zagranicznych uczelni
 1. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. 
 2. Kandydaci muszą zdać test ze znajomości języka polskiego. 
  1. Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub wyższym, kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce w języku polskim. 
  2. Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący przygotowany przez Polonicum na platformie COME UW. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1). 
 3. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów: 
  1. Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych. 
  2. Suplementu do dyplomu. 
  3. Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów. 
  4. Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata. 
  5. Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).
 4. Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej.
 5. Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn średniej, liczby 80, przy czym w uzasadnionych jakością studiów licencjackich odbytych przez kandydata przypadkach komisja może zastosować przelicznik 100 (w szczególności dotyczy to absolwentów uczelni znajdujących się w międzynarodowych rankingach uniwersytetów na pozycjach wyższych niż UW),oraz współczynnika
  1. "1,2" w wypadku gdy:
   1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.
   2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki
   3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej 60 godzin statystyki matematycznej
   4. kandydat na studiach, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia, uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadał przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający te kryteria są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.
  2. "1" w pozostałych przypadkach.
 6. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny udostępniony w systemie IRK, w którym wskazują wybrane do oceny przez komisję rekrutacyjną przedmioty wpływające na wartość współczynnika.
  1. Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną WNE UW, która decyduje, czy kandydat spełnia kryteria, by uwzględnić współczynnik.
  2. Kandydaci mogą w kolejnych turach rekrutacji wybierać różne zestawy przedmiotów do rozpatrzenia przez Komisję, w celu ustalenia współczynnika. Poszczególne przedmioty są w kolejnych turach oceniane tak samo. Decyzja komisji podjęta w jednej turze nie ma wpływu na oceny w innych turach (w wypadku zgłoszenia innych przedmiotów).
  3. Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na WNE UW. Treści programowe realizowane na WNE UW są dostępne za pośrednictwem strony internetowej WNE UW, a także na portalu USOSWEB WNE UW.
 7. Sylabusy, dokumenty potwierdzające uzyskaną w trakcie studiów średnią, a także uzyskanie Stypendium Rektora i/lub średnią mieszczącą się wśród 10% najwyższych ocen na danym kierunku kandydaci są zobowiązani udokumentować przez umieszczenie skanów na platformie IRK nie później niż ostatniego dnia rejestracji dokumentów potwierdzających ten fakt. Skany zamieszczone po tym terminie nie muszą zostać uwzględnione przez komisję.

Co należy zrobić

Przed upływem terminu rejestracji należy:

 • zarejestrować się w systemie IRK, wybrać kierunek, opłacić rekrutację. Należy wprowadzić informację o średniej ocen oraz efektach kształcenia, na podstawie której Komisja przyznaje punkty rekrutacyjne, kandydaci przekazują dane za pośrednictwem formularza na koncie IRK przy zapisie na dany kierunek studiów. Brak formularza skutkuje nieuwzględnieniem kandydata w procesie rekrutacji. Załączyć skany wymaganych dokumentów.  

Po zakwalifikowaniu na studia należy:

 • złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że w przypadku składania zaświadczenia o obronie należy również złożyć zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów. W przypadku złożenia dyplomu i suplementu zaświadczenie nie jest konieczne.

Uwaga: Kandydat podaje średnią ocen w systemie IRK po sprawdzeniu jej w USOSwebie (dla studentów>dyplomy) lub skonsultowaniu z Dziekanatem studiów macierzystej uczelni. Podając dane, kandydat oświadcza, że są one zgodne ze stanem rzeczy. W przypadku podania przez kandydata nieprawdziwych danych Komisja Rekrutacyjna może cofnąć decyzję o pozytywnej kwalifikacji. 


Znajomość języka polskiego

Wymagane jest przedstawienie znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie:

 • ukończenie rocznego kursu języka polskiego w szkole wyznaczonej przez MNiSW(np. POLONICUM UW) –co najmniej B1
 • certyfikat Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego–co najmniej B1 >>>
 • posiadanie świadectwa dojrzałości lub dyplomu szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji RP
 • w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  komisja  rekrutacyjna może uznać inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego
  certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji  Biegłości Językowej UW - co najmniej B1

Zachęcamy Kandydatów do wzięcia udziału w teście poziomującym, jeśli nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie – B1. Kandydat musi załączyć do systemu IRK certyfikat wygenerowany z COME, wymagane jest aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum B2.

Aby wziąć udział w teście:

 1. Zarejestruj się na platformie COME
 2. Napisz email na adres 52Ff-.8WBirs[U~|kS`Ed&o!]#['r.Y}}t7&K/kJ7-rc\F$Z2`l z informacją, że chcesz wziąć udział w teście poziomującym z języka polskiego. W treści maila podaj adres email zarejestrowany na platformie COME.
 3. Weź udział w teście
 4. Wygeneruj certyfikat
 5. Załącz certyfikat do systemu IRK

Studia w języku angielskim

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie listu motywacyjnego, dwóch listów rekomendacyjnych oraz wybranych przedmiotów z toku studiów. Kwalifikacja prowadzona jest według list rankingowych - dla każdej specjalności oddzielnie.

Absolwenci WNE UW mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za studia zgodnie z Zarządzeniem Dziekana.

International Economics - wzór przeliczenia punktów
 1. Na podstawie wymienionych dokumentów zostanie sporządzony ranking kandydatów, w którym uwzględnia się:

  1. Punkty za list motywacyjny (waga 10 %), przy czym można uzyskać max. 100 pkt.
  2. Punkty za listy rekomendacyjne (waga 10 %) przy czym można uzyskać max. 100 pkt za każdy list.
  3. Punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów (waga 10 % za każdy przedmiot), przy czym za każdy przedmiot można uzyskać max. 100 pkt. Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę.

  Łącznie w procedurze rekrutacji można uzyskać 100 pkt.

  Przedmioty punktowane w rekrutacji:
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Statystyka matematyczna
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Ekonometria
  • Analiza matematyczna
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze/Teoria handlu/Teoria wymiany międzynarodowej


  W przypadku jeśli kandydat (spoza WNE UW) odbył kurs, który odpowiada tematyce wyżej wymienionych, lecz posiada inną nazwę, do dokumentów warto dołączyć sylabus zajęć. Formularz godzin i ocen wypełniany jest po wyborze kierunku w systemie IRK. 

Data Science and Business Analytics / Quantitative Finance - wzór przeliczenia punktów

Na podstawie wymienionych dokumentów zostanie sporządzony ranking kandydatów, w którym uwzględnia się:

 1. Punkty za list motywacyjny (waga 10 %), przy czym można uzyskać max. 100 pkt.
 2. Punkty za listy rekomendacyjne (waga 10 %) przy czym można uzyskać max. 100 pkt za każdy list.
 3. Punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów (waga 10 % za każdy przedmiot), przy czym za każdy przedmiot można uzyskać max. 100 pkt. Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę.


Łącznie w procedurze rekrutacji można uzyskać 100 pkt.

Przedmioty punktowane w rekrutacji.  Kandydat może wybrać nie więcej niż 7 z nich:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Statystyka matematyczna
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Ekonometria
 • Analiza matematyczna
 • Finanse
 • Programowanie z zakresu data science w R, Python, SAS
 • Programowanie obiektowe w C++, C#, Java
 • Przetwarzanie danych w SQL (lub w innym języku)
 • Analiza szeregów czasowych
 • Wybrany przedmiot matematyczny lub finansowy (inny niż wskazane, możliwe jest wskazanie jednego takiego przedmiotu) 
 • Projekty komercyjne/akademickie (możliwe jest wskazanie dwóch projektów).


W przypadku jeśli kandydat (spoza WNE UW) odbył kurs, który odpowiada tematyce wyżej wymienionych, lecz posiada inną nazwę, do dokumentów należy dodać sylabus zajęć. Formularz godzin wypełniany jest po wyborze kierunku w systemie IRK. 


Co należy zrobić

Przed upływem terminu rejestracji kandydaci muszą przedłożyć (dołączyć do konta w IRK):

 1. dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o obronie. Dyplom ukończenia wydany w innym języku niż polski/angielski wymaga tłumaczenia przysięgłego oraz legalizacji/apostille,
 2. poświadczone dokumenty dotyczące przebiegu ukończonych studiów, ich programu i uzyskanych ocen (karta przebiegu studiów/suplement do dyplomu z krajów UE lub odpowiednik z innych krajów),
 3. certyfikat znajomości języka angielskiego:
  • Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej - uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski 
  • Certyfikat ukończenia Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie co najmniej B2
  • Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)":
   • University of Cambridge ESOL Examinations:
   • Cambridge First Certificate in English (FCE) – ocena A lub B,
   • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) – ocena A, B lub C,
   • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) - ocena A, B lub C.
  • Educational Testing Service (ETS), Princeton, USA:
   • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 75 pkt. w wersji Internet-Based Test (iBT)
  •  British Council, Cambridge English Language Assessment IDP IELTS Australia:
   • International English Language Testing System IELTS – co najmniej 5,5 pkt.
  • Certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego – co najmniej poziom B2
 4. dwa listy rekomendacyjne od pracowników naukowych, co najmniej w stopniu doktora - wykładowców znających kandydata osobiście (akceptuje się również rekomendacje od pracodawców),
 5. list motywacyjny,
 6. poświadczenie wpłaty rekrutacyjnej dokonanej na konto UW, wskazane w IRK.

Po zakwalifikowaniu na studia należy:

 • złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. 

Znajomość języka angielskiego

Na studia są kwalifikowani kandydaci, którzy legitymują się potwierdzoną znajomością języka angielskiego. Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie:

 • Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej - uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski 
 • Certyfikat ukończenia Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie co najmniej B2
 • Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)":
  • University of Cambridge ESOL Examinations:
  • Cambridge First Certificate in English (FCE) – ocena A lub B,
  • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) – ocena A, B lub C,
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) - ocena A, B lub C.
 • Educational Testing Service (ETS), Princeton, USA:
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 75 pkt. w wersji Internet-Based Test (iBT)
 •  British Council, Cambridge English Language Assessment IDP IELTS Australia:
  • International English Language Testing System IELTS – co najmniej 5,5 pkt.
 • Certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego – co najmniej poziom B2

Stypendia dla absolwentów WNE UW, dowiedz się więcej

 
 

Zasady kwalifikacji na II stopień studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Kandydaci po rejestracji w systemie IRK, podaniu wymaganych danych, rejestracji na kierunek opłacają rekrutację (85 PLN). Następnie załączają do systemu komplet wymaganych dokumentów. Kandydaci, którzy otrzymają informację w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia, zostaną proszeni o dostarczenie kompletu dokumentów na Wydział Nauk Ekonomicznych UW w podanym terminie. W przypadku złożenia pełnej dokumentacji otrzymują (zgodnie z limitem miejsc) decyzję o pozytywnej kwalifikacji i przyjęciu.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw